نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

خوش بینی نگرشی مثبت به جهان پیرامون است و فرد خوش‌بین با چنین نگرش مثبتی در تلاش است که دنیا را به صورت بهتر و زیباتری ببیند. آنچه از تحقیقات انجام شده بر می آید این است که خوش بینی یکی از اصولی ترین مولفه هایی است که امنیت را ارتقا می دهد و موجب سلامتی، آرامش و مطلوبیت جامعه می شود. از مهم ترین عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان خوش بینی آنها به نظام آموزشی است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر خوش بینی دانش آموزان نسبت به نظام آموزشی، بود. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش نظریه زمینه ای انجام شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. با بهره‌گیری از روش نظریه زمینه ای، داده های حاصل از مصاحبه های انجام شده با 30 نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه شهید فهمیده شهر تهران، طی سه مرحله کدگذاری باز (اولیه)، محوری و گزینشی (انتخابی) شد. کدهای باز شامل 33 مفهوم و کدهای محوری شامل چهار مقوله عمده است که مشتمل بر ویژگی های کارکنان مدرسه، ویژگی‌های محیطی و امکانات مدرسه، برنامه‌های مدرسه و ویژگی های دانش آموزان می باشد. میل به رشد فردی، به عنوان کد محوری پژوهش حاضر، شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A qualitative research: The Study of Effective Factors on the students Optimism about the educational system (Studied; Shahid Fahmideh male highschool students in Tehran)

نویسندگان [English]

  • moslem iranmehr 1
  • zahra gitipasand 2

چکیده [English]

Optimism is a positive attitude to the outside world and an optimistic person with such a positive attitude is trying to see the world better and more beautiful. According to the research conducted, optimism is one of the most fundamental factors that enhances security and leads to a healthy, safe and Favorable society. One of the most important factors affecting Students educational motivation is the optimism to the educational system. So, the main purpose of the present study is to examine the effective factors on the students optimism about the educational system. Using Grounded theory, which is on of the qualitative strategies, 30 students of Shahid Fahmideh male highschool in Tehran were interviewed in a semi-structured way. In this study, the data was coded in Three steps of open, axial and selective coding. During the interview process, 33 codes (dimensions) are developed in open coding and four main themes in axial coding were obtained which are: 1- school staff characteristics, 2- environmental characteristics and school facilities, 3- school programs and 4- students features. "The desire to personal growth", as the selective coding of this research, was identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational system
  • Optimism
  • Qualitative research
  • Student
قرآن کریم.
ابراهیم­زاده­گرجی، سمیه. (1389). مداخلات شناختی-رفتاری-گروهی بر مدیریت خشم، ابراز وجود و سازگاری در
نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک. مجله روانشناسی معاصر، مجموعه مقالات سومین کنگره انجمن روانشناسی ایرانی، ص 23-2.
جعفری باغ­خیراتی، علیرضا؛ قهرمانی، لیلا؛ کشاورزی، ساره و کاوه، محمدحسین (1393). تاثیر خوش­بینی از طریق نمایش فیلم بر کفایت اجتماعی دانش­آموزان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. سال دوم. شماره 1. 57-64.
حجازی، الهه، صالح­نجفی، مهسا و غلامعلی­لواسانی، مسعود (1394). رابطه ادراک از محیط کلاس و خوش­بینی با تحول مثبت دانش­آموزان. روان­شناسی. شماره 74. ص 188-198.
دستغیب، سید عبدالحسین. (1387). قلب سلیم، چاپ هفدهم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
زراعت، زهرا، و غفوریان، علیرضا (1388). اثربخشی آموزش حل مسأله بر خودپندارة تحصیلی دانشجویان. مجلة راهبردهای آموزشی، دوره 2، شماره 1، ص26-23.
ساروخانی، باقر و  هاشم نژاد، فاطمه. (1390). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، دوره دوم، شماره دوم، ص 94-81.
سلیگمن، مارتین؛ رایویچ، کارن و گلیهام، جین. (1995). کودک خوش­بین. ترجمه فروزنده داورپناه (1391)، چاپ سوم، تهران، انتشارات رشد.
سلیگمن، مارتین. (2006). خوش­بینی آموخته شده: چگونه می­توان ذهنیت و زندگی خود را تغییر داد. ترجمه فروزنده داورپناه و میترا محمدی (1391)، چاپ اول، تهران، انتشارات رشد.
سلیمی، سید حسین. (1382). مطالعه تاثیر رفتار معلم بر نظم­پذیری دانش­آموزان در مدرسه. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، دوره 2، شماره 6، صفحه 108-95.
عمید، حسن. (1389). فرهنگ عمید. ویرایش قربان­زاده، فرهاد. جلد دوم، چاپ اول، تهران، نشر اشجع.
قرشی، سید علی اکبر. (1371). قاموس قرآن. تهران، دارالکتب الاسلامیه.
کلینی، محمد (1365). الکافی. چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
متقی هندی، علاءالدین علی.( 1389ه. ق). کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال. بیروت، مکتب التراث الاسلامی.
مجلسی، محمدباقر. (1404ه.ق). بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار لائمه الاطهار. تهران، دارالکتب الاسلامیه.
محدث نوری، میرزا حسین. (1408ه.ق). مستدرک وسائل الشیعه. قم، موسسه آل البیت لإحیاء التراث.
محمدپور، احمد. (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش 1 (منطق و طرح در روش­شناسی کیفی). چاپ دوم، تهران، انتشارات جامعه­شناسان.
مرتضوی، شهرناز. (1376). فضای آموزشی از دیدگاه روان­شناسی محیط، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور.
مزارعی، فروغ. (1389). خوش­بینی تحصیلی در مدرسه مثبت­گرا. مجله سپیده دانایی، سال چهارم، شماره سی و پنجم.
موسوی لاری، سید مجتبی. (1361). بررسی مشکلات اخلاقی و روانی. قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 
Alarcon, G. M., Bowling, N. A., & Khazon, S. (2013). Great expectations: A meta-analytic examination of optimism and hope. Personality and Individual Differences, 54 (821), 827.
Baldwin, D.and etal .(2010).Resiliency and optimism: An African American senior Citizen,s perspective. University of Tennessee, Knoxville, TN, USA, The journal of Black psychology.
Brissette, I., Scheier, M.F., & Carver, C.S. (2002). The role of optimism in social network development, coping, and psychological adjustment during a life transition. Journal of personality and Social psychology, 82, 102-111 pp.
Carver, C. S., Scheier, M. F., & Segerstrom, S. C. (2010). Optimism. Clinical Psychology Review,1-11 pp.
Crowley, E. Paula. (1993). A qualitative analysis of mainstreamed behaviorally disordered aggressive adolescents' perceptions of helpful and unhelpful teacher attitudes and behaviors. Exceptionality, Vol. 4(3): 131-135.
Dalbert, C. (2001). The justice motive as a personal resource: Dealing with challenges and critical life events. Plenum Publishing Corporation.
EL–Kadi, Adel, Fanny. Mona (2003). Architectural designs and thermal performances of school  sports – halls.
Evans, w, junyoo, M, sipple John (2010). School building quality effects are exacerbated by high levels of student mobility. Journal of frviron mental psychology, pages 239 –244.
Ferguson, Elizabeth., & Houghton, Stephen. (1992). The effects of contingent teacher praise, as specified by Canter's Assertive Discipline Programmed, on children's on – task behavior. Educational studies, Vol. 18 (1): 83-93.
Galloway, David, & Rogers, Colin, (1994). Motivational style: A link in the relationship between school effectiveness and children's behavior? Educational and Child Psychology, Vol. 11 (2): 16-25.
Gellman, Estelle, S., & Berkowitz, Mina, (1992). Factors perceived as important in teacher evaluation. Alberta Journal of Educational Research, Vol. 38 (2): 219-234.
Hall, R.(1994). Sociology of work: “perspectives, analysis and issues”; Fine Forge Press.
Ho, M.Y., Cheung, F.M.&  Cheung S.F. (2010). The role of meaning in life and optimism in Promoting Well being. Pers Indiv Diff. 48:658-63 pp.
Houghton, Stephen; Wheldall, Kevin; Jude, Rod; & Sharp, Anthony. (1990). The effects of limited private reprimands and increased private praise on classroom behavior in four British Secondary school classes. British Journal of Educational Psychology, Vol. 60 (3): 255-265.
Howie, S. J. (2005). Contextual factors on school and classroom level related to pupils Performance in mathematics in South Africa. Special Issue of Education Research and Evaluation, 11(2), 123140.
Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Woolfolk Hoy, A. (2006). Academic optimism of schools: A force for student achievement . American Educational Research Journal, 43, 425–446.
Jafari Baghkheirati, AR. , Ghahremani, L. , Keshavarzi, S. & Kaveh, MH. The effect of optimism training through educational movies on the students’ social competence. Journal of Health Education and Health Promotion 2014; 2(1): 57-64.
Kirby, M.M. & DiPaola, M.F. (2011). Academic optimism and community engagement in urban schools. Journal of Educational Administration, 49 (5), 542-562.
Kurz, N. (2006). The relationship between teachers sense of academic optimism and commitment to the profession. Presented Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy in Graduate School of the Ohio State University.
Kyle, Patricia, B. (1991). Developing cooperative interaction in schools for teachers and administrators. Individual Psychiatric Journal of Adlerian Theory –Research on Patrice, Vol. 42 (2): 261-265.
Murberg TA. (2012). The influence of optimistic expectations and negative life vents on somatic symptoms among adolescents: a one-year prospective study. J Psychol. 2012; 3(2):123–27.
Orejudo S, Puyuelo M, Fernandez-Turrado T, Ramos T. (2012). Optimism in adolescence: a crosssectional study of the influence of family and peer group variables on junior high school students. J Personal Individ Differ. 2012: 52(7):812–17.
Parado, SH; (2002). Effects of a teacher training works shop or creativity, cognitional school achievement, high ability studies V13 N 1.
Posadzki P, Stockl A, Musonda P, Tsouroufli M. A mixed-method approach to sense of coherence, health behaviors, self-efficacy and optimism: towards the operationalization of positive health attitudes. Scand J Psychol 2010;51(3):246-52.
Ramirez, M. S. (2003). The distribution of mathematics knowledge among children fourth graders on related explanatory factors.
Roberts ME, Gibbons FX, Gerrard M, Alert MD. Optimism and adolescent perception of skin cancer risk. Health Psychol 2011 Nov;30(6):810-3.
Rosen, C. L.(2011). CCreating the optimistic classroom: What law schools can learn from attribution style effects? McGeorge L Rev 2011; 42: 319.
Seligman, M., Rayvych, K and Gilliam, J . (1995). Child optimism. Translation Foroozandeh Davarpanah (2012), Third Edition, Tehran, publisher of growth.
Seligman, M.E., Csikszentmihalyi M.& Positive psychology. An introduction. Am psycho. 2000;55(1):5-14 pp.  
Seligman, M. (2006). Learned Optimism: How mentality and his life changed. Translation Foroozandeh Davarpanah and Mitra Mohammadi (2012), First Edition, Tehran, publisher of growth.
Sherrill, Joel, T.; O'Leary, Susan G.; Albertson, Kelly J.; & Kendziora, Kimberty, T. (1996). When reprimand consistency may and may not matter. Behavior – Modification, Vol. 20 (2): 226 - 236.
Tschannen-Moran, M., Bankole, R.A., Mitchell, R.M. & Moore J.r, D.M. (2013). Student academic optimism: A confirmatory factor analysis. Journal of Educational Administration, 51 (2), 150-175.
Vining, D. (2006). The Effect of School Interior Environment on Student’s Attitudes toward School:Suggestions for Philadelphia Public Schools. university of Pennsylvania.
Wallace, Gary Ray (1994). Discipline that motivates. Journal of Instructional Psychology, Vol. 21(4): 371-374.
Woolfolk Hoy, A., Hoy, W. K., & Kurz, N. (2008) . Teacher s academic optimism: the development and test of a new construct . Teaching and Teacher Education, 24, 821-834.