دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، مهر 1401، صفحه 1-300 

مقاله علمی - پژوهشی

تدوین و اعتباریابی برنامه آموزش فرزندپروری نوجوانان در فضای مجازی

صفحه 1-30

10.22054/qccpc.2022.63466.2788

غزال زندکریمی؛ کوثر دهدست؛ زهرا کربلایی شالباف


تدوین و آزمون مدل گستردگی حوزه‌های تعارض والد - نوجوان

صفحه 149-180

10.22054/qccpc.2022.64910.2836

ایرج مختارنیا؛ علی زاده محمدی؛ لیلی پناغی؛ مونا چراغی