نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

زمینه: به تازگی، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، رابطه‌ی میان سبک زندگی افراد و بیماری‌های گوناگون توجه بسیاری را به خود جلب کرده ‌است. یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف نیز، سلامت روانی و اجتماعی آن جامعه است. هدف: در همین راستا هدف پژوهش حاضر تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی و برازش مدل علّی بوده است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد بزرگسال شهر اهواز بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، 383 نفر از بین آنان انتخاب شدند. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر و پلیرکی (1987)، سلامت اجتماعی کییز (2004)، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(1989) و افسردگی بک دو (1996) جمع آوری شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر و روش همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر بیانگر تایید برازش مدل فرضی پژوهش بود، سبک زندگی بر افسردگی اثر مستقیم دارد و سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی بر افسردگی اثر غیر مستقیم داشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله در پژوهش برای تبیین افسردگی می توان از متغیرهای سبک زندگی، سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of Depression On Lifestyle through the Mediation of Social Health and Quality of Life in adults of ahwaz

نویسندگان [English]

  • hussein skandari 1
  • Abdolamir Gatezadeh 2
  • ahmad borjali 1
  • faramarz sohrabi 3
  • n f 4

1 Associate Professor of Allameh Tabatabai University

2 ** PhD Student in PsychologyAllamehTabataba'i University

3 Professor of Allameh Tabataba'i University

4 Associate Professor Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Background: Recently, especially in developed countries, the relationship between lifestyle and various diseases has attracted the attention of many professionals. One of the pillars of the community health assessment is, psychological and social health of the community. Objective: The purpose of this study was to clarify of depression on lifestyle with social health and quality of life and has been fitted. Method: The study population consisted of all adults in Ahvaz. People in a multistage random cluster sampling, 383 were selected. Research data in this study were collected by using a health promoting lifestyle questionnaire Walker and Plyrky (1987), Keynesian social health (2004), the World Health Organization quality of life (1989) and beck depression (1996). Research hypotheses were confirmed by using Pearson correlation path analysis and modeling. Findings: The results confirmed the model's hypotheses, Lifestyle has a direct effect on depression and lifestyle through the mediation of social health and quality of life had an indirect effect on depression. Conclusion: According to the results of research to explain the depression can be used from lifestyles and social health and quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Social Health
  • Quality of life
  • Depression
بهدانی، فاطمه؛ سرگلزایی، محمدرضا و قربانی، اسماعیل. (1379). ارتباط سبک زندگی با افسردگی و اضطراب در دانشجویان سبزوار. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، شماره 2، ص 37-27.
پور غفاری، سیده سوگل؛ پاشا، غلامرضا و عطاری، یوسفعلی. (1388). بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های سبک زندگی مبتنی بر رویکرد روان‌شناسی فردی بر رضایت زناشویی پرستاران متأهل زن بیمارستان دکتر گنجویان دزفول. فصلنامه یافته‌های نو در روان‌شناسی، سال دوم، شماره 4، 81-71.
پولادفر، راضیه و احمدی، احمد. (1385). رابطه بین سبک زندگی و اختلالات روان‌شناختی دوره متوسطه شهر اصفهان. دوره 2، شماره 1، ص 18-7.
حاتمی، پریسا. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
خیرجو، اسماعیل؛ جمهری، فرهاد؛ احدی، حسن و فرشباف مانی صفت، فرناز. (1391). مقایسه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در بیماران زن مبتلا به آرتریت روناتوئید با زنان سالم و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، سال سیزدهم، شماره 4، ص 70-61.
داویدیان، هاراطون (1392). افسردگی در فرهنگ ایرانی. تهران: ارجمند.
دهقان‌زاده، شادی؛ جعفر آقایی، فاطمه و تبری خمیران، رسول. (1391). بررسی ارتباط مشخصات فردی- اجتماعی، سبک زندگی و میزان مواجه با رویدادهای استرس‌زا با سرطان کولورکتال. پژوهش پرستاری، شماره 7: (24).
ذوالفقاری، ابوالفضل و سلطانی، لاوین. (1389). بررسی رابطه سبک زندگی با هویت قومی جوانان (مطالعه موردی: شهرستان مهاباد). مجله جامعه‌شناسی ایران، شماره: 11(21).
 ریش، مایکل (2006). روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی. ترجمه اکرم خمسه (1389). تهران: انتشارات ارجمند
سلگی، زهرا؛ هاشمیان، کیانوش؛ و سعیدی پور، بهمن. (1386). بررسی تأثیر شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی بیماران مرد HIV مثبت. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 3(4)؛ 122-105.
سهرابی، فرامرز؛ دارابی، افسانه؛ راستگو، ناهید؛ جلالوند، محمد؛ اعظمی، یوسف. (1394). نقش واسطه‌گری ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک‌های دل‌بستگی و افسردگی در دانشجویان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، سال هفتم، شماره 25، 110-91.
فاضل قانع، حمید. 1391. «نقش و جایگاه سبک زندگی در فرآیند شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی». مجموعه مقالات پانزدهمین جشنواره بین‌المللی پژوهشی شیخ طوسی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ص 173- 193.
محمدی زیدی، عیسی؛ پاکپور حاجی؛ آقا میر و محمدی زیدی، بنفشه. (1390). روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت. مجله علوم پزشکی مازندران، دوره 21، شماره 1، 113-103.
مشکی، مهدی؛ توکلی زاده، جهان شیر و بحری، نرجس. (1389). ارتباط باورهای کنترل سلامت و سبک زندگی در زنان باردار. مجله دانش و تندرستی (ویژه‌نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران). شماره 5،
معتمدی، عبدالله. (1392). سبک زندگی مطلوب بر اساس دیدگاه ارتباطی (ارتباط انسان با خود، خداوند، دیگران و طبیعت). فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، سال چهارم، شماره 13، 142-125.
منتظری، علی. موسوی، سید جواد. امیدواری، سپیده. طاوسی، محمود. هاشمی، اکرم. رستمی، طاهره (1392). افسردگی در ایران: مرور نظام‌مند متون پژوهشی. فصلنامه پایش، سال دوازدهم، شماره ششم، ص 66-56
منصوریان، مرتضی؛ قربانی، مصطفی؛ آسایش، حمید؛ پاشایی، طاهر؛ مقصودلو، درسا؛ حسینی، شیرزاد؛ نوروزی، مهدی. (1389). ارتباط سبک زندگی و پرفشاری خون در جمعیت روستایی شهرستان گرگان. مجله دانش و تندرستی (ویژه‌نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران)، شماره 5.
نجفی، محمود؛ کمری، علی عباس؛ عرفانی، نصرالله؛ جعفری، نصرت و پیرخائفی، علی‌رضا. (1393). نقش مؤلفه‌های کیفیت زندگی همسران جانبازان در پیش‌بینی سلامت عمومی فرزندان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، سال پنجم، شماره 19، 138-123.
Barlow, D. H. (2002). Anxiety and its disorders: the nature and treatment of anxiety and panic (2nd ed). New York: Guilford press.
Beck, A. t. (1999). Prisoners of hate: the cognitive bass of anger, hostility, and violence. New York: Harper Collins.
Demura, S., Sato, S. (2014). Relationships between depression, lifestyle and quality of life in the community dwelling elderly: a comparison between gender and age groups. Journal of Physiological Anthropology and Applied human science, 3 p 159-166.
Diener, E., Seligman, M. E. P. (2004). Beyond Money: Toward an Economy Of Well-being, Psychological Science in the Public Interest, 5 (1), 1-13.
Keyes, C. M. (1998). Social Well- being. Social Psychology Quarterly. 2. 121-140.
Kline, G., Honaker, J., Joseph, A., & Scheve, K. (2001). Analyzing incomplete political science data: an alternative algorithm for multiple imputation. American Political Science Review, 95, 49-69.
Schumaker, R. E. & Lomax, R.E (2004). A beginners guide to structural equation modeling. London Lawrence Erlbaum Association, Inc.
 Salmoirago, B.E., Fitchett, G., Ockene, J.K., Schnall, E., Crawford, S., Granek, I. (2011). Religion and healthy lifestyle behaviors among postmenopausal women: the women’s health initiative. J Behave Med; 34(5): 360-371.
Pahkala, K.,Liisa, S.,  Kivela, M.,  Laippala, P. (2005).  Relationships Between Social and Health Factors and Depression in Old Age in a Multivariate Analysis. International Psychogeriatric / Volume 5 / Issue 01, pp 15-32.
Pompili, M., Innamorati, M., Lester, D., Serafini, G. (2013). Suicide attempts in acute psychiatric referrals with substance use disorders. RI vista Psychiatry, 47(4):313-318.
Toda, M., Morimoto, K. (2001). Health practice in Islam -The cultural dependence of the lifestyle formation. Environment Health Med; 5(4):131-3
Teo, AR., Choi, H., Valenstein, M. (2013). Social Relationships & Depression: Ten-Years Follow- up From Nationality Representative Study. PLOS ONE 8(4): e62396. Doi: 100 1371/Journal. Pone. 0062396.
Trovato, GM. (2012). Behavior, nutrition and lifestyle in a comprehensive health and disease paradigm: skills and knowledge for a predictive, preventive and personalized medicine. EPMA J;3(1):8
Walker, SN. Polerrcky, H. (1996). Psychometric evaluation of the health promoting life-style profile II. University of Nebraska Medical Center; Unpublished manuscript.
World Health Organization. (2008). World Health Organization Constitution. In Basic documents. Geneva, Switzerland: World Health Organization.