مقایسه حافظه کاری عاطفی در دو گرونه زنان افسرده و غیرافسرده

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تهران

2 مدرس دانشگاه آزاد واحد اشکذر

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه حافظه کاری عاطفی در دو گروه زنان افسرده و غیرافسرده صورت گرفت، روش: در این پژونهش 27 زن افسرده با روش نمونه گیری هدفمند در دسترس انتخاب شده و سپس 27 زن غیرافسرده با آنها براساس سن و تحصیلات همتا شدند، داده ها با استفاده از پرسش نامه ی افسردگی بک و تکلیف رایانه ای n تعداد به عقب به دست آمد و با استفاده از آزمون آماری t همبسته تجزیه و تحلیل شد، نتایج: یافته های پژوهش نشان داد افراد افسرده عملکرد ضعیف تری در مقایسه با افراد غیرافسرده در تکلیف حافظه کاری دارند (p<0/05) این افراد اگر چه به محرک های مثبت به طور معناداری کمتر از افراد غیرافسرده پاسخ صحیح میدهند (p<0/05) اما در پاسخ به محرک های منفی تفاوتی با گروه غیرافسرده نشان نمیدهند (P>0/05) بحث: محدود بودن منابع حافظه کاری، فقدان ابتکار عمل، ناتوانی در بازداری اطلاعات نامربوط و نشخوار فکری به عنوان علل تبیین کننده ضعف افراد افسرده در تکلیف حافظه کاری مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Affective Working Memory in Depressed and Non-Depressed Women

نویسندگان [English]

  • zahra behjati 1
  • mahmood khabaz 2
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study was to investigate and compare the affective working memory in depressed and non-depressed women. Methods: Using purposive sampling method, twenty seven depressed women were selected and matched by age & education with 27 non- depressed women. Data was collected by the Beck Depression Inventory (BDI) and the n-back task and were analyzed using paired sample t-test. Results: Results indicated a weaker function in working memory task for depressed subjects compared to the non-depressed group (p<0.05). Although depressed individuals respond to positive stimuli significantly less than non-depressed people(p<0.05), there is no significant difference between two groups in responding to negative stimuli (p>0.05). Discussion: Limited working memory resources, lack of initiative, inability to prevent irrelevant information and rumination were discussed as causes of deficits on working memory task performance in depressed people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • affective working memory
  • Depression
  • facial expression