دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تیر 1401، صفحه 1-300 

مقاله علمی - پژوهشی

شناسایی ویژ گی های تاثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب، از دیدگاه معلمان، دانش آموزان و اولیاء

صفحه 1-37

10.22054/qccpc.2021.52427.2411

محمد گل صنملو؛ سید صدر الدین شریعتی؛ ابراهیم نعیمی؛ علی خورسندی


منابع معنای زندگی در دانشجویان رشته مشاوره: یک مطالعه کیفی

صفحه 155-200

10.22054/qccpc.2022.64980.2840

مجتبی حقانی زمیدانی؛ فاطمه ضمیری؛ فاطمه قاسمی نیائی؛ سمانه خزاعی؛ فریناز عمادی