نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه اردکان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه اردکان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر معنای زندگی، ترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکری زنان افسرده انجام گرفت. این پژوهش در چارچوب یک مطالعه آزمایشی تک موردی همراه با طرح خطوط پایه چندگانه انجام شد. نمونه این پژوهش دو زن دارای تشخیص افسردگی از بین مراجعه کنندگان اورژانس اجتماعی شهرستان بادرود بود که تحت 12 جلسه درمان پردازش مجدد هولوگرافیک قرار گرفتند. هر دو آزمودنی دوهفته قبل از شروع جلسات پرسشنامه‌های معنای زندگی استیگر و همکاران (2006)، ترس از ارزیابی منفی لری (1983) و نشخوار فکری نولمن-هوکسیما و مورو (1991) را تکمیل نمودند. در ادامه یک روز قبل از جلسه اول و همچنین در جلسات چهارم و هشتم ودوازدهم و در نهایت یک ماه بعد از پایان جلسات به منظور پیگیری پرسشنامه ها در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل نموداری و تعیین درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا استفاده شد. یافته‌ها نشان داد پیشرفت های بالینی و آماری معناداری در بهبود معنای زندگی، ترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکری بعد از درمان بدست آمد (01/0>p). در پیگیری هم پیشرفت های بدست آمده در طول درمان حفظ شد که نشان از پایداری اثر مداخله می‌داد. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر افزایش معنای زندگی، و کاهش ترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکری زنان افسرده تأثیر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of holographic re-treatment on the meaning of life, fear of negative evaluation and rumination of depressed women

نویسندگان [English]

  • yaser rezapoor 1
  • maryam zakeri 2

1 Faculty of Psychology. Iran

2 Faculty of Psychology. Iran

چکیده [English]

The purpose of present study was to investigate the effectiveness of holographic reprocessing therapy on the meaning in life, fear of negative evaluation and rumination of depressed women. This was a multiple baseline single-case study design. Tow depressed women who referred to social emergency center of Badroud city participated to the study and received 12 sessions holographic reprocessing therapy. Two weeks before the intervention, both of participants answer to meaning in life questionnaire (Steger & et al, 2006), fear of negative evaluation scale (Leary, 1983) and Ruminative response scale (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991). Also, the participants answered to thes questionnaire one day before the first session, as well as in the fourth, eighth and and twelfth intervention sessions and finally one month after the end of the sessions as follow up. The data were analyzed using graph analysis, improvement percentile rank and reliable change index. The findings showed that there were significant clinically and statistically improvement in The findings showed that there were significant clinically and statistically decrease in rumination of the participants after treatment. After two months of follow-up, differences were also maintained, indicating the sustainability of the therapeutic effects. According to the results, it can be concluded that holographic reprocessing therapy has significant effect on the meaning in life, fear of negative evaluation and rumination of depressed women was.

کلیدواژه‌ها [English]

  • holographic reprocessing
  • meaning of life
  • fear of negative evaluation
  • rumination
  • Depression

    باقری نژاد، مینا؛ صالحی فدردی، جواد؛ طباطبایی، محمود. (1389). رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه‌ای از دانشجویان ایرانی. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 11 (1)، 38-21.

حقیقی، آیت الله؛ زمانی، مهدی؛ مؤمنی، ناصر (1397). معنای زندگی در آثار تمثیلی ابن‌سینا. فلسفه دین، 15(2)، 365-396.

شکری، امید؛ گراوند، فریبرز؛ نقش، زهرا؛ علی طرخان، رضا؛ پاییزی، مریم (1387). ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14(3)، 316-325.

شیخ‌الاسلامی، علی؛ قمری، حسین؛ غلامی، سمیرا (1397). نقش نگرانی، امید و معنای زندگی در پیش‌بینی سلامت روانی مادران دارای فرزند کم‌توان‌ ذهنی. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، 8(3)، 195-214.

صالحی، محمدنبی؛ نعامی، عبدالزهرا؛ کاظمی، نسا؛ حمیدی، زیبا (1397). اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر کنترل عواطف و دشواری در تنظیم هیجان زنان متقاضی طلاق مواجه شده با خیانت همسر. زن و جامعه، 9(2)، 197-216.

عطارد، نسترن؛ برجعلی، احمد؛ سهرابی، فرامرز؛ بشرپور، سجاد (1395). اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر علائم برانگیختگی و تجربه مجدد در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه. مجله پزشکی ارومیه، 27(5)، 427-437.
مصرآبادی، جواد؛ جعفریان، سکینه؛ استوار، نگار (1392). بررسی روایی سازه و تشخیصی پرسشنامه معنا در زندگی در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، 7(1)، 83-90.
مهرپرور، سهیلا؛ حاجلو، نادر؛ ابوالقاسمی، عباس (1396). اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در سازگاری روانی با سرطان در زنان مبتلا به سرطان. مجله پزشکی ارومیه،27(5)، 352-343.
 

نریمانی محمد، کاظمی نسا، بشرپور سجاد (1398). بررسی اثربخشی آموزش پردازش مجدد هولوگرافیک بر سلامت عمومی و نظم-جویی شناختی هیجانی زنان متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه شهرستان بیجار در سال ۹۵-۱۳۹۴: یک کارآزمایی آموزشی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18(3)، 237-250.

نریمانی، محمد؛ کاظمی، نسا؛ بشرپور، سجاد. (1396). اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در بهبود خاطرات آسیب‌زا و شناخت‌های پس آسیبی زنان متقاضی طلاق. فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، 15(1)، 35-59.

Clevinger, A. M., Kleider-Offutt, H. M., & Tone, E. B. (2018). In the eyes of the law: Associations among fear of negative evaluation, race, and feelings of safety in the presence of police officers. Personality and Individual Differences, 135, 201-206.
Davis, W. E., & Hicks, J. A. (2016). Judgments of meaning in life, religious beliefs, and the experience of cognitive (dis) fluency. Journal of personality, 84(3), 291-305.
Epstein, S. (2003). Cognitive–experiential self-theory of personality. In I. B.Weiner (Series Ed.) & T. Millon &M. J. Lerner (Vol. Ed.), Handbook of psychology: Vol. 5. Personality and social psychology (pp. 159–184). Hoboken, NJ: JohnWiley & Sons, Inc.
Feldman, D. B., & Snyder, C. R. (2005). Hope and the meaningful life: Theoretical and empirical associations between goal–directed thinking and life meaning. Journal of social and clinical psychology, 24(3), 401-421.
Halland, M., Pandolfino, J., & Barba, E. (2018). Diagnosis and treatment of rumination syndrome. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 16(10), 1549-1555.
Halper, L. R., & Rios, K. (2019). Feeling powerful but incompetent: Fear of negative evaluation predicts men’s sexual harassment of subordinates. Sex Roles, 80(5-6), 247-261.
Hammen, C. (2018). Risk factors for depression: An autobiographical review. Annual review of clinical psychology, 14, 1-28.
Holland, J. M., Chong, G., Currier, J. M., O’Hara, R., & Gallagher-Thompson, D. (2015). Does cognitive behavioral therapy promote meaning-making? A preliminary test in the context of geriatric depression. Psychology and psychotherapy, 88(1), 120-124.
Jacobson NS, P T. (1998). Clinical significance: A statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. In: E KA (Ed). Methodological issues & strategies in clinical research. Washington DC: American Psychological Association, p. 521-38.
Jordan, D. G., Winer, E. S., Salem, T., & Kilgore, J. (2018). Longitudinal evaluation of anhedonia as a mediator of fear of positive evaluation and other depressive symptoms. Cognition and Emotion, 32(7), 1437-1447.
Jury, T. K., & Jose, P. E. (2019). Does Rumination Function as a Longitudinal Mediator Between Mindfulness and Depression?. Mindfulness, 10(6), 1091-1104.
Katz, L. S. (2016). Efficacy of Warrior Renew group therapy for female veterans who have experienced military sexual trauma. Psychological services, 13(4), 364-372.
Katz, L. S., Douglas, S., Zaleski, K., Williams, J., Huffman, C., & Cojucar, G. (2014). Comparing holographic reprocessing and prolonged exposure for women veterans with sexual trauma: A pilot randomized trial. Journal of Contemporary Psychotherapy, 44(1), 9-19.
Katz, L. S., Park, S. E., Cojucar, G., Huffman, C., & Douglas, S. (2016). Improved attachment style for female veterans who graduated Warrior Renew sexual trauma treatment. Violence and victims, 31(4), 680-691.
Kleftaras, G., & Psarra, E. (2012). Meaning in life, psychological well-being and depressive symptomatology: A comparative study. Psychology, 3(04), 337-345.
Lawrence, H. R., Haigh, E. A., Siegle, G. J., & Schwartz-Mette, R. A. (2018). Visual and verbal depressive cognition: Implications for the rumination–depression relationship. Cognitive Therapy and Research, 42(4), 421-435.
Leary, M. R. (1983). A brief version of the Fear of Negative Evaluation Scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 9(3), 371-375.
McArthur, B. A., Haas, L. M., Burke, T. A., Johnson, L. E., Olino, T. M., Abramson, L. Y., & Alloy, L. B. (2018). Understanding the Constellation of Adolescent Emotional Clarity and Cognitive Response Styles when Predicting Depression: A Latent Class Analysis. Cognitive Therapy and Research, 42(6), 803-812.
Moberly, N. J., & Dickson, J. M. (2016). Rumination on personal goals: Unique contributions of organismic and cybernetic factors. Personality and Individual Differences, 99, 352-357.
Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991). A prospective study of depression and posttraumatic stress symptoms after a natural disaster: the 1989 Loma Prieta Earthquake. Journal of personality and social psychology, 61(1), 115-121.
Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. Perspectives on psychological science, 3(5), 400-424.
Nonterah, C. W., Hahn, N. C., Utsey, S. O., Hook, J. N., Abrams, J. A., Hubbard, R. R., & Opare-Henako, A. (2015). Fear of negative evaluation as a mediator of the relation between academic stress, anxiety and depression in a sample of Ghanaian college students. Psychology and Developing Societies, 27(1), 125-142.
Peak, N. J. (2015). Book review: Holographic Reprocessing as a Treatment for Military Sexual Trauma. Journal of Contemporary Psychotherapy, 45 (3), 191-192.
Sellers, R., Varese, F., Wells, A., & Morrison, A. P. (2017). A meta-analysis of metacognitive beliefs as implicated in the self-regulatory executive function model in clinical psychosis. Schizophrenia research, 179, 75-84.
Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of counseling psychology, 53(1), 80-93.
Volkert, J., Härter, M., Dehoust, M. C., Ausín, B., Canuto, A., Da Ronch, C., ... & Sehner, S. (2019). The role of meaning in life in community-dwelling older adults with depression and relationship to other risk factors. Aging & mental health, 23(1), 100-106.
Wolniewicz, C. A., Tiamiyu, M. F., Weeks, J. W., & Elhai, J. D. (2018). Problematic smartphone use and relations with negative affect, fear of missing out, and fear of negative and positive evaluation. Psychiatry research, 262, 618-623.