دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)

تعداد مشاهده مقاله

845,373

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

793,519

نسبت مشاهده بر مقاله

1814.11

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1702.83

تعداد مقالات ارسال شده

2,275

تعداد مقالات رد شده

1,736

درصد عدم پذیرش

76

تعداد مقالات پذیرفته شده

301

درصد پذیرش

13

نشریه فرهنگ مشاوره و روان درمانی یک نشریه علمی با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران و با همکاری صمیمانه انجمن مشاوره ایران به عنوان فعال ترین و برترین انجمن علمی تخصصی کشور منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مشاوره و روان درمانی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مشاوره و روان درمانی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه علمی دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. نشریه فرهنگ مشاوره و روان درمانی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

مقاله علمی - پژوهشی پژوهش های مشاوره ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
مدل مفهومی اراده بر اساس منابع اسلامی

مجید قندی زاده؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ محمدرضا احمدی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.70026.3012

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به دو هدفِ تدوین مدل مفهومی اراده بر اساس منابع اسلامی و بررسی میزان روایی آن به روش معناشناسی زبانی، روش کیفی تحلیل محتوا و روش توصیفی زمینه‌یابی بود.با تشکیل حوزه معنایی اراده 36 مفهوم اولیه مشیر به اراده درمنابع اسلامی شناسایی شد.نتایج حاصل از «بررسی روایی محتوایی» در این مرحله، به حذف 20 مفهوم و ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و درمان پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب هستی در زنان مبتلا به سرطان پستان

زهرا زری معین؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ محمد رضا صیرفی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.70009.3011

چکیده
  سرطان پستان شایعترین بیماری سرطانی و دومین علت مرگ و میر سرطانی در بین زنان است و با پریشانی‌های روان‌شناختی، اضطراب، اختلالات عاطفی و افسردگی همراه است. لذا مداخلات روان‌شناختی برای کاهش پیامدهای استرس‌زای ناشی از تشخیص و درمان‌های پزشکی سرطان پستان ضرورت می‌یابد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی معنویت درمانی با درمان پذیرش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی مشاوره خانواده
تجارب زیسته جوانان معتاد از نقش حمایت اجتماعی در پیشگیری از عود اعتیاد

علی بیانی؛ رحمت الله امیر احمدی؛ علی رضا اسماعیلی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، صفحه 67-101

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.72447.3074

چکیده
  عود اعتیاد پدیده ای پیچیده، چند وجهی و پویا است که تحت تاثیر عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی قرار می گیرد. هدف این پژوهش واکاوی تجارب زیسته جوانان معتاد از نقش حمایت اجتماعی در پیشگیری عود اعتیاد بود. به منظور کشف تجارب زیسته جوانان از نقش حمایت اجتماعی در بازگشت مجدد آنان به اعتیاد از روش پدیدار شناسی توصیفی هوسرل بهره گرفته شد. جامعه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی مشاوره خانواده
تحلیل رفتار و قصد ازدواج جوانان از منظر پارادایم زناشویی

احمد غیاثوند؛ باب الله بخشی پور جویباری

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، صفحه 103-139

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.69756.3000

چکیده
  در جامعه ایران ازدواج و تشکیل خانواده تحت تاثیر عوامل مختلف، تغییرات ساختاری و کارکردی بسیاری به خود دیده است. در پژوهش حاضر برای تبیین گرایش جوانان نسبت به ازدواج، از چارچوب نظری پارادایم زناشویی استفاده شده است. این پارادایم توسط دو سامانۀ بزرگ از باورها، یکی «باور به متأهل شدن» و «باور به متأهل ماندن» در قالب 6 متغیر ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی سلامت روانی
پدیدارشناسی رفتارهای خودآسیب‌رسان در دانش‌آموزان دختر متوسطه اول

محمدرضا تمسکی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، صفحه 141-168

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.73194.3100

چکیده
  شرایط روانی و محیطی نابسامان و بی‌اعتبارساز عامل اصلی در استفاده از خودآزاری غیر خودکشی برای انتقال پیام‌های اجتماعی است. هدف این تحقیق، مطالعه‌ی پدیدارشناختی این پدیده در دانش‌آموزان دختر متوسطه اول آموزش وپرورش شهرستان قم (1402-1401) بوده است. «روش تحقیق» آن «پدیدارشناسی توصیفی هفت مرحله‌ای کلایزی» است؛ که با معیارهای ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی روان شناسی
مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد و فرزندپروری مبتنی بر روان‌ شناسی مثبت‌گرا بر رابطه مادر-کودک در مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

دکترناصر امینی؛ محبوبه بنانی؛ محمود برجعلی؛ مولود کیخسروانی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، صفحه 169-203

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.68263.2956

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد و فرزندپروری مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌گرا بر رابطه مادر-کودک بود. جامعه اماری پژوهش ،کلیه مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی 8 تا 12 ساله پسر مناطق ۶،۵،۲ شهر تهران در سال 1399-1400که ۳۰۰ نفر را تشکیل می دادند بود.روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی روان شناسی
اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش بر ارتباطات میان فردی و انگیزش درونی معلمان مدارس استثنایی

صالح صالحی؛ رضا ناظری

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، صفحه 205-229

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.72149.3070

چکیده
  هدف از پژوهش بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتباطات میان فردی و انگیزش درونی معلمان مدارس استثنایی بود.روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه معلمان مشغول به تدریس در مدارس استثنایی شهر مشهد در سال 1400 تشکیل می دهد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

یک پژوهش کیفی: بررسی عوامل موثر بر خوش بینی دانش آموزان به نظام آموزشی

مسلم ایران مهر؛ زهرا گیتی پسند

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1395، ، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6725

چکیده
  خوش بینی نگرشی مثبت به جهان پیرامون است و فرد خوش‌بین با چنین نگرش مثبتی در تلاش است که دنیا را به صورت بهتر و زیباتری ببیند. آنچه از تحقیقات انجام شده بر می آید این است که خوش بینی یکی از اصولی ترین مولفه هایی است که امنیت را ارتقا می دهد و موجب سلامتی، آرامش و مطلوبیت جامعه می شود. از مهم ترین عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان ...  بیشتر

پژوهش های مشاوره ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
مدل مفهومی اراده بر اساس منابع اسلامی

مجید قندی زاده؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ محمدرضا احمدی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، ، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.70026.3012

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به دو هدفِ تدوین مدل مفهومی اراده بر اساس منابع اسلامی و بررسی میزان روایی آن به روش معناشناسی زبانی، روش کیفی تحلیل محتوا و روش توصیفی زمینه‌یابی بود.با تشکیل حوزه معنایی اراده 36 مفهوم اولیه مشیر به اراده درمنابع اسلامی شناسایی شد.نتایج حاصل از «بررسی روایی محتوایی» در این مرحله، به حذف 20 مفهوم و ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی سه رویکرد راه حل مدار، شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان مطلقه

آرمان عزیزی؛ سیمین قاسمی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1396، ، صفحه 207-236

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.18777.1443

چکیده
  با توجه به افزایش میزان طلاق و تأثیر منفی آن بر کیفیت زندگی زنان مطلقه، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان راه حل محور، درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و درمان شناختی- رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان مطلقه انجام شد. در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه شهر سنندج در سال ...  بیشتر

اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار (EFT) بر تغییر سبک دلبستگی بزرگسالان و صمیمیت جنسی زوجین

فرنوش بدیهی زراعتی؛ رقیه موسوی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1395، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.5888

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار EFCT)) بر تغییر سبک دلبستگی و صمیمیت جنسی زوجین می پردازد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و گروه گواه است. بدین منظور بدین منظور تعداد 25 زوج که به دلیل تعارض های زناشویی به مراکز مشاوره خصوصی در سطح مشهد مراجعه نمودند، با روش نمونه گیری غیر احتمالاتی داوطلبانه انتخاب شدند. از ...  بیشتر

اثربخشی شن‏ بازی درمانی بر کاهش پرخاشگری/ بیش‏ فعالی کودکان پیش دبستانی

سمیه کهریزی؛ خدا مراد مؤمنی؛ آسیه مرادی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1393، ، صفحه 111-135

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی شن­بازی درمانی، بر کاهش پرخاشگری/بیش­فعالی کودکان پیش­دبستانی شهرستان کرمانشاه انجام شد. روش تحقیق: روش مطالعه، تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود و روش آماری آن تحلیل کوواریانس چند متغیره است. جامعه آماری مطالعه کلیه کودکان 7-5 ساله دارای پرخاشگری/بیش­فعالی شهر کرمانشاه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی پژوهش های مشاوره ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
بررسی فلسفی مفاهیم بنیادین دانش مشاوره با تأکید بر نظرات صدرالمتألهین

هادی همتیان؛ مهدی همتیان؛ محسن کریمیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.69565.2991

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین فلسفی مفاهیم بنیادین دانش مشاوره با استفاده از نظرات صدرالمتألهین است؛ ازاین‌رو با استفاده از دو روش «تحلیل محتوا» و «توصیف و تحلیل» برخی متون مشاوره و فلسفه بررسی شد؛ تا بخشی از مسائل مهم فلسفه مشاوره تبیین شود. تجزیه‌وتحلیل و تبیین فلسفی مفاهیم دانش مشاوره از جهاتی مهم و ضروری است؛ نخست در حوزه نظریه‌پردازی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
نقش ویژگیهای شخصیتی در مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج پایدار

طلعت آهنگر؛ احمد برجعلی؛ مهدی دوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.70328.3024

چکیده
  مشاوره پیش از ازدواج،رویکرد پیشگیرانه،مبتنی بر افزایش دانش و مهارت افراددرحرکت به سوی ازدواج موفق،باثبات و پردوام درمیان زوجین است. هدف پژوهش:تدوین و اعتبار یابی مدل مشاوره پیش از ازدواج برمبنای ویژگیهای شخصیتی است.روش پژوهش:رویکرد کیفی و براساس روش داده بنیاد انجام گرفته است.ابزار پژوهش،مصاحبه ی نیمه ساختار یافته ای بود که تا رسیدن ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مدل علّی بهزیستی تحصیلی براساس کمال گرایی چند بعدی بانقش میانجی درگیری تحصیلی دردختران نوجوان

شهین شاکری؛ ابوالفضل کرمی؛ مهشید ایزدی؛ افسانه قنبری پناه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.66974.2918

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین بهزیستی تحصیلی با کمال گرایی چندبعدی با نقش واسطه ای درگیری تحصیلی انجام گردید. حجم نمونه 373 نفر بود که از جامعه آماری دختران نوجوانان مدارس متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های بهزیستی تحصیلی توسط ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه کیفی فرایند سازگاری فرزندان با طلاق والدین

زهره صالح بیگی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ کیومرث فرحبخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.71607.3056

چکیده
  سازگاری با طلاق والدین یکی از چالش‌هایی است که فرزندان طلاق با آن مواجه هستند که عدم وجود آن می‌تواند پیامدهای نامطلوبی بر فرزندان طلاق و جامعه ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه کیفی فرایند سازگاری فرزندان با طلاق والدین، در سال 1401 با استفاده از روش گراندد تئوری انجام‌گرفته است. مشارکت‌کنندگان پژوهش، فرزندان طلاق دختر ساکن تهران ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی پژوهش های مشاوره ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
تدوین مدل فرآیندی خرد بر اساس منابع اسلامی: نظریه داده بنیاد

علی بیات؛ حمید رفیعی هنر؛ محمدرضا جهانگیرزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.68657.2969

چکیده
  با وجود سابقه گسترده «خرد» در متون فلسفی و دینی، ورود آن به روان‌شناسی به چند دهه اخیر باز می‌گردد. هدف از این پژوهش، طراحی مدل فرآیندی خرد با تاکید بر آموزه‌های دینی و بررسی میزان روایی آن بود. روش این تحقیق کیفی از نوع داده بنیاد بود و به منظور بررسی روایی محتوایی از روش توصیفی زمینه‌یابی استفاده شد. با تشکیل حوزه معنایی، مفاهیم ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی مشاوره خانواده
مطالعۀ نگرش‌های والدگری متمرکز، اهداف و کمال گرایی والدینی در پدران و مادران خانواده‌های ایرانی

سیده فاطمه موسوی؛ شهره روشنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.71792.3061

چکیده
  اهداف: پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ والدگری متمرکز، اهداف و کمالگرایی والدینی در دو گروه از پدران و مادران ایرانی انجام شد. مواد و روش‌ها: تعداد 706 والد (532 مادر و 174 پدر) به روش نمونه‌گیری دردسترس و داوطلب برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اهداف والدینی (PGS)، پرسشنامه والدگری متمرکز (IPS) و مقیاس کمالگرایی والدینی (MPPQ) ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی مشاوره
پیامدهای روانشناختی شکست عاطفی بر اساس تجربه زیسته

رضیه پیرمرادیان؛ مهدی تبریزی؛ فهیمه نامدارپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.74924.3160

چکیده
  زمینه: شکست عاطفی یکی از مشکلات عمده‌ی افراد است به‌طوری‌که با کاهش سطح بهزیستی، نارضایتی زندگی، خشم و اندوه ارتباط مستقیم دارد. هدف: در این تحقیق هدف عبارت بود از بررسی پیامدهای روان‌شناختی ناشی از شکست عاطفی بر اساس تجربه‌ زیسته دختران. روش: به منظور کشف تجارب زیسته دختران از روش کیفی " پدیدارشناسی توصیفی هفت مرحله‌ای کلایزی" ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی فرآیند مشاوره و درمان
اثربخشی مداخله مبتنی بر چشم ‏انداز زمان بر رضایتمندی، پایستگی و احساس موفقیت تحصیلی دانش‏آموزان

مرضیه کرمی بروجنی؛ محمد ربیعی؛ رضوان صالحی؛ مهرداد حاج حسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.73571.3113

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر چشم‌انداز زمان بر مولفه‏های رضایتمندی تحصیلی، پایستگی تحصیلی و احساس موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم انجام‌ شده است. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل تمامی دانش-آموزان دختر مقطع متوسطه‌ دوم شهر خانمیرزا است. بدین منظور از بین مدارس دخترانه شهرستان خانمیرزا یک مدرسه و سپس یک ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی روان درمانی
اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر کیفیت خواب و قضاوت اخلاقی کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی

حمید حمید نبی؛ آزاد تپه رشی؛ هه ریم محمد عبدالکریم عبدالقادر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.72653.3088

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر کیفیت خواب و قضاوت اخلاقی کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی پسران 9-12 ساله با نارسایی توجه/ بیش فعالی شهر ارومیه در سال 1400-1401 بود. حجم نمونه شامل ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی مشاوره
ادراک زنان از نقش کارکرد تنظیم رابطه جنسی در خانواده بر کیفیت زندگی زناشویی

محبوبه صالح نیا؛ جواد خدادادی سنگده؛ کوثر دهدست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.67438.2951

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی درک زنان از ماهیت تنظیم روابط جنسی و نقش آن بر کیفیت زندگی زناشویی صورت گرفت. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده‌بنیاد انجام شد. نمونه مورد پژوهش شامل 16 زن متاهل 20 تا 45 ساله مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 1400 بود. نمونه‌گیری به صورت هدف‌مند و به شیوه در دسترس انجام شد. ملاک ورود به تحقیق رضایت از زندگی زناشویی(استفاده ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی مشاوره خانواده
مقایسة نگرش به ابراز هیجانات همسر در زنان با صمیمیت عاطفی بالا و پایین

نگار سادات میرکاظم؛ آسیه شریعتمدار؛ کیومرث فرح بخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.72543.3076

چکیده
  چکیدهیکی از عوامل بالقوة اثرگذار بر صمیمیت، نگرش همسر به ابراز هیجانات است. پژوهش حاضر با هدف مقایسة نگرش نسبت به ابراز هیجانات همسر در زنان با صمیمیت عاطفی بالا و پایین انجام شد. در این مطالعه از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده گردید. جامعة موردپژوهش را زنان متأهل شهر تهران در سال ۱۴۰۰ تشکیل می‌دادند. نمونه شامل ۲۰ نفر ...  بیشتر

ابر واژگان