اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر استعاره های مثنوی معنوی بر ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان دختر افسرده

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار انستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

4 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

‌پژوهش‌حاضر با هدف تعیین اثر‌بخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی براستعاره‌های مثنوی معنوی بر بهبود ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان افسرده دختر صورت گرفت. ابتدا جهت استخراج استعاره های مثنوی معنوی، از تحلیل محتوای کیفی جهت دار (رهنمودی) و تحلیل محتوای کمی با نرم افزار MAXQDA استفاده شد. کدهای شناسایی شده به روش پایایی کدگزاران توسط 5 صاحبنظر روانشناس اعتبارسنجی شد که با درجه توافق 85/0 تایید شده و در پروتکل ذهن آگاهی جایگزین شدند. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون به همراه گروه‌کنترل و پیگیری یک ماهه بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 195 نفر از دانشجویان دختر که در سال 98 دانشجوی رشته روانشناسی واحد چالوس بودند. 40 دانشجواز طریق روش نمونه گیری هدفمند که نمرات بالایی در پرسشنامه افسردگی بک کسب نمودندانتخاب شده و به گونه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 20 نفر) جای گذاری شدند. محتوای جلسات درمان ذهن آگاهی مبتنی بر استعاره های مثنوی معنوی در 8 جلسه 90 دقیقه­ ای برای گروه آزمایش اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار22- SPSS و روش تحلیل واریانس مختلط انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد بین میانگین ابعاد سرمایه روانشناختی(خودکارآمدی، امید، تاب آوری و خوش بینی) در گروه‌های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری (p <0/05)وجود داشت و همچنان در پیگیری یک ماهه وضعیت خود را حفظ نمود. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که درمان ذهن آگاهی مبتنی بر استعاره های مثنوی معنوی موجب بهبود سرمایه روانشناختی دانشجویان دختر افسرده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness- Based Metaphors in Molavi's Masnavi on Components of Psychological Capital among Depressed Female Students

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Eslahi farshami 1
  • Ali Asghar Asgharnejad Farid 2
  • Khadijeh Abolmoali Alhosseini 3
  • javad khalatbari 4
2 Tehran Institute of Psychiatry_ Iran University Of Medical Science_ Tehran_Iran
3 Associate Professor of Psychology, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University Roudehen, Iran
4 Associate Professor of Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University
چکیده [English]

The present study was conducted to determine the effectiveness of mindfulness training based metaphors of Molavi's Masnavi on components of psychological capital among depressed female students. In this study, to extract the metaphors of Molavi's Masnavi, directional qualitative content analysis and quantitative content analysis were used with MAXQDA software. The identified codes were validated by coders' reliability method by 5 psychologists who were approved with a degree of agreement of 0.85% and were replaced in the mindfulness protocol. In terms of data collection techniques, the research method was quasi-experimental with pre-test-post-test with a control group and one-month follow-up. The statistical population included 195 female students who were psychology students of Chalous branch in 2019-2020 academic year. Forty students were selected through purposive sampling method that achieved high scores in Beck Anxiety Inventory (BAI) and were randomly assigned to experimental and control groups (20 people in each group). The content of mindfulness therapy sessions based on metaphors of Molavi's Masnavi was performed in 8 sessions of 90 minutes for the experimental group. Data analysis was performed using SPSS-22 software and mixed analysis of variance method. The results of statistical analysis showed that there was a significant difference (p <0.05) between the mean components of psychological capital (self-efficacy, resiliency, hope and optimism) in the experimental and control groups and also maintained its status in a one-month follow-up. Thus, it can be concluded that mindfulness therapy- based metaphors of Molavi's Masnavi improves the psychological capital of depressed female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PsychologicalCapital
  • Mindfulness
  • Masnavi-ye-Ma'navi's Metaphor
  • Depression