مدیر مسئول


دکتر سید صدرالدین شریعتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

 • shariatiatu.ac.ir

سردبیر


دکتر عبدالله شفیع آبادی استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • ashafiabadyyahoo.com

مدیر داخلی


دکتر ابراهیم نعیمی استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید صدر الدین شریعتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

 • shariatiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالله شفیع آبادی استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • ashafiabadyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید احمد احمدی استاد مشاوره دانشگاه اصفهان

مشاوره

 • sahmadedu.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر معصومه اسمعیلی استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • masesmaeilyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین قمری گیوی استاد مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

مشاوره

 • h_ghamariuma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی استاد مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

مشاوره

 • ghanbarihum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر خدابخش احمدی استاد مشاوره دانشگاه بقیه الله

مشاوره

 • kh_ahmadyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر کیومرث فرحبخش دانشیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • farahbakhshatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی زارع بهرام آبادی دانشیار مشاوره سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

مشاوره

 • mz.bahramabadigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر خلیل اسماعیل پور دانشیار مشاوره دانشگاه تبریز

مشاوره

 • khalil_samayahoo.com

ویراستار ارشد


دکتر سمیه کاظمیان استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

مشاوره

 • s.kazemianatu.ac.ir

ویراستار انگلیسی


دکتر احسان اکرادی دانشگاه علامه طباطبائی

 • ekradi921atu.ac.ir
 • 48393261