نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: در سالهای اخیر، روان شناسان و پزشکان در زمینه افسردگی به دنبال ارزیابی و مقایسه اعتبار و کارایی مداخلات روان شناختی و درمانهای دارویی بوده اند، در این خصوص، فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر روشهای درمان را مشخص مینماید، روش: پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده الگوی پژوهشی فراتحلیل، مقایسه میزان اثرگذاری مداخلات روان شناختی و درمان هایی دارویی را بر کاهش نشانه های افسردگی مورد بررسی قرار دهد. به این منظور 65 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود، انتخاب و فراتحلیل بر روی آنها انجام گرفت، ابزار پژوهش عبارت از چک لیست فراتحلیل بود، یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد میزان اندازه ی اثر مداخلات روان شناختی بر کاهش نشانه های افسردگی (P≤0/0001) که طبق جدول کوهن در حد متوسط می باشد و میزان اندازه اثر درمان دارویی (P≤0/0001) که طبق جدول کوهن در حد اندازه متوسط رو به بالا می باشد، نتیجه گیری؛ بنابراین به نظر می رسد که درمان دارویی به همراه درمان های روان شناختی میتوانند به عنوان درمانی مناسب برای افراد دارای نشانه های افسردگی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis Comparison of the Effect of Medicinal Treatments and Psychological Interventions on the Level of Depression Symptoms

نویسندگان [English]

  • elham aghaei 1
  • somaye jamali 2

چکیده [English]

In recent years, psychologists and psychiatrists sought to evaluate and compare the validity and efficiency of psychological interventions and medicinal treatments in the field of depression disorder. In this regard, by integrating the results of different studies, meta-analysis determines the level of the effect of treatment methods. This study aims at investigating into the level of the effect of psychological interventions and medicinal treatments on reducing depression symptoms using the meta-analysis model. For this purpose, 65 methodologically acceptable studies were selected and the meta-analysis method was applied. The research tool used in this study is the meta-analysis checklist. The level of the effect of psychological interventions on reducing depression symptoms is found to be d=0/47 (P< 0/0001) which is considered an average level according to Cohen’s table. The level of the effect of medicinal treatments is d=0/62 (P< 0/0001), which is higher than average based on the above mentioned table. Therefore it seems that medicinal treatments along with psychological interventions can be applied as appropriate treatments for individuals suffering from depression symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • Depression
  • psychological intervention
  • medicinal treatment