نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

2 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

4 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده

سرطان بیماری است که با تغییر شکل غیرطبیعی سلول‌ها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص می‌شود. بیمـاران سـرطانی دچـار مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی زیادی می‌شوند که ممکن است این مشکلات باعث اختلال درروند کیفیت زندگی آنـان گـردد. این پژوهش باهدف اثربخشی درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و امید درمانی در افزایش کیفیت زندگی، در بیماران مبتلابه سرطان در شهر یاسوج تدوین گردیده است روش پژوهش در این تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل می‌باشد جامعه آماری این تحقیق شامل 100 نفر از بیماران سرطانی که در سه‌ماهه چهارم1396 و سه ماه اول سال 1397 در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج بستری گرفته و دارای پرونده بالینی می‌باشند. و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 30 نفر از بیماران در محدوده سنی 19 تا 55 سال، تحت شیمی‌درمانی در مرکز انتخاب و به دو گروه 15 نفر آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این مطالعه محدودیتی ازنظر نوع سرطان وجود نداشت و معیارهای ورود به مطالعه به این شرح بوده هوشیار بودن، سن 19 تا  55 سال، قطعی بودن تشخیص سرطان با تأیید پزشک متخصص، حداقل گذشت یک‌مرتبه درمان با مواد شیمی‌درمانی و. جهت گردآوری داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن از پرسشنامه امید به زندگی و تحلیل کوواریانس استفاده گردیده است؛ و یافته‌های پژوهش نشان داد درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و امید درمانی در افزایش کیفیت زندگی در شهر یاسوج مؤثر است سطح معنی‌داری برای تأیید فرضیه‌ 5/0>P بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Combined Therapy Based on Acceptance, Commitment and Hope Therapy on Quality of Life in Cancer Patients in Yasuj

نویسندگان [English]

  • sajad roientan 1
  • Shahdokht azadi 2
  • homayon afshin 3
  • Dr.naser amini 4

1 Department of Psychology, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran.

2 Assistant Professor. Department of Psychology and Educational Sciences. Islamic Azad University, Gachsaran Branch. Gach-saran. Kohgiloyeh and Boyerahmad.

3 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

4 Assistant Professor. Department of Psychology and Educational Sciences. Islamic Azad University Bushehr Branch. Bushehr. Bushehr

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the efficacy of combination therapy based on acceptance, commitment and hope in improving quality of life in patients with cancer in Yasuj. The research method is a semi-experimental design with pre-test and post-test design with two experimental and control groups. The statistical population of this study included 100 cancer patients who were admitted to Yasuj Shahid Beheshti Hospitals in the 3rd month of 1396 and the first two months of 2018and have clinical records. In a simple random sampling, 30 patients between the ages of 19 and 55 years were selected for chemotherapy in the center and divided into two groups of 15 subjects. In this study, there was no limited type of cancer, and the criteria for entering the study were as follows: being alert, aged 19 to 55 years, definite diagnosis of cancer with the approval of a specialist physician, at least once, treatment with chemotherapy drugs, and for data collection and analysis. Life expectancy inventory and covariance analysis were used. The findings of the study showed that combination therapy based on acceptance, commitment, and hope of health in improving the quality of life in Yasuj is significant level for confirming the hypothesis of P <0.5.

کلیدواژه‌ها [English]

  • group hope
  • acceptance therapy and life expectancy
  • Quality of life
  • Depression
  • Cancer
اربابی، علی (۱۳۹۵). بررسی اثر بخشی رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر افزایش کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در علوم انسانی، ایتالیارم، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
انصارالحسینی، سیدهادی؛ مکاریان، فریبرز ؛ عابدی، محمدرضا و نشاط دوست، حمیدطاهر (1392). فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر کاهش اضطراب زنان مبتلا به سرطان پستان.  نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
بشر پور، سجاد؛امانی، شعله؛احمدی شیزین (1397) تأثیر مواجهه درمانی روایتی بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتال به اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، شماره36، صص77-96.
بیجاری، هانیه؛ قنبری هاشم آبادی، بهرام علی؛ آقامحمدیان، حمید رضا (1388). بررسیاثربخشیگروهدرمانیمبتنیبررویکردامیددرمانیبرافزایشمیزانامیدبهزندگیزنانمبتلابهسرطانپستان. مطالعات تربیتی و روان شناسی، شماره1، صص172184.
پیمانی، طاهره (1384). بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به عوارض مزمن دیابت مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان­های منتخب علوم پزشکی تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد پرستاری، تهران: دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
خسروی، پانته آ ؛ مرادی، علیرضا ؛ جنابیان، آرش (1393) بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن بر کاهش نشانه­های استرس پس از سانحه وافزایش حافظه شرح حال اختصاصی در درمان شدگان سرطان پستان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، شماره18، صص51-67.
رسولی، محسن، بهرامیان، جاسم ؛ زهراکار، کیانوش (1392). تاثیر امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس. روان‌پرستاری. 1 (4)، 54.
زینیوند، مریم؛ کاظمی، فرنگیس؛سلیمی، حسین (1393) بررسی آموزش تفکر مثبت و خوش بینی بر سالمت روان والدین کودکان سرطانی 7-3 بستری در بیمارستان محک شهر تهران. فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، شماره18، صص34-5067.
عزیزی، آرمان؛قاسمی، سیمین (1396) مقایسه اثربخشی سه رویکرد راه حل مدار، شناختی- رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان مطلقه. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، شماره29، صص207-236.
فرهادی، علی؛ موحدی، یزدان؛موحدی، معصومه (1393). اثربخشی روان درمانی گروهی امید محور بر بهبود ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به سرطان. مجله علمی پژوهشی یافته. ۱۳۹۳; ۱۶ (۱) :۳۲۴۲.
مردانی حموله، مرجان؛ روزی طلب، مهین؛ ابراهیمی، احترام (1390). بررسی تاثیر برنامه آموزشی روان‌شناختی بر میزان استرس و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا. ۱۳۹۰; ۱ (۱) :۵۳۵۸.
موید قاعدی طاهر، قربان شیرودی شهره. (1395). اثربخشی امیددرمانی گروهی بر افسردگی، احساس تنهایی و خودکارآمدی دانش‌آ‌موزان دختر. فصلنامه سلامت روان کودک. ۱۳۹۵; ۳ (۲) :۶۵۷۵.
نجات، علی (1385). استانداردسازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت: ترجمه و روان سنجی گونه ایرانی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی – دوره 4 شماره 4 زمستان 85 صص12.
هزار روسی، بهرام. (1385). کاربرد مشاوره گروهی به شیوی معنادار در افزایش امید به زندکی در بیماران سرطان سینه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
Angiola JE, Bowen AM (2013). Quality of life in advanced cancer an acceptance and commitment therapy view. Couns Psychol 2013;41 (2) :313– 335
Bricker, J. , & Tollison, S. (2011). Comparison of motivational interviewing with acceptance and commitment therapy: A conceptual and clinical review. Behavioural and cognitive psychotherapy, 39 (05) , 541- 559.
Clarke, S. , Kingston, J. , Wilson, K. G. , Bolderston, H. , & Remington, B. (2012). Acceptance and Commitment Therapy for a heterogeneous group of treatment-resistant clients: A treatment development study. Cognitive and Behavioral Practice, 19 (4) , 560-572.
Feros, D. L. , Lane, L. , Ciarrochi, J. , & Blackledge, J. T. (2013). Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for improving the lives of cancer patients: a preliminary study. Psycho‐Oncology, 22 (2) , 459-464.
Ferrario SR, Zotti AM, Massara G, et al. (2003) .Combative assessment of psychological and psychosocial characteristic of cancer patients and their caregivers. PsychoOncology. 90,109
Fish, J. A. , Ettridge, K. , Sharplin, G. R. , Hancock, B. , & Knott, V. E. (2014). Mindfulnessbased Cancer Stress Management: impact of a mindfulnessbased programme on psychological distress and quality of life. European journal of cancer care, 23 (3) , 413-421
Hayes, S. C. , Pistorello, J. , & Levin, M. E. (2012). Acceptance and commitment therapy as a unified model of behavior change. The Counseling Psychologist, 40 (7) , 976-1002.
Hayes, S. C. , Levin, M. E. , PlumbVilardaga, J. , Villatte, J. L. and Pistorello, J. (2013) Acceptance and Commitment Therapy and Contextual Behavioral Science: Examining the Progress of a Distinctive Model of Behavioral and Cogni tive Therapy. Behavior Therapy, 44, 180196.
Hulbert‐Williams, N. J. , Storey, L. , & Wilson, K. G. (2015). Psychological interventions for patients with cancer: psychological flexibility and the potential utility of Acceptance and Commitment Therapy. European journal of cancer care, 24 (1) , 15-27.
Irving, L. M. ؛ Snyder, C. R. & Crowson, J. J. (1998). Hope and coping with cancer by college women. Journal of Personality, 66.
Kahl, K. G. , Winter, L. , & Schweiger, U. (2012). The third wave of cognitive behavioural therapies: what is new and what is effective?. Current opinion in psychiatry, 25 (6) , 522-528.
Lin HR, Bauer–Wu SM. (2003). Psycho–spiritual well–being in patients with advanced cancer. Integrative review of the literature. J Adv Nurs, 28 (2) 137
Lotfy M, (2011) ,. The World Health Organization’s WHOQOLBREF quality of life assessment: psychometric properties and results of the international field trial. A report from the WHOQOL group. Qual Life Res 2011;13 (2) :299– 310
Northouse LL, Caffey M, Deichelbohrer L, et al. (1999). The quality of life of African American women with breast cancer. Res Nurs Health,20 (4) ,605
Northouse LL, Caffey M, Schmidt L, (1999). The quality of life of African American women with breast cancer. Res Nurs Health. 1999; 22 (6) : 44960
Pull, C. B. (2009). Current empirical status of acceptance and commitment therapy. Current Opinion in Psychiatry, 22 (1) , 55-60.
Sammarco A. (2001). Perceived social support, uncertainty, and quality of life of younger breast cancer survivors. Cancer Nurs.; 24 (3) : 2129.
Seaward B L (2012). Humor's Healing Potential. Health Progress [cited 1992 April]. 6670. Available from: http://www. brianlukeseaward. net/articles/humorpotential. pd
Seligman MEP, Steen TA, Park N, et al. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist,
Snyder, C. R. , Cheavens, J. & Michael, S. T. (1999). Hoping. In C. R. Snyder (ed. ) , Coping: The psychology of what works. New York: Oxford University Press.
Snyder. C. R (2000). Handbook of HOPE : Theory ,Measures and Applications. (edited by C. r. Snyder). USA : Acaemic press.