نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی

2 دانشیارگروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی شن­بازی درمانی، بر کاهش پرخاشگری/بیش­فعالی کودکان پیش­دبستانی شهرستان کرمانشاه انجام شد. روش تحقیق: روش مطالعه، تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود و روش آماری آن تحلیل کوواریانس چند متغیره است. جامعه آماری مطالعه کلیه کودکان 7-5 ساله دارای پرخاشگری/بیش­فعالی شهر کرمانشاه و روش نمونه­گیری تصادفی ساده بود. ابتدا از میان مناطق سه گانه شهر کرمانشاه، شش مهد کودک( از هر منطقه دو مهد کودک) به تصادف انتخاب شد. 54 کودک دارای اختلال پرخاشگری/بیش­فعالی شناسایی شدند. سپس بر اساس شرایط ورود و خروج از مطالعه، 30 کودک( 10 دختر و 20 پسر) به عنوان گروه نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش 15 نفر و کنترل 15 نفر قرار گرفتند. پرسشنامه اختلال رفتاری راتر فرم معلم( 1967) در مرحله پیش آزمون- پس آزمون و یک ماه بعد از پایان مداخله توسط مربیان تکمیل شد. کودکانی که در گروه آزمایشی قرار داشتند به مدت ده جلسه هفتگی (45 دقیقه در هفته) در فعالیت شن­بازی درمانی به صورت انفرادی شرکت داده شدند. یافته­ها: نتایج نشان داد که شن­بازی درمانی اثر معنی­داری بر کاهش پرخاشگری/بیش­فعالی کودکان گروه آزمایشی در مقایسه با کودکان گروه کنترل دارد. چنین دستاوردی در پیگیری یک ماه حفظ شد. نتیجه­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می­توان گفت شن بازی درمانی می­تواند در کاهش اختلال رفتاری کودکان مؤثر واقع شود و بر ضرورت کاربرد شن بازی درمانی به منظور کاهش پرخاشگری/بیش­فعالی و افزایش سلامت روانی در کودکان دارای این اختلال تأکید شد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of sand play therapy in reducing aggression/ hyperactivity in preschoolers

نویسندگان [English]

  • Somayeh Kahrizi 1
  • Khoda Morad Momeni 2
  • asiyeh Moradi 3

چکیده [English]

Aim: This study examined the effectiveness of sand play therapy on reducing aggression/ hyperactivity in children was Kermanshah city. Materials and Methods: Experimental pretest - posttest control group and statistical methods of multivariate analysis of covariance. The population of 7-5 year old children with aggression/ hyperactivity in Kermanshah and simple random sampling. Of three regions of Kermanshah, six kindergarten (kindergarten through each zone two) were randomly selected. 54 children with behavioral disorders were diagnosed. The inclusion and Exclusion criteria based on, 30 children (10 girls and 20 boys) were randomly selected as the sample group and control group 15 patients 15 patients were examined. Behavioral disorders Questionnaire Rutter form  B (1967) pre-test - post-test and one month after the intervention was completed by the teachers. The experimental group received 10 weekly sessions(45 minutes) of sand play therapy. Results: The results showed that the sand play therapy, significantly aggression/ hyperactivity reduced in children in the experimental group compared to control children. and these achievements were remained in one-month follow up. Conclusion: According to the results obtained from the sand play therapy can be effective in reducing Behavioral disorders in children. and the necessity of using sand play therapy to reduce aggression/ hyperactivity and mental health in the children with this disorder have was emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children
  • Aggression
  • hyperactivity
  • sandplay