نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه کردستان

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی دو روی آورد شناخت درمانی مذهب محور و معنادرمانگری در کاهش نشانگان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب دانشجویان صورت گرفت. روش: جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه کردستان بود که از این جامعه 90 دانشجو به شیوه تصادفی انتخاب شدند، با استفاده از فهرست تجدید نظر شده نشانه های مرضی SCL-90-R دروگاتیس، 1975 و مصاحبه تشخیصی تکمیلی بر مبنای DSM IV-R میزان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب آزمودنی ها تعیین شدند و به تصادف در سه گروه 30 نفری (گروه شناخت درمانی مذهب محور، معنادرمانگری و گواه) قرار گرفتند، با استفاده از مقیاس SCL-90-R میزان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب آزمودنی ها، در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری اندازه گیری شد، یافته: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که روی آورد شناخت درمانی مذهب محور و معنادرمانگری در کاهش نشانگان پرخاشگری، اضطراب و افسردگی موثرند و اثر آنها در مرحله پیگیری ماندگار است، همچنین نتایج پژوهش نشان داد، بین دو روی آورد شناخت درمانی مذهب محور و معنادرمانگری در کاهش اضطراب و پرخاشگری تفاوت معناداری وجود ندارد، اما روی آورد شناخت درمانی مذهب محور در کاهش افسردگی موثرتر از معنا درمانگری بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Religious-based Cognitive Therapy and Logotherapy on Reducing the Depression, Anxiety, and Aggression Symptoms in University Students

نویسنده [English]

  • naser yosefi

چکیده [English]

This study is aimed at investigating the effect of religious-based cognitive therapy and logotherapy on reducing the depression, anxiety, and aggression symptoms in university students. The statistical population consists of all students referring to the Consultation Center at Kurdistan University in Sanandaj, out of whom 90 were selected via random sampling. By applying SCL-90-R test, the level of aggression, depression, and anxiety of the participants is measured and they are randomly divided into three groups (30 subjects in each group). Thus, three groups, namely religious-based cognitive therapy, logotherapy and controlled groups are formed. The SCL-90-R scale is employed to measure the level of the above said symptoms in pre-test, post-test and follow-up stages. The results show that both religious-based cognitive therapy and Logotherapy reduce symptoms of aggression, anxiety, and depression of students and their effect is permanent in the follow-up stage. Also, no significant relation is found between the said two therapies. However, religious- based cognitive therapy is more effective in reducing depression symptoms compared with logotherapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression
  • Depression
  • Anxiety
  • logotherapy
  • religious-based cognitive therapy