نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان‌های هیجان‌مدار و روان‌درمانی‌پویشی‌کوتاه‌مدت فشرده بر سازگاری زناشویی زنان با تجربه ترومای پیچیده دوران‌کودکی انجام شد. جامعه پژوهش را زنان متاهل دارای سابقه ترومای پیچیده دوران‌کودکی و روابط زوجی آشفته در شهرکرد در سال 1400 تشکیل می‌دادند. نمونه‌گیری پژوهش از طریق فراخوان و به صورت داوطلبانه انجام شد. پس از بررسی ملاک‌های ورود به نمونه، در نهایت شش نفر انتخاب و به شکل تصادفی در هر مداخله قرار گرفتند. پس از اجرا، رویکردها مورد مقایسه قرار گرفتند. داده‌های پژوهش با روش مورد منفرد تحلیل شدند. نتایج تحلیل دیداری بین دو موقعیت مداخله و خط پایه شامل داده‌های ناهمپوش، تغییرات میانه و میانگین، تغییرات سطح نسبی و مطلق، بیانگر اثربخشی هر دو درمان بر سازگاری زناشویی بود. تغییرات میانه و میانگین برای درمان‌های هیجان‌مدار و روان‌درمانی‌پویشی‌کوتاه‌مدت فشرده بیانگر اثربخشی هر دو رویکرد بر افزایش سازگاری زناشویی در اواسط و پایان جلسات درمانی بود. همچنین تغییرات سطح نسبی برای هر دو درمان نشان‌دهنده افزایش سازگاری زناشویی در مراحل اولیه درمان بود. نتایج در مورد تغییرات مطلق برای روان‌درمانی پویشی‌کوتاه‌مدت فشرده و درمان هیجان‌مدار بیانگر آن بود که هر دو درمان توانسته‌اند منجر به تغییرات فوری در نمره سازگاری زناشویی شوند. درصد ناهمپوشی نیز برای هر دو درمان بیانگر اثربخشی بالای این دو درمان برای سازگاری زناشویی بود. با توجه به مقادیر به دست آمده از تغییرات میانه، میانگین، تغییرات سطح و شاخص درصد داده‌های ناهمپوش، نتایج نشان دهنده آن است که درمان هیجان‌مدار نسبت به روان‌درمانی پویشی‌کوتاه‌مدت فشرده در افزایش سازگاری زناشویی موثرتر عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of Emotion-focused Therapy and Intensive short-term dynamic psychotherapy on marital adjustment of married women with experience of complex childhood trauma

نویسندگان [English]

  • Najme Balali Dehkordi 1
  • Maryam Fatehizade 2

1 Department of Counseling, Faculty of education and psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Department of counseling, Faculty of education and psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effectiveness of ISTDP and EFT therapies on marital adjustment of married women with experience of complex childhood trauma. The study population consisted of married women with a history of complex childhood trauma and distressing marital relationships in Shahrekord in 1400. sampling was done by call and voluntarily. After reviewing the inclusion criteria, finally, six people were selected and randomly assigned to ISTDP and EFT treatments. After implementation, the approaches were compared. Research data were analyzed by a single case method. The results of visual analysis between the intervention and baseline positions including PND, mean and mean changes, relative and absolute level changes, showed the effectiveness of both treatments on marital adjustment. Mean and average changes for ISTDP and EFT therapies indicated the effectiveness of both approaches on increasing marital adjustment in the middle and end of treatment sessions. Relative level changes for both treatments also indicated an increase in marital adjustment in the early stages of treatment. Results for absolute changes for ISTDP and EFT therapies indicated that both treatments were able to lead to immediate changes in marital adjustment scores. The percentage of overlapping for both treatments indicated the high effectiveness of these two treatments for marital adjustment. Considering the values obtained from the average changes, mean, level changes, and percentage index of overlapping data, the results show that EFT treatment was more effective than ISTDP treatment in increasing marital adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion-focused Therapy
  • Intensive short-term dynamic psychotherapy
  • marital adjustment
  • complex childhood trauma
الیوت، رابرت؛ واتسون، جین؛ گلدمن، روآندا؛ و گرینبرگ، لزلی. (2013). آموزش درمان هیجان‌مدار. ترجمه نینا جمشیدنژاد و محمدآرش رمضانی، 1398، ویرایش پنجم، تهران: انتشارات ارسباران
بلالی، نجمه. (1400). «کشف آسیب‌های روان‌شناختی ناشی از ترومای پیچیده دوران کودکی در زنان متأهل با رابطه زوجی آشفته و مقایسه اثربخشی رویکردهای روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده و درمان هیجان مدار بر آسیب‌های کشف‌شده و سازگاری زناشویی»، پایان‌نامه دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان.
رجبی، غلامرضا؛ نادری نوبندگانی، زهرا؛ و امان الهی، عباس. (1394). «اثربخشی زوج‌درمانی سیستمی-سازه گرا بر رابطه متقابل زناشویی در همسرهای آشفته». فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 5(3)، 1-21.
صاحبی بزاز، لیلا؛ سودانی، منصور؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1398). «اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر تحمل ناکامی و سازگاری زناشویی زوج‌های مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره شرکت نفت»، پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، 4(34)، ص 59-83.
صدیقی، اکرم؛ صفربیگی، شهناز؛ محبی، سیامک؛ و شاه سیاه، مرضیه. (1393). «بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با سازگاری زناشویی»، مجله دین و سلامت، 2(1)، ص 49-56.
فراهانی، حجت اله؛ عابدی، احمد؛ آقامحمدی، سمیه؛ و کاظمی، زینب. (1397). مبانی کاربردی طرح‌های مورد منفرد در پژوهش‌های علوم رفتاری و پزشکی، تهران: روان‌شناسی و هنر
فلاح زاده، هاجر؛ و ثنایی ذاکر، باقر. (1391). «تعیین میزان اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی سیستمی در افزایش سازگاری زناشویی زوج‌های دارای صدمه دلبستگی»، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 10(4)، ص 87-110
گیلی، شهناز؛ صادقی فیروزآبادی، وحید؛ صادقی حقایق، سیدعباس؛ علیزاده قویدل، علیرضا؛ رضایی جمالویی، حسن. (1399). «مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر اضطراب و افسردگی بیماران عروق کرونر قلبی»، فصلنامه روان‌شناسی سلامت، پیاپی 36، ص 45-62
مالان، دیوید؛ و کاگلین دلاسلوا، پاتریشیا. (2007c). دگرگونی زندگی‌ها. ترجمه علیرضا طهماسب، 1399، تهران: بینش نو
مامی، شهرام؛ صفرنیا، افشین؛ تردست، لیلی؛ و عباسی، بیتا. (1399). «اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر کاهش نارسایی هیجانی زنان متقاضی طلاق»، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، 16(4)، پیاپی 61، ص 127-142.
مبسم، سولماز؛ دلاور، علی؛ کرمی، ابوالفضل؛ ثنایی، باقر و شفیع‌آبادی، عبدالله. (1391). «بررسی اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان». فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، شماره 9، ص 77
مسرت مشهدی، زینب؛ و دولتشاهی، بهروز. (1396). «بررسی اثرپذیری میزان سازگاری زناشویی از باورهای غیرمنطقی». مجله رویش روان‌شناسی، 6(1)، پیاپی 18، ص 69-84.
Abdul Azeez, E. P. (2013). Employed women and marital satisfaction: A study among female nurses. International Journal of Management and Social Sciences Research, 2(11), 17–26.
Angus, L. E., & Greenberg, L. S. (2011). Working with narrative and emotion in trauma: The case of Alex. American Psychological Association.
Courtois, C. A., & Ford, J. D. (2012). Treatment of complex trauma: A sequenced, relationship-based approach. Guilford Press.
Della Selva, P. C. (2018). Intensive short-term dynamic psychotherapy: Theory and technique. Routledge.
Godbout, N., Runtz, M., MacIntosh, H., & Briere, J. (2013). Childhood trauma and couple relationships. Integrating Science & Practice3(2).
Greenberg, L. S., & Watson, J. C. (2006). Emotion-focused therapy for depression. American Psychological Association.
Hosseini-Hoseinabad, S. F., Ghobari-Banab, B., Mashayekh, M., Farrokhi, N., & Sodagar, S. (2019). The Mediating Role of Insecure Attachment Styles between Early Experienced Violence and Marital Adjustment in Women. International Journal of Behavioral Sciences13(2), 80-86.
Johnson, S. M., & Williams‐Keeler, L. (1998). Creating healing relationships for couples dealing with trauma: The use of emotionally focused marital therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 24(1), 25–40.
Krivickas, K. M., Sanchez, L. A., Kenney, C. T., & Wright, J. D. (2010). Fiery wives and icy husbands: Pre-marital counseling and covenant marriage as buffers against effects of childhood abuse on gendered marital communication? Social Science Research, 39(5), 700–714.
Larson, J. H., & LaMont, C. (2005). The relationship of childhood sexual abuse to the marital attitudes and readiness for marriage of single young adult women. Journal of Family Issues, 26(4), 415–430.
Mlotek, A. E., & Paivio, S. C. (2017). Emotion-focused therapy for complex trauma. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 16(3), 198–214.
Orzeck, T. L. (2008). Relationship trauma: A grounded theory investigation of women’s traumatically abusive intimate relationship processes. University of Calgary.
Paivio, S. C., & Pascual-Leone, A. (2010). Emotion-focused therapy for complex trauma: An integrative approach. American Psychological Association.
Priest, J. B. (2013). Emotionally focused therapy as treatment for couples with generalized anxiety disorder and relationship distress. Journal of Couple & Relationship Therapy, 12(1), 22–37.
Roberts, B. W., Kuncel, N. R., Shiner, R., Caspi, A., & Goldberg, L. R. (2007). The power of personality: The comparative validity of personality traits, socioeconomic status, and cognitive ability for predicting important life outcomes. Perspectives on Psychological science, 2(4), 313-345.
South, S. C., & Krueger, R. F. (2013). Marital satisfaction and physical health: Evidence for an orchid effect. Psychological science24(3), 373-378.
Vazhappilly, J. J., & Reyes, M. E. S. (2018). Efficacy of emotion-focused couples communication program for enhancing couples’ communication and marital satisfaction among distressed partners. Journal of Contemporary Psychotherapy, 48(2), 79-88.