مقایسه اثربخشی رویکردهای هیجان مدار و روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر سازگاری زناشویی زنان متاهل با تجربه ترومای پیچیده دوران‌کودکی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان‌های هیجان‌مدار و روان‌درمانی‌پویشی‌کوتاه‌مدت فشرده بر سازگاری زناشویی زنان با تجربه ترومای پیچیده دوران‌کودکی انجام شد. جامعه پژوهش را زنان متاهل دارای سابقه ترومای پیچیده دوران‌کودکی و روابط زوجی آشفته در شهرکرد در سال 1400 تشکیل می‌دادند. نمونه‌گیری پژوهش از طریق فراخوان و به صورت داوطلبانه انجام شد. پس از بررسی ملاک‌های ورود به نمونه، در نهایت شش نفر انتخاب و به شکل تصادفی در هر مداخله قرار گرفتند. پس از اجرا، رویکردها مورد مقایسه قرار گرفتند. داده‌های پژوهش با روش مورد منفرد تحلیل شدند. نتایج تحلیل دیداری بین دو موقعیت مداخله و خط پایه شامل داده‌های ناهمپوش، تغییرات میانه و میانگین، تغییرات سطح نسبی و مطلق، بیانگر اثربخشی هر دو درمان بر سازگاری زناشویی بود. تغییرات میانه و میانگین برای درمان‌های هیجان‌مدار و روان‌درمانی‌پویشی‌کوتاه‌مدت فشرده بیانگر اثربخشی هر دو رویکرد بر افزایش سازگاری زناشویی در اواسط و پایان جلسات درمانی بود. همچنین تغییرات سطح نسبی برای هر دو درمان نشان‌دهنده افزایش سازگاری زناشویی در مراحل اولیه درمان بود. نتایج در مورد تغییرات مطلق برای روان‌درمانی پویشی‌کوتاه‌مدت فشرده و درمان هیجان‌مدار بیانگر آن بود که هر دو درمان توانسته‌اند منجر به تغییرات فوری در نمره سازگاری زناشویی شوند. درصد ناهمپوشی نیز برای هر دو درمان بیانگر اثربخشی بالای این دو درمان برای سازگاری زناشویی بود. با توجه به مقادیر به دست آمده از تغییرات میانه، میانگین، تغییرات سطح و شاخص درصد داده‌های ناهمپوش، نتایج نشان دهنده آن است که درمان هیجان‌مدار نسبت به روان‌درمانی پویشی‌کوتاه‌مدت فشرده در افزایش سازگاری زناشویی موثرتر عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of Emotion-focused Therapy and Intensive short-term dynamic psychotherapy on marital adjustment of married women with experience of complex childhood trauma

نویسندگان [English]

  • Najme Balali Dehkordi 1
  • Maryam Fatehizade 2
1 Department of Counseling, Faculty of education and psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Department of counseling, Faculty of education and psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effectiveness of ISTDP and EFT therapies on marital adjustment of married women with experience of complex childhood trauma. The study population consisted of married women with a history of complex childhood trauma and distressing marital relationships in Shahrekord in 1400. sampling was done by call and voluntarily. After reviewing the inclusion criteria, finally, six people were selected and randomly assigned to ISTDP and EFT treatments. After implementation, the approaches were compared. Research data were analyzed by a single case method. The results of visual analysis between the intervention and baseline positions including PND, mean and mean changes, relative and absolute level changes, showed the effectiveness of both treatments on marital adjustment. Mean and average changes for ISTDP and EFT therapies indicated the effectiveness of both approaches on increasing marital adjustment in the middle and end of treatment sessions. Relative level changes for both treatments also indicated an increase in marital adjustment in the early stages of treatment. Results for absolute changes for ISTDP and EFT therapies indicated that both treatments were able to lead to immediate changes in marital adjustment scores. The percentage of overlapping for both treatments indicated the high effectiveness of these two treatments for marital adjustment. Considering the values obtained from the average changes, mean, level changes, and percentage index of overlapping data, the results show that EFT treatment was more effective than ISTDP treatment in increasing marital adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion-Focused Therapy
  • Intensive short-term dynamic psychotherapy
  • marital adjustment
  • complex childhood trauma