تعداد مشاهده مقاله

594,462

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

614,030

نسبت مشاهده بر مقاله

1432.44

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1479.59

تعداد مقالات ارسال شده

1,947

تعداد مقالات رد شده

1,511

درصد عدم پذیرش

78

تعداد مقالات پذیرفته شده

250

درصد پذیرش

13

نشریه فرهنگ مشاوره و روان درمانی یک نشریه علمی با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران و با همکاری صمیمانه انجمن مشاوره ایران به عنوان فعال ترین و برترین انجمن علمی تخصصی کشور منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مشاوره و روان درمانی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مشاوره و روان درمانی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه علمی دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. نشریه فرهنگ مشاوره و روان درمانی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

شماره جاری: دوره 13، شماره 50، تیر 1401، صفحه 1-300 

مقاله علمی - پژوهشی

1. شناسایی ویژ گی های تاثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب، از دیدگاه معلمان، دانش آموزان و اولیاء

صفحه 1-37

10.22054/qccpc.2021.52427.2411

محمد گل صنملو؛ سید صدر الدین شریعتی؛ ابراهیم نعیمی؛ علی خورسندی


6. منابع معنای زندگی در دانشجویان رشته مشاوره: یک مطالعه کیفی

صفحه 155-200

10.22054/qccpc.2022.64980.2840

مجتبی حقانی زمیدانی؛ فاطمه ضمیری؛ فاطمه قاسمی نیائی؛ سمانه خزاعی؛ فریناز عمادی


ابر واژگان