نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این پژوهش باهدف اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر انعطاف‌پذیری شناختی، کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام انجام گرفت. روش پژوهش حاضر آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام در سال 1397 بودند؛ که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، نهایتاً 30 نفر به‌عنوان اعضاء نمونه انتخاب شدند و به‌صورت کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس انعطاف‌پذیری شناختی (دنیس و وندروال، 2010)، کنترل عواطف (ویلیامز و چمبلز، 1997)، پرسشنامه سازگاری (بل، 1961) و پکیج درمان پردازش مجدد هولوگرافیک (کاتز، 2005) بودند. نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که بین انعطاف‌پذیری شناختی، کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی در گروه آزمایشی (درمان پردازش مجدد هولوگرافیک) و گروه کنترل تفاوت معنی‌داری به لحاظ آماری مشاهده می‌شود (502/70F=، 000/0p <). همچنین نتایج آزمون آنکوا در متن مانکوا نشان داد که درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل موجب افزایش انعطاف‌پذیری شناختی (338/304F=، 000/0p <)، کنترل عواطف (377/1047F=، 000/0p <) و سازگاری اجتماعی (324/1725F=، 000/0p <) در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی می‌شود. با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان از درمان پردازش مجدد هولوگرافیک برای درمان اختلالات طیف افسردگی و مداخله در شرایط بحرانی نظیر اقدام به خودکشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Holographic Reprocessing Therapy on Cognitive Flexibility, Affective Control and Social Adjustment on Depressive patients with Attempted Suicide in Ilam City

نویسندگان [English]

  • mohammadnabi salehi 1
  • kioumars beshlideh 2

1 dep psychology azad islamic university of ilam

2 Shahid Chamran University Of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of holographic reprocessing therapy on cognitive flexibility, affective control and social adjustment on depressive patients with attempted suicide in ilam city. The research method This experimental study was conducted based on a pre-posttest design with a control group. The statistical population of this study included all depressed patients who attempted suicide in Ilam during 2018. In total 30 participants were selected through a simple random sampling and assigned randomly into experimental and control groups. The data were collected using Cognitive Flexibility Scale (Denis and Vendoral), Affective Control (Williams & Chambles), Social Adjustment (Bell) and Holographic Reprocessing Therapy Package (Katz). The results of multivariate analysis of covariance showed that was a statistically significant difference between cognitive flexibility, affective control and social adjustment in the experimental group (holographic reprocessing therapy) and the control group (F = 70.502, P <0.000). The results of ANCOVA test also showed that holographic reprocessing therapy in the experimental group increased cognitive flexibility (F = 304/338, P <0.000), affective control (F = 1047/377, P <0.000) and social adjustment (F = 1725/3225 / P <0.000) in the depressed patients who attempted suicide. According to the results of this study, holographic reprocessing therapy can be used to treat depression disorders and intervention in critical situations such as suicide attempt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holographic Reprocessing Therapy
  • Cognitive flexibility
  • Affective control
  • social adjustment
  • Depression
آقایی، چنور؛ شاه‌محمدی، فرشته؛ هموطن، طهامه؛ آقایی، گلزار (۱۳۹۸). بررسی رابطه ذهن آگاهی، انعطاف‌پذیری شناختی و علائم افسردگی در زنان مبتلابه سندرم پیش از قاعدگی، پنجمین همایش ملی تازه‌های روانشناسی مثبت نگر، بندرعباس، دانشگاه فرهنگیان. https://www.civilica.com/Paper-NCPP05-NCPP05-104.html.
ایمانی، مهدی؛ کریمی، جواد؛ بهبهانی، مهدیه؛ امیدی، عبدالله (1396). بررسی نقش ذهن آگاهی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و خودشناسی انسجامی بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان. دوماهنامه علمی– پژوهشی فیض، 21 (3): 170-177.
بشرپور، سجاد؛ نریمانی، محمد؛ قمری گیوی، حسین؛ ابوالقاسمی، عباس (1390). اثربخشی روش‌های درمان پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک در کاهش علائم روان‌شناختی دانش آموزان مواجه شده با آسیب. مجله روانشناسی بالینی، 3 (3): 41-52.
بهامین، معصومه؛ کوروش نیا، مریم (1396). رابطه بین مهارت‌های اجتماعی و سازگاری اجتماعی به‌واسطه احساس تنهایی در نوجوانان. فصلنامه علمی پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 8 (3): 254-268.
پارسامهر، مهربان؛ حدت، الهه (1395). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان. فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، 12 (2): 65-94.
تقی نژاد، زهرا؛ اقلیما، مصطفی؛ عرشی، ملیحه؛ پورحسین هندآباد، پریا (1396). اثربخشی مداخله مددکاری گروهی با شیوه آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی سالمندان. مجله علمی پژوهشی توان‌بخشی، 18 (3): 230-241.
دهدشتی، علیرضا؛ بهرامی، مهشید؛ کرمی، میثم (1396). بررسی میزان شیوع افسردگی و برخی عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سال 1395. مجله علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1 (3): 24-32.
رضاپور میرصالح، یاسر؛ ذاکری، مریم (1398). اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر معنای زندگی، ترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکری زنان افسرده. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. 10 (39): 49-70. doi:10.22054/qccpc.2019.40602.2095
زمانی، نرگس؛ نوحی، سیما؛ نیکدل تیموری، نوشین؛ جهانگیر، امیرحسین (1395). اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش افکار خودکشی در اقدام کنندگان به خودکشی باسابقه قبلی. مجله پژوهش سلامت، 1 (3): 159-166.
شهاب، مریم؛ کیانی چلمردی، احمدرضا (1399). پیش‌بینی اعتیاد، اضطراب و تکانش‌گری بر مبنای تجربیات ناگوار کودکی، افسردگی، ناامیدی و سلامت والدینی در دختران نوجوان. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، 11 (41): 261-278.
صالحی، محمدنبی؛ بشلیده، کیومرث؛ کاظم زاده، محمد (1398). اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر تکانشگری و تنظیم شناختی هیجانی زنان اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام. طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ایلام. Ir.medilam.rec.1397.128
صالحی، محمدنبی؛ حمید، نجمه؛ بشلیده، کیومرث؛ ارشدی، نسرین (1398). مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر انعطاف‌پذیری شناختی و تکانشگری بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27 (5): 1-14.
صالحی، محمدنبی؛ نعامی، عبدالزهرا؛ کاظمی، نسا؛ حمیدی، زیبا (1397). اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر کنترل عواطف و دشواری در تنظیم هیجان زنان مواجه شده با خیانت همسر. فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، 9 (4): 197-216.
طهماسبیان، حجت اله؛ خزایی، حبیب اله؛ عارفی، مختار؛ سعیدی پور، مهشید؛ حسینی، سیدعلی (1393). هنجاریابی آزمون مقیاس کنترل عواطف. ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 18 (6): 349-354.
عطارد، نسترن؛ برجعلی، احمد؛ سهرابی، فرامرز؛ بشرپور، سجاد (1395). اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر علائم برانگیختگی و تجربه مجدد در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه. مجله پزشکی ارومیه، 27 (5): 427-437.
قاسمی نواب، امیر؛ امیری، سهراب؛ آزاد مرزآبادی، اسفندیار (1396). مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، تجارب عاطفی و دوسوگرایی ابراز هیجان در سربازان با تلاش‌های خودکشی و عادی. مجله طب نظامی، 19 (3): 282-290.
قاسمی، ثریا؛ شریفی، کبیر (1396). بررسی مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای گرایش به رفتارهای پرخطر و نوجوانان عادی. رویش روانشناسی، 6 (4): 45-72.
قره داغی، علی؛ کمیلی پور، فائزه (1398). اثربخشی رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر عاطفه مثبت و منفی زنان دارای همسر با اختلالات روانی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 10 (38): 177-194.doi: 10.22054/qccpc.2019.40597.2094
قنبری، بهروز؛ ملکوتی، سیدکاظم؛ نجومی، مرضیه؛ علوی، کاوه؛ خالق پرست اطهری، شیوا؛ سهراب زاده، امین (1395). تأثیر اجرای اقدامات پیشگیرانه پرستاری بر اقدام مجدد به خودکشی. مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران/ نشریه پرستاری ایران، 29 (99): 34-44.
کاظمی، نسا؛ نریمانی، محمد؛ بشرپور، سجاد (1396). اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در بهبود خاطرات آسیب‌زا و شناخت‌های پس آسیبی زنان متقاضی طلاق. پژوهش‌های مشاوره، 16 (61): 36-59.
کاظمی، نسا؛ نریمانی، محمد؛ بشرپور، سجاد (1398). بررسی اثربخشی آموزش پردازش مجدد هولوگرافیک بر سلامت عمومی و نظم جویی شناختی هیجانی زنان متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه شهرستان بیجار در سال 95-1394: یک کارآزمایی آموزشی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 18 (3): 237-250.
منتظری، علی؛ موسوی، سیدجواد؛ امیدواری، سپیده؛ طاووسی، محمود؛ هاشمی، اکرم؛ رستمی، طاهره (1392). افسردگی در ایران: مرور نظام‌مند متون پژوهشی. فصلنامه پایش، 12 (6): 567-594.
مهرپرور، سهیلا؛ حاجلو، نادر؛ ابوالقاسمی، عباس (1396). اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در سازگاری روانی با سرطان در زنان مبتلابه سرطان. مجله پزشکی ارومیه، 28 (5): 343-352.
نریمانی، محمد؛ بشرپور، سجاد؛ قمری گیوی، حسین؛ ابوالقاسمی، عباس (1392). تأثیر پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک بر بهبود دانش آموزان دارای علایم پس آسیبی (پس از سانحه). فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 15 (2): 51-62.
هنرپروران، نازنین (1396). اثربخشی رویکرد تلفیقی ایماگو تراپی و رابطه با ابژه بر کنترل عواطف زوجین خیانتکار. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 8 (27): 15-28.
 
 
Antypa, N,. Calati, R,. Souery, D,. Pellegrini, S,. Sentissie, O,. Amital, D,. Moser, U,. Montgomery, S,. Kasper, S,. Zohar, J,. Ronchi, D,. Mendlewicz, J,. & Serretti, A. (2013). Variation in the HTR1A and HTR2A genes and social adjustment in depressed patients. Journal of Affective Disorders. 150 (2): 649-652.
Brandman, W. (2005). Holographic Memory Resolution. Perspectives in Psychiatric Care, 41(3): 139-141.
Curran, T. (2018). An actor-partner interdependence analysis of cognitive flexibility and indicators of social adjustment among mother-child dyads. Journal Personality and Individual Differences. 126: 99–103. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.01.025.
De-Leersnyder, J,. Kim, H,. & Mesquita, B. (2015). Feeling right is feeling good: psychological well being and emotional fit with culture in autonomy- versus relatedness-promoting situations. Frontiers in Psychology. 6 (630): 1-12. doi:10.3389/fpsyg.2015.00630.
Dennis, JP,. & Vanderwal, JS. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cogn Ther Research. 34(3): 241-53.
Epstsin, S. (2003). Cognitive- experiential self- theory of personality. Comperehensive handbook of psychology.
Grazioli, VS,. Bagge, CL,. Studer, J,. Bertholet, N,. Rougemont-Bucking, A,. Mohler-Kuo, M,. Daeppen, JB,. & Gmel, G. (2018). Depressive Symptoms, Alcohol Use and Coping Drinking Motives: Examining Various Pathways to Suicide Attempts Among Young Men. Journal of Affective Disorders. 232: 243-251. doi:10.1016/j.jad.2018.02.028
Hermana, AM,. Critchley, HD,. & Duka, Th. (2018). The role of emotions and physiological arousal in modulating impulsive behaviour. Biological Psychology. 133: 30–43. doi.org/10.1016/ j.biopsycho.
Hoey, J,. Schroder, T,. & Alhothali, A. (2016). Affect control processes: Intelligent affective interaction using a partially observable Markov decision process. Artificial Intelligence. 230: 134–172. doi.org/10.1016/j.artint.
Katz, LS,. Douglas, S,. Zaleski, K,. Williams, J,. Huffman, C,. & Cojucar, G. (2014). Comparing holographic reprocessing and prolonged exposure for women veterans with sexual trauma: A pilot randomized trial. Journal of Contemporary Psychotherapy. 44(1): 9-19. doi.org/10.1007/s10879-013-9248-6.
Katz, LS,. Snetter, MR,. Robinson, AH,. Hewitt, P,. & Cojucar, G. (2008). Holographic reprocessing: emprcal evidence to reduce posttraumatic cognitions in women weterand with PTSD from sexual trauma and abuse. Psychotherapy: Theory/Research/ Practice/ Training. 45(2): 186-198.
Katz, LS. (2015). Holographic Reprocessing as a Treatment for Military Sexual Trauma. Warrior Renew: Healing from Military Sexual Trauma. Spring Publishing Company. 45,191–192.
Katz, SL. (2005). Holographic reprocessing: a cognitive- experientional psychotherapy for treatment of trauma. Taylor & francis group: new york.
Li, Z,. Li, B,. Song, X,. & Zhang, D. (2017). Dietary zinc and iron intake and risk of depression: A meta-analysis. Psychiatry Res. 251 (3): 41-7.
Masuda, A,. & Tully, EC. (2012). The Role of Mindfulness and Psychological Flexibility in Somatization, Depression, Anxiety, and General Psychological Distress in a Nonclinical College Sample. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine. 17 (1): 66-71.
Peak, NJ. (2015). Book review: Holographic Reprocessing as a Treatment for Military Sexual Trauma. Journal of Contemporary Psychotherapy, 45 (3): 191-192. https://doi.org/10.1007/s10879-015-9301-8
Perera, S,. Eisen, R,. Bawor, M,. Dennis, B,. De Souza, R,. Thabane, L,. & Samaan, Z. (2015). Association between body mass index and suicidal behaviors: a systematic review protocol,. Biomed Centeral. 4:52. doi:10.1186/s13643-015-0038-y.
Ramaiya, MK,. Fiorillo, D,. Regmi, U,. Robins, CJ,. & Kohrt, BA. (2017). A Cultural Adaptation of Dialectical Behavior Therapy in Nepal. Cognitive and Behavioral Practice. 24(4): 428-444. doi:10.1016/j.cbpra.2016.12.005.
Serretti, A,. Chiesa, A,. Souery, D,. Calati, R,. Sentissi, O,. Kasper, S,. Akimova, E,. Marsano, A,. Balestri, M,. Alberti, S,. Zohar, J,. Amital, D,. Montgomery, S,. & Mendlewicz, J. (2013). Social adjustment among treatment responder patients with mood disorders. Journal of Affective Disorders. 150: 961–966. Doi.org/10.1016/j.jad.
Williams, L,. & Cambless, DL. (1997). Are emotion frightening? Anextension of the consept. Behavior Reserch and theropy. 35(4): 239-245.
Yoon, S,. Dang, V,. Mertz, J,. & Rottenberg, J. (2018). Are Attitudes Towards Emotions Associated with Depression? A Conceptual and Meta-Analytic Review, Journal of Affective Disorders. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.02.009.