اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید صدرالدین شریعتی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

shariatiatu.ac.ir

سردبیر

دکتر عبدالله شفیع آبادی

مشاوره استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

ashafiabadyyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم نعیمی

مشاوره استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

its.atu.ac.ir/profile/naeimi
naeimiatu.ac.ir
0000-0002-2582-1273

مدیر داخلی

دکتر ابراهیم نعیمی

مشاوره استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

its.atu.ac.ir/profile/naeimi
naeimiatu.ac.ir
0000-0002-2582-1273

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید صدر الدین شریعتی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

shariatiatu.ac.ir

دکتر عبدالله شفیع آبادی

مشاوره استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

ashafiabadyyahoo.com

دکتر سید احمد احمدی

مشاوره استاد مشاوره دانشگاه اصفهان

sahmadedu.ui.ac.ir

دکتر معصومه اسمعیلی

مشاوره استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

masesmaeilyyahoo.com

دکتر حسین قمری گیوی

مشاوره استاد مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

h_ghamariuma.ac.ir

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

مشاوره استاد مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

ghanbarihum.ac.ir

دکتر خدابخش احمدی

مشاوره استاد مشاوره دانشگاه بقیه الله

kh_ahmadyyahoo.com

دکتر کیومرث فرحبخش

مشاوره دانشیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

farahbakhshatu.ac.ir

دکتر مهدی زارع بهرام آبادی

مشاوره دانشیار مشاوره سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

mz.bahramabadigmail.com

دکتر خلیل اسماعیل پور

مشاوره دانشیار مشاوره دانشگاه تبریز

khalil_samayahoo.com

ویراستار ارشد

دکتر سمیه کاظمیان

مشاوره استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

s.kazemianatu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر احسان اکرادی

دانشگاه علامه طباطبائی

ekradi921atu.ac.ir
48393261