کلیدواژه‌ها = افسردگی
اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر استعاره های مثنوی معنوی بر ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان دختر افسرده

دوره 12، شماره 46، تیر 1400، صفحه 171-204

10.22054/qccpc.2021.55376.2539

فاطمه اصلاحی فرشمی؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ جواد خلعتبری


مطالعه‌ای اکتشافی درباره رابطه فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی

دوره 11، شماره 42، تیر 1399، صفحه 97-120

10.22054/qccpc.2020.50183.2323

محمدحسین سالاری فر؛ منصور صالحی؛ زینب سیار فرد


اثر بخشی درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و امید درمانی بر کیفیت زندگی در بیماران سرطانی

دوره 10، شماره 38، تیر 1398، صفحه 221-242

10.22054/qccpc.2019.38404.2043

سجاد رویین تن؛ شهدخت آزادی؛ همایون افشین؛ ناصر امینی


تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز

دوره 8، شماره 31، مهر 1396، صفحه 1-21

10.22054/qccpc.2017.16989.1394

حسین اسکندری؛ عبدالامیر گاطع زاده؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی


نقش واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان

دوره 7، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 91-110

10.22054/qccpc.2016.5889

فرامرز سهرابی؛ افسانه دارابی؛ ناهید راستگو؛ محمد جلالوند؛ یوسف اعظمی