نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار EFCT)) بر تغییر سبک دلبستگی و صمیمیت جنسی زوجین می پردازد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و گروه گواه است. بدین منظور بدین منظور تعداد 25 زوج که به دلیل تعارض های زناشویی به مراکز مشاوره خصوصی در سطح مشهد مراجعه نمودند، با روش نمونه گیری غیر احتمالاتی داوطلبانه انتخاب شدند. از این تعداد 12 زوج در گروه آزمایش و 13 زوج در گروه کنترل قرار گرفتند. تمام شرکت کنندگان پرسشنامه های سبک های دلبستگی کولینز و رید و صمیمیت جنسی را تکمیل کردند. افراد گروه آزمایش در 9 جلسه درمانی 1.5 ساعته زوج درمانی هیجان مدار (EFCT) شرکت کردند. پس از خاتمه جلسات درمانی، افراد هردو گروه مجددا پرسشنامه مذکور را تکمیل نمودند. نتایج نشان دهنده تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش و کنترل در میزان ایمنی در سبک دلبستگی و میزان صمیمیت جنسی زوجین بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficacy of Emotion-Focused Couple Therapy on the Change of Adult Attachment Styles and Sexual Intimacy of Couples

نویسندگان [English]

 • F B 1
 • roghaye mosavi 2

چکیده [English]

The present study analyzes the efficacy of emotion-focused couple therapy (EFT) on the change of attachment styles and sexual intimacy of couples. This study is a quasi-experimental one with pretest and control group. For this aim, 25 couples who for marital conflicts had visited private counseling centers in Mashhad were selected by non-probability sampling voluntarily. 12 couples were put in the experimental group and 13 couples in the control group. All the participants filled in the attachment styles questionnaire of  Collins  & Reed and sexual intimacy questionnaire. Those in the experimental group took part in nine 1.5-hour sessions of emotion-focused couple therapy (EFT). After the end of therapy sessions, those in the two groups again filled in the mentioned questionnaire. The results show a significant difference between the experimental and control groups in the safety on attachment and sexual intimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotion-focused couple therapy
 • Adult attachment styles
 • Sexual intimacy
 • اسدپور اسماعیل، نظری علی محمد، ثنائی ذاکر باقر، شقاقی شهرزاد (1391). بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان – محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، سال دوم، شماره 1.
 • اسمائیل نیا آسیه، 1390، "بررسی آموزش مهارتهای صمیمانه PAIRS بر سبک دلبستگی و هوش هیجانی زوجین" پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • امانی احمد، ثنایی ذاکر باقر، نظری علی محمد، نامداری پژمان مهدی، 1390، "اثربخشی دو رویکرد طرحواره درمانی و دلبستگی درمانی بر سبکهای دلبستگی در دانشجویان مرحله عقد" فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال اول، شماره 2.
 • بطلانی، سعیده 1389. تاثیر زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر رضایت و صمیمیت جنسی، مجله اصول بهداشت روانی، سال 12.
 • بطلانی، سعیده 1387. بررسی تاثیر زوج درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی بر سبک دلبستگی و صمیمیت جنسی زوجین شهر اصفهان در سال 1387، مجله دانش و تندرستی تابستان 1389، ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران.
 • تقوی، مهدی، (1380)، بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)، مجلۀ روانشناسی، 20.381- 98.
 • جانسون سوزان ام، ویفن والری ای. (1388). ترجمه: بهرامی فاطمه و همکاران، فرایند های دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی، تهران: نشر دانژه.
 • جانسون، سوزان ام. ویفن، والری ای، (2003 ) فرایندهای دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی، ترجمه: فاطمه بهرامی، عذری اعتمادی، سعیده بطلانی، روناک عشقی، مهناز جوکار، محمدمسعود دیاریان، ناصر یوسفی، شیوا رضوان، پریسا نیلفروشان، علی نویدیان، اعظم صالحی (1388).
 • جهانفر، شایسته و مولایی نژاد، میترا. (1380). درسنامه اختلالات جنسی، تهران،نشر بیژه.
 • حسین زاده تقوایی مرجان، لطفی کاشانی فرح، نوابی نژاد شکوه، نورانی پور رحمت اله (1388).  اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان در تغییر سبک دلبستگی همسران، فصلنامه اندیشه و رفتار، دوره چهارم، شماره 14.
 • خمسه اکرم، (1388)، راهبرد های جدید در زوج درمانی، تهران: نشرکتاب ارجمند با همکاری نسل فردا.
 • سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه (1383)، روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
 • شفیع آبادی، عبدالله، نوابی نژاد، شکوه، تبریزی، مصطفی، هنرپروران، نازنین. (1389). اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر رضایت جنسی زوجین. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال چهارم، شماره 15.
 • عیدی، رقیه. و خانجانی، زینب (1385) بررسی رضایت زناشویی در سبک های مختلف دلبستگی، فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز 12-42.
 • قطبی، مرجان و همکاران (1386)، وضعیت طلاق و برخی عوامل مؤثر بر آن در افراد مطلقة سـاکن در منطقة دولت آباد، فصلنامة رفاه اجتماعی، (3)12، ص271-286.
 • کرلینجر، فرد ان.(1376). مبانی پژوهش در علوم رفتاری. ترجمه شریفی و نجفی زند. جلد دوم .موسسه انتشارات آوای نور.
 • مظاهری، محمدعلی (1379)، نقش دلبستگی بزرگسالان در کنشوری ازدواج، مجله روانشناسی، شماره 15 ،ص 286.
 • هنرپروران، نازنین، 1389، اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر رضایت جنسی زوجین، فصلنامه اندیشه و رفتار دوره چهارم شماره 15.
 • ·        هنرپروران نازنین، تبریزی مصطفی، نوابی نژاد شکوه، شفیع آبادی عبداله، (1389)، اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر رضایت جنسی زوجین، فصلنامه اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی)، دوره 4 شماره 15.    

 

 • o       منابع لاتین:

 

 • Bowlby , J. 1989, A Secure Base : Clinical APPlications of Attachment Theory . London . Routledge.
 • Bradley, R.H & R.F. Corwyn (2004), Life Satisfaction among European American, African, American Chinese American, Mexican American, and Dominican American  Ado lescents, International Journal of Behavioral development, 400-385 (5) 28.
 • Collins, N.L. & Read, S.J. (1994). Cognitive representations of attachment: the structure and function of working Models. London: Jessica Kingseley.
 • Feeney,J.A,Noller,p.(1996). Attachment style and verbal descriptions of romantic patterns.Journal of social and personal relationships.8,187-2150.
 • Goldberg DP, Gater R, Saratorius N. The validity of two versions of the GHQ in the WHO study of Mental illness in general health care. Psychological Medicine 1997; 27: 191-197.
 • Gottman, John.M. (1994). What Predicts Divorce? Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Gottman, J.M. & Levenson, R.W. (2000). A two factor model for predicting when a couple will divorce: Exploratory analyses using 14-years. Journal of family process, 41(1), 83-96.
 • Greenberg, L., Hunsley, J., Johnson, S., & Schindler, D. (1999). Emotionally focused couple therapy: Status and challenge. Journal of Science and Practice, 6,67-79.
 • Halchuk, Rebecca E. & Makinen, Judy A. & Johnson, Susan M. (2010): Resolving Attachment Injuries in Couples Using Emotionaly Focused Therapy: A Three-Year Folow-Up. Journal of Couple & Relationship Therapy, 9:31-47, 2010.
 • Hazan,C.,& Shaver,P.(1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 511- 542.
 • Jacobson, N. S. (1989). The politics of intimacy. The Behavior Therapist, (12): 29-32. Kurt, H., Kaiser, A., Christensen, A ., Fehm- Wolfsdorf, G., Gorth, T. (2000) . SelfReport and Observational Assessment of Couples’ Conflict: The Concordance between the Communication Patterns Questionnaire and the KPI Observation system. Journal of Marriage & Family, 62(1): 61-67.
 • Johnson SM. The contribution of emotionally focused couple therapy. J Contempt Psychother 2007; 37: 41-52.
 • Makinen, J. A. , Johnson, S. M. (2006), "Resolving attachment in couple using emotionally focused therapy insteps toward forgiveness and reconciliation", Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(6): 1055- 1064.
 • Sroufe, L.A,Waters,E.(1977). Attachment as an organizational construct. Child Development, 3, 343-356.
 • Zimmer-Gembeck, M. J., & Ducut, W. (2010). Positive and negative romantic relationship quality: Age, familiarity, attachment and wellbeing as correlates of couple agreement and projection. Journal of Adolescence, 33, 879-890.