اثر بخشی درمان خاطره پردازی انسجامی و ابزاری بر کاهش نشانه های افسردگی زنان سالمند مقیم سرای سالمندان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

افسردگی در بین سالمندان امری شایع است و میزان آن در بین سالمندان مقیم مراکز سالمندی بیشتر از افرادی است که در جامعه زندگی می کنند. همچنین میزان این اختلال در بین زنان این مراکز شایع تر از مردان است. خاطره پردازی مداخله ای روان شناختی است برای کاهش علائم افسردگی در سالمندان و بر اساس چارچوب تئوریکی انواع مختلفی از خاطره پردازی مورد اشاره قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی سودمندی خاطره پردازی انسجامی و ابزاری در کاهش نشانه های افسردگی سالمندان زن بود. این پژوهش از نوع آزمایشی، طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. آزمودنی های این پژوهش 30 زن سالمند با حداقل 60 سال سن مقیم آسایشگاه های زنان سالمند بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه، دو گروه آزمایشی و گروه کنترل تقسیم شدند. مداخلات به شکلی کوتاه مدت و برای هر گروه شامل شش جلسه ی 90 دقیقه ای بود که بصورت هفتگی برگزار شد. ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی و پرسشنامه افسردگی سالمندان بود. داده ها به وسیله واریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل ها نشان داد که روش خاطره پردازی انسجامی و ابزاری اثر بخش معنا داری در کاهش نشانه های افسردگی زنان سالمند داشته است. تفاوت معنی داری بین دو روش خاطره پردازی انسجامی و ابزاری ملاحظه نشد. با توجه به یافته ها در جهت کاهش علائم افسردگی در زنان سالمند در کنار روش های دیگر درمانی از روش های خاطره پردازی انسجامی و ابزاری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of integrative instrumental and reminiscence therapies on depression symptoms reduction of institutionalized elder adults’ women

نویسندگان [English]

  • faramarz sohrabi 1
  • hasan karimi 2
چکیده [English]

Depression is a common symptom in many older adults. The degree of depression is high between older adults living in sanitarium than older adults those living in the society. Moreover, the amount of this disorder is higher between females than males. Reminiscence therapy is a psychological intervention which is specifically designed to address the issues of particular relevance to older adults such as depression. The aim of this study was to examine the therapeutic effectiveness of integrative and instrumental type of reminiscence for the treatment of depression in institutionalized older adults’ women in Kermanshah. This study was experimental one with a pretest and posttest control group design. Institutionalized older adults’ women with mild, moderate to severe symptom constituted the sample. They were randomly assigned into three groups containing two experimental (instrumental and integrative reminiscence) and one control group (active social group).The intervention were implemented in a short-time group format. For each group six sessions were applied. Each session was held minutes weekly. The instruments were Geriatric Depression Scale (GDP) and Mini Mental State Examination (MMSE). The collected data were analyzed through analysis of variance (ANOVA). The results showed that integrative and instrumental reminiscence therapies led to significant reduction in symptoms of depression (P ).The difference between two experimental groups were not however statistically significant. Based on the findings of this study, it can be concluded that integrative and instrumental therapy can be applied along with current therapies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • older adult
  • women
  • reminiscence therapy
  • integrative reminiscence
  • instrumental reminiscence