بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی مادران (MEP) بر کاهش استفاده از تنبیه بدنی در مادران در معرض خشونت خانگی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه کردستان

2 استادیار گروه مشاوره خانواده دانشگاه کردستان

چکیده

میزان استفاده از تنبیه بدنی در میان مادران در معرض خشونت خانگی بیشتر است. ارزیابی کودکان از خشونت خانگی و توانایی کم آنها برای مقابله با این پدیده، باعث بروز مشکلات رفتاری، عاطفی و سازگاری در کودکان است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی مادران (MEP) بر کاهش استفاده از از تنبیه بدنی در مادران در معرض خشونت خانگی بود. این پژوهش به روش طرح‌ تک موردی A-B-A انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مادرانی بود که در طی دو سال گذشته تجربه خشونت خانگی داشتند. برنامه توانمندسازی مادران بر اساس پروتکل ساندرا گراهام برمن در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای به 8 نفر از مادران خشونت دیده آموزش داده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش از پرسشنامه والدگری آلاباما (APQ) استفاده شد. نتایج شاخص‌ها با استفاده از (d cohen) که در دامنه 13/1 تا 82/1 قرار دارد نشان داد که برنامه توانمندسازی مادران بر کاهش استفاده از تنبیه بدنی در میان مادران در معرض خشونت خانگی موثر بوده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که برنامه توانمندسازی مادران می‌تواند استفاده از مجازات فیزیکی را در میان جمعیت‌های محروم نیز کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effectiveness of Maternal Empowerment Program (MEP) on reducing the use of corporal punishment in mothers exposed to domestic violence

نویسندگان [English]

  • Shirin Naghibalsadate 1
  • Omid Isanejad 2
1 Department of Counseling, Faculty of Humanities & Social Sciences, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran
2 Associate Professor, Department of Counselling, Researcher in Family Pathology and Training Research Group, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran.
چکیده [English]

The amount of use of corporal punishment is higher among mothers exposed to Intimate Partner Violence (IPV). Children's assessment of domestic violence and their low ability to deal with this phenomenon causes behavioral, emotional and adjustment problems. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of Maternal Empowerment Program (MEP) on reducing the use of corporal punishment in mothers exposed to domestic violence. This research was conducted by A-B-A design method. The participants of this study were all mothers who had experienced IPV during the last two years. The Mothers Empowerment Program was trained to 8 abused mothers in ten 90-minute sessions based on the Sandra Graham Berman protocol. The Alabama Parenting Questionnaire (APQ) was used to collect data in this study. The results of Cohen’d which is in the range of 1.13 to 1.82, showed that the empowerment program for mothers has been effective in reducing the use of corporal punishment of mothers exposed to IPV with children 6 to 12. The results of the present study show that a relatively short intervention program can reduce the use of corporal punishment of parents even in deprived populations with stressful conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moms Empowerment Program
  • physical punishment
  • Intimate Partner Violence (IPV)