تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
صغری ابراهیمی قوام دانشیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
خدابخش احمدی
محمدسعید احمدی استادیار گروه مشاوره دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی زنجان
حسن اسدزاده دانشیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
حسین اسکندری دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی
معصومه اسمعیلی استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
خالد اصلانی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
عذری اعتمادی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان
حبیب اله اکبری مشاوره دانش آموخته دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی -مشاور و درمانگر
احمد امانی ایران-کردستان-سنندج-دانشگاه کردستان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی-گروه مشاوره- دانشیار
عباس امان اللهی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
دکترناصر امینی دانشگاه ازاد اسلامی بوشهر.گروه روانشناسی
حسین احمد برآبادی مشاوره گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.
احمد برجعلی دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی
محمود برجعلی دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی
مریم برهمن پژوهش های مشاوره ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی گروه فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی
محمدعلی بشارت استاد گروه روان شناسی بالینی دانشگاه تهران
فرشاد بهاری استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
فاطمه بهرامی استادیار گروه مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری
بهمن بهمنی مشاوره گروه آموزشی مشاوره دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران
علیرضا بوستانی پور دانش آموخته دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی
محمد ثناگویی زاده استادیار گروه مطالعات خانواده، پژوهشکده الهیات و خانواده، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
زهرا جهان بخشی مشاوره دانش آموخته دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی
عباس جواهری دانشگاه تهران
مهدی خانجانی استادیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی
جواد خدادادی سنگده استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
ابوالقاسم خوش کنش استادیار گروه روان شناسی بالینی و سلامت دانشگاه شهید بهشتی
زهره رافضی استادیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علاامه طباطبائی
عباس رحمتی مشاوره خانواده گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
سعید رضایی استادیار گروه روان شناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی
یاسر رضاپور گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.
مهدی زارع بهرام آبادی دانشیار گروه مشاوره سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه ها
کیانوش زهراکار دانشیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی
محمدحسین سالاری فر روان شناسی گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
میلاد سعیدی مشاوره دانشجوی دکتری تخصصی رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
اسماعیل سعدی پور دانشیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
علی اکبر سلیمانیان دانشیار گروه مشاوره دانشگاه بجنورد
حسین سلیمی بجستانی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
فرامرز سهرابی استاد گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی
علی شیخ الاسلامی روان شناسی استاد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
سید صدر الدین شریعتی دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی
آسیه شریعتمدار مشاوره خانواده گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عبدالله شفیع آبادی استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
کامران شیوندی استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدسجاد صیدی مشاوره خانواده استادیار گروه مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه
محمدرضا عابدی استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان
محمد عسگری گروه سنجش واندازه گیری، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه دانشگاه علامه طباطبایی
عسگر علیمحمدی گروه استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مریم فاتحی زاده مشاوره خانواده استادگروه مشاوره دانشگاه اصفهان
فهیمه فداکار داورانی مشاوره استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
کیومرث فرحبخش دانشیار گروه مشا.ره دانشگاه علامه طباطبایی
نورعلی فرخی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
کاترین فکری استادیار گروه مشاوره، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت، ایران
سیما قدرتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
علی قره داغی استادیار گروه مشاوره دانشگاه تبریز
حسین قمری کیوی استاد گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی
سمیه کاظمیان مشاوره توان بخشی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
احمدرضا کیانی استادیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی
علی اکبر کبیری دانش آموخته دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی کرمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پرویز کریمی ثانی استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
حسین کشاورزافشار استادیار گروه مشاوره دانشگاه تهران
آتوسا کلانترهرمزی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
محسن گل محمدیان استادیار گروه مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه
روح الله محمدعلی نژاد عمران دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی
محمد راضی مرادی کارشناس دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم
عبدالله معتمدی دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی
رقیه موسوی مشاوره خانواده دانشیارگروه مشاوره دانشگاه شاهد نایب رییس انجمن مشاوره ایران
اسماعیل ناصری روان شناسی گروه روان شناسی پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ابراهیم نامنی روان شناسی دانشیار مشاوره.. دانشگاه حکیم سبزواری
محمود نجفی دانشیار، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران،
علی محمد نظری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
ابراهیم نعیمی استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
ماندانا نیکنام استادیار دانشگاه خاتم
داود نوده ئی استادیار مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه بقیه الله
رحمت الله نورانی پور دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
مهدی واحدی استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی وجدانی همت مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز مشاوره
ناصر یوسفی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه کردستان
جلیل یونسی گروه سنجش، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

login