دوره 14 (1402)
دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)

تعداد مشاهده مقاله

907,331

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

845,408

نسبت مشاهده بر مقاله

1963.92

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1829.89

تعداد مقالات ارسال شده

2,346

تعداد مقالات رد شده

1,796

درصد عدم پذیرش

77

تعداد مقالات پذیرفته شده

303

درصد پذیرش

13

نشریه فرهنگ مشاوره و روان درمانی یک نشریه علمی با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران و با همکاری صمیمانه انجمن مشاوره ایران به عنوان فعال ترین و برترین انجمن علمی تخصصی کشور منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مشاوره و روان درمانی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مشاوره و روان درمانی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه علمی دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. نشریه فرهنگ مشاوره و روان درمانی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

مقاله علمی - پژوهشی پژوهش های مشاوره ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
خرّم زیستی؛ شادکامی خردمندانه در گستره روان شناسی مبتنی بر شاهنامه فردوسی

فضل الله حسنوند؛ کامران شیوندی؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ اسماعیل سعدی پور

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1403، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/qccpc.2024.72694.3085

چکیده
  شادکامی یکی از عوامل مهم در گستره روانشناسی مثبت گرا است که درک دقیق تعریف آن نیازمند بررسی دقیق در بافت فرهنگی هر جامعه است. از این رو، این پژوهش با هدف بازتعریف مقهوم شادکامی در ایران تحت عنوان خرّم‌زیستی یا شادکامی خردمندانه مبتنی بر شاهنامه فردوسی انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و بر اساس ماهیت، کیفی مبتنی بر روش داده-بنیاد ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی مشاوره خانواده
مطالعۀ نگرش‌های والدگری متمرکز، اهداف و کمال گرایی والدینی در پدران و مادران خانواده‌های ایرانی

سیده فاطمه موسوی؛ شهره روشنی

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1403، صفحه 29-57

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.71792.3061

چکیده
  اهداف: پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ والدگری متمرکز، اهداف و کمالگرایی والدینی در دو گروه از پدران و مادران ایرانی انجام شد. مواد و روش‌ها: تعداد 706 والد (532 مادر و 174 پدر) به روش نمونه‌گیری دردسترس و داوطلب برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اهداف والدینی (PGS)، پرسشنامه والدگری متمرکز (IPS) و مقیاس کمالگرایی والدینی (MPPQ) ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی فرآیند مشاوره و درمان
جنبه‌های فیزیکی مهم یک مرکز مشاوره ایده‌آل از منظر مراجعان و روان شناسان و مقایسة آن‌ها باهم

زهره هاشمی نسب؛ آزاده عسکری

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1403، صفحه 59-84

https://doi.org/10.22054/qccpc.2024.72859.3091

چکیده
  مقدمه: ویژگی‌های محیطی یک فضای ارائه‌دهنده‌ی خدمات سلامت روان می‌تواند بر احساسات، رفتارها و افکار مراجعان و روان‌شناسان این خدمات تأثیر داشته باشند. هدف: تعیین مهم‌ترین جنبه‌های محیط فیزیکی اتاق درمان برای مراجعان و روان‌شناسان و مقایسة بین دیدگاه روان‌شناس و مراجع دررابطه‌با اهمیت جنبه‌های محیط فیزیکی اتاق درمان. روش: پژوهش ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی مشاوره مدرسه
مدل علّی بهزیستی تحصیلی براساس کمال گرایی چند بعدی بانقش میانجی درگیری تحصیلی دردختران نوجوان

شهین شاکری؛ ابوالفضل کرمی؛ مهشید ایزدی؛ افسانه قنبری پناه

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1403، صفحه 85-114

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.66974.2918

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین بهزیستی تحصیلی با کمال گرایی چندبعدی با نقش واسطه ای درگیری تحصیلی انجام گردید. حجم نمونه 373 نفر بود که از جامعه آماری دختران نوجوانان مدارس متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های بهزیستی تحصیلی توسط ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی روان درمانی
اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر کیفیت خواب و قضاوت اخلاقی کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی

حمید حمید نبی؛ آزاد تپه رشی؛ هه ریم محمد عبدالکریم عبدالقادر

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1403، صفحه 115-136

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.72653.3088

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر کیفیت خواب و قضاوت اخلاقی کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی پسران 9-12 ساله با نارسایی توجه/ بیش فعالی شهر ارومیه در سال 1400-1401 بود. حجم نمونه شامل ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی پژوهش های مشاوره ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
تدوین مدل فرآیندی خرد بر اساس منابع اسلامی: نظریه داده بنیاد

علی بیات؛ حمید رفیعی هنر؛ محمدرضا جهانگیرزاده

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1403، صفحه 137-171

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.68657.2969

چکیده
  با وجود سابقه گسترده «خرد» در متون فلسفی و دینی، ورود آن به روان‌شناسی به چند دهه اخیر باز می‌گردد. هدف از این پژوهش، طراحی مدل فرآیندی خرد با تاکید بر آموزه‌های دینی و بررسی میزان روایی آن بود. روش این تحقیق کیفی از نوع داده بنیاد بود و به منظور بررسی روایی محتوایی از روش توصیفی زمینه‌یابی استفاده شد. با تشکیل حوزه معنایی، مفاهیم ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی پژوهش های مشاوره ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
بررسی فلسفی مفاهیم بنیادین دانش مشاوره با تأکید بر نظرات صدرالمتألهین

هادی همتیان؛ مهدی همتیان؛ محسن کریمیان

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1403، صفحه 173-206

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.69565.2991

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین فلسفی مفاهیم بنیادین دانش مشاوره با استفاده از نظرات صدرالمتألهین است؛ ازاین‌رو با استفاده از دو روش «تحلیل محتوا» و «توصیف و تحلیل» برخی متون مشاوره و فلسفه بررسی شد؛ تا بخشی از مسائل مهم فلسفه مشاوره تبیین شود. تجزیه‌وتحلیل و تبیین فلسفی مفاهیم دانش مشاوره از جهاتی مهم و ضروری است؛ نخست در حوزه نظریه‌پردازی ...  بیشتر

یک پژوهش کیفی: بررسی عوامل موثر بر خوش بینی دانش آموزان به نظام آموزشی

مسلم ایران مهر؛ زهرا گیتی پسند

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1395، ، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6725

چکیده
  خوش بینی نگرشی مثبت به جهان پیرامون است و فرد خوش‌بین با چنین نگرش مثبتی در تلاش است که دنیا را به صورت بهتر و زیباتری ببیند. آنچه از تحقیقات انجام شده بر می آید این است که خوش بینی یکی از اصولی ترین مولفه هایی است که امنیت را ارتقا می دهد و موجب سلامتی، آرامش و مطلوبیت جامعه می شود. از مهم ترین عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان ...  بیشتر

پژوهش های مشاوره ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
مدل مفهومی اراده بر اساس منابع اسلامی

مجید قندی زاده؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ محمدرضا احمدی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، ، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.70026.3012

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به دو هدفِ تدوین مدل مفهومی اراده بر اساس منابع اسلامی و بررسی میزان روایی آن به روش معناشناسی زبانی، روش کیفی تحلیل محتوا و روش توصیفی زمینه‌یابی بود.با تشکیل حوزه معنایی اراده 36 مفهوم اولیه مشیر به اراده درمنابع اسلامی شناسایی شد.نتایج حاصل از «بررسی روایی محتوایی» در این مرحله، به حذف 20 مفهوم و ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی سه رویکرد راه حل مدار، شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان مطلقه

آرمان عزیزی؛ سیمین قاسمی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1396، ، صفحه 207-236

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.18777.1443

چکیده
  با توجه به افزایش میزان طلاق و تأثیر منفی آن بر کیفیت زندگی زنان مطلقه، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان راه حل محور، درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و درمان شناختی- رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان مطلقه انجام شد. در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه شهر سنندج در سال ...  بیشتر

اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار (EFT) بر تغییر سبک دلبستگی بزرگسالان و صمیمیت جنسی زوجین

فرنوش بدیهی زراعتی؛ رقیه موسوی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1395، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.5888

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار EFCT)) بر تغییر سبک دلبستگی و صمیمیت جنسی زوجین می پردازد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و گروه گواه است. بدین منظور بدین منظور تعداد 25 زوج که به دلیل تعارض های زناشویی به مراکز مشاوره خصوصی در سطح مشهد مراجعه نمودند، با روش نمونه گیری غیر احتمالاتی داوطلبانه انتخاب شدند. از ...  بیشتر

اثربخشی شن‏ بازی درمانی بر کاهش پرخاشگری/ بیش‏ فعالی کودکان پیش دبستانی

سمیه کهریزی؛ خدا مراد مؤمنی؛ آسیه مرادی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1393، ، صفحه 111-135

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی شن­بازی درمانی، بر کاهش پرخاشگری/بیش­فعالی کودکان پیش­دبستانی شهرستان کرمانشاه انجام شد. روش تحقیق: روش مطالعه، تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود و روش آماری آن تحلیل کوواریانس چند متغیره است. جامعه آماری مطالعه کلیه کودکان 7-5 ساله دارای پرخاشگری/بیش­فعالی شهر کرمانشاه ...  بیشتر

ابر واژگان