دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، دی 1401، صفحه 1-320 
تدوین مدل مفهومی نشانگان خودفزون‌دهی مرضی؛ سازه‌ای در روان‌شناسی دینی

صفحه 161-199

10.22054/qccpc.2022.66749.2912

مجتبی حافظی؛ حمید رفیعی هنر؛ علی رضا فاضلی مهرآبادی؛ مجتبی فرهوش