مطالعه‌ای اکتشافی درباره رابطه فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشجوی روان شناسی شناختی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکید
اختلال افسردگی اساسی یکی از شایعترین اختلالات روانی است. افسردگی با ناامیدی ، درماندگی و خطاهای شناختی سازمان یافته در اندیشه همراه است. خودکشی یک مشکل عمده بهداشت عمومی است و میزان خودکشی در جوامع رو به افزایش است. به همین دلیل ، یافتن پیش بینی کننده و عوامل مؤثر در افسردگی بسیار مهم است. این تحقیق با هدف ارزیابی رابطه فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی انجام شد. روش تحقیق همبستگی است و جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه بیرجند در سال 1398 تشکیل دادند. ۲۰۵ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی به-عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. آنان پرسشنامه‌های فراشناخت دینی (سالاری فر ، 1398) ، افسردگی (بک و همکاران ، 1966) و افکار خودکشی (بک ، 1979) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی همبستگی منفی معنی‌داری دارد. ولی افسردگی با افکار خودکشی رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج رگرسیون نشان داد، مؤلفه های فراشناخت دینی 28٪ از واریانس افسردگی و 25٪ از واریانس افکار خودکشی را تبیین می‌کنند. مشخص شد که ممکن است مؤلفه‌های فراشناخت دینی به عنوان یک مکانیسم بازدارنده با افسردگی و افکار خودکشی عمل کنند. با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که با تقویت فراشناخت دینی ، میزان افسردگی و افکار خودکشی کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Exploratory Study on The Relationship of Religious Metacognition with Depression and Suicidal thoughts

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosien Salarifar 1
  • Mansour Salehi 2
  • Zinab Syarfard 3
1 Department of psychology, Faculty of educational and psychology, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Department of psychiatry,,, Mental Health Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Department of psychology, faculty of education and psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Major depressive disorder is one of the most common mental disorders. Depression is associated with hopelessness, helplessness and organized cognitive errors in thought. Suicide is a major public health problem and Suicide rates are rising among societies. For this reason, finding the predictor and effective factors in depression is so important. This survey is to assess the relationship of religious metacognition with depression and suicidal thoughts. The research method of this study is a correlation. The study population consisted of students of The University of Birjand in the year 1398. The participants were selected via a random cluster sampling method (n=205). Participants completed the questionaries’ of religious metacognition (Salarifar, 1398), depression (Beck et al, 1966) and suicidal thoughts (Beck, 1979). The data were analyzed with the Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression. The results showed, there was a significant negative correlation between depression and suicidal thoughts with religious metacognition, but depression has a positive and significant relationship with suicidal thoughts. The result of regression indicated that components of religious metacognition explained 28% of the variance of depression and 25% of the variance of the suicidal thoughts. It was found that may religious metacognition components can serve as an inhibitory mechanism with depression and suicidal thoughts. According to the results of this study, it may be concluded that with the boosting religious metacognition, the rate of depression and suicidal thought would be decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: religious metacognition
  • Depression
  • suicidal thoughts
حیدری شرف، پریسا؛ دبیریان، مریم؛ پروانه، الهام؛ نادری، قباد و کریمی، پروانه (1395). رابطه کیفیت زندگی، معنویت و تاب­آوری با افکار خودکشی در دانشجویان. نشریه اسلام و سلامت، 2(2)، 23-29.
زارع، حسین؛ ناظر، محمد و صیادی، احمدرضا (1389). بررسی فراوانی اختلالات روانی و عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 1386. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 9(3)، 221-232.
سالاری­فر، محمدحسین (1398). ساختار و روایی پرسش­نامه فراشناخت دینی. مجله روان‌شناسی و دین (تحت چاپ).
سالاری­فر، محمدحسین و پوراعتماد، حمیدرضا. (1390). رابطه­ باورهای فراشناختی با اختلال اضطراب و افسردگی. فصلنامه­ یافته، 13(4): 29-38.
فدایی، زهرا؛ عاشوری، احمد؛ هوشیاری، زهرا و ایزانلو، بلال (1390). تحلیل مسیر منبع کنترل، نشانگان افسردگی و پیشرفت تحصیلی بر افکار خودکشی: نقش تعدیل‌کنندگی جنسیت. مجله اصول بهداشت روانی، 13(2)، 148-159.
هافمن، استفان جی. (۲۰۱۶). هیجان در درمان: از علم تا عمل. ترجمه شهرام محمدخانی و محمد خالقی، انتشارات ابن سینا، شهریور ۱۳۹۶.
 
Abdullah, M. (2018). Meta-Emotion and Meta-Cognition in Suicide Clinical and Critical Issues. Int J Behav Res Psychol, 6(3), 235-236.
 Anderson, R., Capobianco, L., Fisher, P., Reeves, D., Heal, C., Faija, C. L., Wells, A. (2019). Testing relationships between metacognitive beliefs, anxiety and depression in cardiac and cancer patients: Are they transdiagnostic? Journal of psychosomatic research, 124, 109738.
 Bahari, A., Akbarian Firoozabadi, M., & Mohammadkhani, S. (2019). The Mediating Role of Rumination on Parenting Style, Childhood Trauma, and Adulthood Depression. Practice in Clinical Psychology, 7(3), 197-206.
Beck, A. T. (2008). The evolution of the cognitive model of depression and its neurobiological correlates. American Journal of psychiatry, 165, 969-977.
Brown, A.L. (1987). Metacognitive, executive control, self regulation and other more mysterious mechnisms. In F, E. Weinert & R.H. Kluwe (eds) Metacognition, Motivation & Understanding (pp. 65 – 116) Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Cross, D.R., & Paris, S.G. (1988). Developmental and instructional Analyses of children's metacognition and reading comprehension. Journal of Educational psychology, 80, 131-142.
Delavar, B., Dolatshahi, B., Nouri, M. (2014). Aryanfar, Kh.metacognition and depression, state anxiety and trait anxiety. Research papers. 2(3), 195-200.
Dobson, K. S., Poole, J. C., & Beck, J. S. (2018). The fundamental cognitive model. In R. L. Leahy (Ed.). Science and practice in cognitive therapy: Foundations, mechanisms, and applications (p. 29–47). Guilford Press.
DSM-V (2013). Diagnostic & statistical manual of mental disorder, Fifth Edition, American psychiatric Association.
Ducher, J., & Dalery, J. (2004). Concurrent validation of the suicidal risk assessment scale (RSD) with the Beck's suicidal ideation scale. L'Encephale, 30(3), 249-254.
Flavell, J.H. & Flavell, R.F. (2004). Development of children intuitions about thought – action relations. Journal of cognition and development, 5(4): 451-460.
 Flavell, J.H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. Inl. Resnick (Ed.), the nature of intelligence (PP. 231-235). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Flavell, J.H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring. American psychologist. Vol, 34. pp, 906 - 911.
Flavell, J.H. (2000). Development of children knowledge about the mental world. International Journal of behavioral development. 24(1), 15-23..
 Goldberg, X., Serra-Blasco, M., Vicent-Gil, M., Aguilar, E., Ros, L., Arias, B.,... Cardoner, N. (2019). Childhood maltreatment and risk for suicide attempts in major depression: a sex-specific approach. European journal of psychotraumatology, 10(1), 1603557.
Hallard, R. (2017). The role of metacognition in suicidal thinking and rumination. A thesis submitted for the degree of doctor of clinical psychology, the University of Manchester.
Hutton, P., Di Rienzo, F., Turkington, D., Spencer, H., Taylor, P. (2019). Suicidal ideation in people with psychosis not taking antipsychotic: Do negative appraisals and negative metacognitive beliefs mediate the effect of symptoms? Schizophrenia Bulletin, 45(1), 37-47.
Jafari, M., Sharifi Ebad, T., Rezaei, M., Ashtarian, H. (2017). Association between spiritual health and depression in students. Health, Spirituality and medical Ethics, 4 (2): 12-16.
 Kim, G.-M., Kim, J., Hyun, M. K., Choi, S., & Woo, J.-M. (2019). Comparison of the risk factors of Korean adolescent suicide residing in high suicidal regions versus those in low suicidal regions. Psychiatria Danubina, 31(4), 397-404.
Lashkary, A., Karimishahabi, R., & Hashemi, T. (2016). The role of metacognitive beliefs in depression: mediating rumination. int J Behav Sci, 10 (1): 13-18.
 Lenzo, V., Sardella, A., Martino, G., & Quattropani, M. C. (2019). A systematic review of metacognitive beliefs in chronic medical conditions. Frontiers in Psychology, 10.
 Lew, B., Huen, J., Yu, P., Yuan, L., Wang, D.-F., Ping, FJia, C.-X. (2019). Associations between depression, anxiety, stress, hopelessness, subjective well-being. coping styles and suicide in Chinese university students. PLoS ONE, 14 (17).
 Luca, M. (2019). Maladaptive Rumination as a Transdiagnostic Mediator of Vulnerability and Outcome in Psychopathology. Journal of clinical medicine, 8(3), 314
 Madrigal de León, E. A., Astudillo-García, C. I., & Durand-Arias, S. (2019). Depression, Substance Abuse, and Suicide Risk: A Rising Problem. Addictive Disorders & Their Treatment, 18(2), 99-104.
Mami, Sh., Sharifi, M., Mahdavi, A. (2015) Effectiveness of metacognitive therapy in reducing psychological and metacognitive factors in patients with major depressive disorder in a military hospital. Annals of military & Health Sciences Research, 13(3), 112-118.
Mars, B., Heron, J., Klonsky, E. D., Moran, P., O'Connor, R. C., Tilling, K.,... Gunnell, D. (2019). Predictors of future suicide attempt among adolescents with suicidal thoughts or non-suicidal self-harm: a population-based birth cohort study. The Lancet Psychiatry, 6(4), 327-337.
 Moritz, S., Irshaid, S., Beiner, A., Hauschildt, M., & Miegel, F. (2019). Acceptance and efficacy of a metacognitive self-help intervention in an Arabic-speaking mixed patient sample with depression and/or obsessive–compulsive disorder: A randomized controlled trial. Journal of Experimental Psychopathology, 10(1), 2043808718820683.
 Moritz, S., Klein, J. P., Lysaker, P. H., & Mehl, S. (2019). Metacognitive and cognitive-behavioral interventions for psychosis: new developments. Dialogues in clinical neuroscience, 21(3), 30
Olesen, J., Gustavsson, A., Svensson, M., Wittchen, H. U., Jönsson, B., CDBE2010 Study Group, & European Brain Council. (2012).The economic cost of brain disorders in Europe. European journal of neurology, 19(1), 155-162.
Possel, P. (2009). Cognitive triad inventory (CTI): Psychometric properties and factor structure of the German translation. J Behav Ther Exp Psychiatry, 40(2): 240-7.
Quattropani, M.C., Lenzo, V., Mucciardi, M., Toffle, ME. (2015).The role of metacognitions in predicting anxiety and depression level in cancer paitients ongoing chemotherapy. 6th world conference on Psychology Counseling and Guidance, 14-16.
Scocco, P., de Girolamo, G., Vilagut, G., Alonso, J. (2008). Prevalence of suicide ideation, plans, and attempts and related risk factors in Italy: Result from the European Study on the Epidemiology of Mental Disorders-World Mental Health study. Compr Psychiatry, 49:13-21.
 Sharifi, M., & Yazdanbakhsh, K. (2014). Effectiveness of Metacognitive Therapy on Reducing Depression and Metacognitive Beliefs in Patients with Major Depressive Disorder. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 4(8), 121-127.
Timbremont, B., Braet, C. (2006). Brief report: A longitudinal investigation of the relation between a negative cognitive triad and depressive symptoms in youth. J Adolesc, 29(3): 453-8.
 Viswanathan, D. J., & Kumarasamy, H. (2019). Depression, suicidal ideation, and resilience among rural farmers in a drought-affected area of Trichy District, Tamil Nadu. Journal of neurosciences in rural practice, 10(02), 238-244.
Wells, A. (2000). Emotional disorders and metacognition: Innovativ cognitive therapy. Jhon Wiley & Sons. LTD, pp: 3-54. Wells, A., & Cartwright – Hatton, S. (2004). A short form of the metacognitions Questionnaire: properties of the MCQ- 30. Behavior Research and Therapy, 42,385 – 396.
Wells, A. (2002). Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. John Wiley & Sons.
Wells, A. (2009). Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. The Guilford Press, PP: 4-79.
Wells, A., & Matthews, G. (1994). Attention and Emotion: A clinical perspective, Hove: Lawrence Erlbaum.
Yaris, S. (2010). The mediating role of metacognition on the relationship among depression/anxiety/negative impact of life experiences and smoking dependence. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 Yazihan, N. T., Cinar, O., Canbaz, H., & Ak, M. (2019). Metacognitive Beliefs and Coping Strategies of Suicide Attempters. Sciences, 9(1-2), 34-40.
Yesilyaprak, N., Batmaz, S., Yildiz, M., Songur, E., & Akpinar Aslan, E. (2019). Automatic thoughts, cognitive distortions, dysfunctional attitudes, core beliefs, and ruminative response styles in unipolar major depressive disorder and bipolar disorder: a comparative study. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 29(4), 854.