اثربخشی آموزش مدیریت خودگویی در کاهش میزان افسردگی دانش‌آموزان دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مدیریت خودگویی در کاهش میزان افسردگی دانش‌آموزان بود. نمونه این پژوهش که متشکل از 30 نفر از دانش‌آموزان دختر افسرده دبیرستانی بود که به شیوه نمونه‌برداری تصادفی خوشه‌ای از جامعه آماری دبیرستان‌های شهر اراک انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه گمارده شدند. یک گروه شامل 15 نفره به عنوان گروه آزمایش که به مدت 10 جلسه تحت آموزش مدیریت خودگویی قرار گرفتند و یک گروه 15 نفره به عنوان گروه کنترل که آموزشی را دریافت نکردند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارت بود از پرسش‌نامه افسردگی یک (فرم بلند) که نمونه پژوهش حاضر در آن نمره بیشتر از 10 (نامه برش) را کسب کرده بودند که به عنوان پیش آزمون و پس آزمون از این پرسش‌نامه استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون t مستقل برای تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه ‌ها استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر فرضیه اساسی پژوهش مبتنی بر« آموزش مدیریت خودگویی در کاهش افسردگی دانش‌آموزان مؤثر است» را تأیید کرد و تأثیر متغیر مستقل تفاوت آشکاری در نمرات میانگین دو گروه ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Teaching Self-Talk Management in Decreasing the Depression Rate among High School Students

نویسندگان [English]

  • atefeh ahmadi 1
  • faramarz sohrabi 2
چکیده [English]

The present research aims to study the effect of teaching self-talk management on decreasing the depression rate among students. Using cluster random sampling method, 30 female high school students suffering from depression were selected from among the high school students of the city of Arak. They were randomly put in two groups of control and experiment. The experiment group, which consisted of 15 subjects, was instructed self-talk management in 10 sessions and the control group, which consisted of 15 subjects, did not receive any training. The data were collected using the Beck Depression Questionnaire (long form) in which the sample population obtained the score of 10 (cut-off point) or higher scores. The questionnaire was applied as the pre-test and post-test. The independent t-test was used to analyze the data and calculate the differences in pre-test and post-test scores. The results confirmed the hypothesis of the research that teaching self-talk management is effective in decreasing the depression rate among students. The effect of the independent variable caused a distinctive difference in the average scores of the two groups

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • self-talk
  • Depression