مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به MS

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 استادیار گروه روانشناسی مرکز تحقیقاتی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

3 دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

بیماری MS علاوه بر اثرات مخرب جسمانی، مشکلات هیجانی و روانشناختی نیز به دنبال دارد. هدف از این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی بر کاهش حساسیت اضطرابی در زنان مبتلا به m.s در شهر ارومیه بود. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل زنان مبتلا به M.Sمراجعه کننده به انجمن M.S شهر ارومیه در سال 1398 بود ، که از بین آ‌ن ها یک نمونه 45 نفری به صورت داوطلب انتخاب شد ند و در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایشی اول، مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد اجرا شد ، و برای گزوه آزمایشی دوم واقعیت درمانی اجرا شد، در حالیکه گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل مقیاس حساسیت اضطرابی ریس و پترسون،(1985)، بود. نتایج نشان داد هر دو درمان بر کاهش حساسیت اضطرابی، بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز(MS)اثر داشته‌اند، و بیشترین تاثیر را مداخله پذیرش و تعهد p(<0/05) بر کاهش حساسیت اضطرابی داشته است. یافته‌های این پژوهش اطلاعات مفیدی را در ارتباط با واقعیت درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش حساسیت اضطرابی فراهم می‌کند، مشاوران و روانشناسان بالینی می‌توانند برای کاهش حساسیت اضطرابی در بیماران مبتلا به M.S از هر دو مداخله درمانی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of acceptance-based therapy and reality therapy on reducing anxiety sensitivity in women with MS in Urmia

نویسندگان [English]

  • leyla sepas 1
  • Ali Shaker dioulag 2
  • Ali khademi 3
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Urmia Branch
2 Assistant Professor, Department of Human Science, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Department of Human Science, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

In addition to the destructive effects of MS, there are emotional and psychological problems. The aim of this study was to compare the effectiveness of acceptance, commitment and reality therapy based on reducing anxiety sensitivity in women with MS in Urmia. The research design was a quasi-experimental pretest-posttest with a control group. The statistical population of this study included women with MS referred to the MS Association of Urmia in 1398, from which a sample of 45 people were selected voluntarily and were divided into two experimental groups and a control group. For the first experimental group, the intervention based on acceptance and commitment was performed, and for the second experimental group, reality therapy was performed, while the control group did not receive any training. The research instruments included Reese and Peterson Anxiety Sensitivity Scale (1985). Both treatments showed an effect on reducing anxiety sensitivity in patients with multiple sclerosis (MS), and the most effective intervention acceptance and commitment (p <0.05) had an effect on reducing anxiety sensitivity. The findings of this study provide useful information about reality therapy and treatment based on acceptance and commitment to reducing anxiety sensitivity. Clinical counselors and psychologists can use both therapeutic interventions to reduce anxiety sensitivity in patients with MS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiple sclerosis
  • Acceptance and Commitment therapy
  • Reality Therapy
  • Anxiety sensitivity