مدیر مسئول


دکتر سید صدرالدین شریعتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

 • shariatiatu.ac.ir

سردبیر


دکتر عبدالله شفیع آبادی استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • ashafiabadyyahoo.com

دبیر تخصصی


دکتر ابراهیم نعیمی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

مدیر داخلی


دکتر ابراهیم نعیمی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید صدر الدین شریعتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

 • shariatiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالله شفیع آبادی استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • ashafiabadyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید احمد احمدی استاد مشاوره دانشگاه اصفهان

مشاوره

 • sahmadedu.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر معصومه اسمعیلی استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • masesmaeilyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین قمری گیوی استاد مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

مشاوره

 • h_ghamariuma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی استاد مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

مشاوره

 • ghanbarihum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر خدابخش احمدی استاد مشاوره دانشگاه بقیه الله

مشاوره

 • kh_ahmadyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر کیومرث فرحبخش دانشیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • farahbakhshatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر خلیل اسماعیل پور دانشیار مشاوره دانشگاه تبریز

مشاوره

 • khalil_samayahoo.com

ویراستار ارشد


دکتر سمیه کاظمیان استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • s.kazemianatu.ac.ir

ویراستار انگلیسی


دکتر احسان اکرادی دانشگاه علامه طباطبائی

 • ekradi921atu.ac.ir
 • 48393261