سوگیری توجه نسبت به چهره‌های هیجانی در افراد افسرده

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات اخیر حاکی از آن است که افراد افسرده دچار سوگیری توجه به محرک‌های منفی هستند، در این راستا، مطالعه حاضر با هدف مقایسه سوگیری توجه در افراد افسرده و همتایان سالم انجام شد. روش: مطالعه حاضر یک پژوهش تحلیلی از نوع علی مقایسه‌ای بوده و جامعه آماری آن کلیه افراد افسرده مراجعه‌کننده به یک کلینیک روان‌شناسی در شهر تهران بودند که پس از انجام غربالگری با استفاده از پرسش‌نامه افسردگی یک و مصاحبه تشخیصی ساختار نیافته بر مبنای (DSMIV)، تعداد 30 نفر از افراد مبتلا به افسردگی متوسط به بالا (با نقطه پرش 21 به بالا) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و با تعداد 30 نفر از افراد سالم که از نظر جنس، سن، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات با گروه بیمار همتا شده بودند، به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند. سپس آزمون عصب‌شناختی رایانه‌ای دات پروب (تصاویر هیجانی چهره) بر روی آزمودنی‌های هر دو گروه اجرا شد. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تی دو گروه مستقل برای بررسی همتا بودن دو گروه و تحلیل واریانس دو طرفه چند متغیری (مانووا) برای بررسی سوگیری توجه در دو گروه استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که بین دو گروه از نظر سرعت پاسخ تفاوت وجود دارد به طوری که گروه افسرده در پاسخ به محرک‌های ناهمخوان کند تر عمل کردند اما دو گروه از لحاظ دقت پاسخ تفاوت معناداری نداشتند. نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش تلویحاتی در خصوص نقش شدت افسردگی در سوگیری توجه این افراد و همچنین لزوم به‌کارگیری روش‌های درمانی و یا آموزشی متمرکز بر اصلاح سوگیری در افراد افسرده دربردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attention Bias to Emotional Faces in Depressed People1

نویسندگان [English]

  • bita ajilchi 1
  • hasan ahadi 2
چکیده [English]

Background and Objective: Recent studies show that depressed people have an attention bias to negative stimuli. Therefore, the present study was carried out to compare attention bias in depressed and normal people. Method: The present research was an analysis study with a causal- comparative method. The statistical population included all the depressed individuals who had referred to a psychological clinic in Tehran. Using convenience sampling method and carrying out the Beck Depression Inventory as well as the unstructured interview with DSMIV criteria, 30 depressed individuals (cut-off point 21 and higher) were selected as the patient group, and then were compared to 30 normal people, as the control group, in terms of sex, age, marriage status, and education levels as compare group. Finally, the computer-based neurological test of Dot- Probe (emotional faces stimuli) was performed on the subjects of both groups. Results: The data were analyzed using t-test to examine the extent of matching between the two groups, and the multivariate analysis of covariance (MANOVA) was applied to study attention bias in the two groups. The results showed that there was a difference of time speed between the two groups; i.e. the depressed group acted slower in responding to incongruent stimuli. However, there was no significant difference in accuracy of the responds. Conclusion: The findings imply the role of depression severity in exacerbating attention bias in depressed people, and also the necessity to apply treatment methods or to use attention bias modification in depressed individuals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Attention Bias
  • Dot-Probe Test