مقایسه سوگیری توجه نسبت به تهدید در کودکان دارای نشانه‌های اختلالات درونی‌سازی و برونی‌سازی شده

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تبریز

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای سوگیری توجه نسبت به تهدید بین اختلالات درونی‌سازی شده و برونی‌سازی شده بود. ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای، به والدین 700 نفر از کودکان پسر رده سنی 12-11 سال مقطع ابتدایی در شهرستان تبریز پرسشنامه سی بی سی آل ارائه شد و از بین این تعداد 80 کودک که مبتلا به اختلالات افسردگی، اضطراب، بیش فعالی و پرخاشگری بودند (برای هر اختلال 20 دانش‌آموز)، انتخاب شدند. سپس نحوه اجرا آزمون به هر دانش‌آموز توضیح داده شد و نهایتاً با استفاده از آزمون رایانه‌ای دات- پروب سوگیری توجه در این کودکان بررسی شد. یافته‌ها نشان داد که سوگیری توجه نسبت به تهدید در کودکان دارای نشانگان افسردگی با کودکان دارای نشانگان پرخاشگری متفاوت می باشد. علاوه بر آن، سوگیری توجه نسبت به تهدید در کودکان دارای نشانگان اضطراب با کودکان دارای نشانگان بیش فعالی متفاوت است ولی بین سوگیری توجه نسبت به تهدید در کودکان دارای نشانگان اضطراب و کودکان داری نشانگان پرخاشگری تفاوتی دیده نشد. همین‌طور بین سوگیری توجه نسبت به تهدید در کودکان دارای نشانگان افسردگی با کودکان دارای نشانگان بیش فعالی تفاوتی به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of attentional bias toward threat between children with signs of internalizing and externalizing disorders

نویسندگان [English]

  • FATEMEH BAGHERI 1
  • zeynab khanjani 2
  • touraj hashemi 2
2 department of psychilogy university of tabriz
چکیده [English]

The main aim of this research is to compare attentional bias toward threat among children with signs of internalizing and externalizing disorders. First, we offend the CBCL questionnaire to 700 parents who had an 11-12-year-old son. This questionnaire was done at primary school in the Tabriz area.80 kids were chosen from this population who suffered from depression, anxiety, ADHD and aggression. We chose 20 students for each logical disorder. Then we used a computer test named: DOT-PROB in order to check out attentional bias among these students. The researchers showed that attentional bias toward threat among kids suffering from depression is different from those who have signs of aggression another finding of these research show differences between attentional bias toward threat between children with signs of anxiety and ADHD. In addition, we didn't realize any special difference between attentional bias toward threat among children who have signs of anxiety and those with signs of aggression. Also, we didn't find any special differences in attentional bias toward threat between children who have signs of depression and children with signs of ADHD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internalizing
  • Externalizing
  • Anxiety
  • Depression