تدوین و اعتباریابی برنامه آموزش فرزندپروری نوجوانان در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشکده رفاه

2 استادیار گروه مشاوره دانشکده رفاه

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشکده رفاه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تدوین و اعتباریابی برنامه آموزش فرزند‌پروری نوجوانان در فضای مجازی بود. روش پژوهش کیفی از نوع نظریه زمینه‌ای به روش استراوس و کوربین بوده و داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته عمیق با والدین مدارس منطقه 13 تهران بدست آمد. نمونه‌گیری به روش هدفمند بوده و شرکت کنندگان واجد ملاک‌های ورود به پژوهش بودند. ابزار مطالعه مصاحبه عمیق بود و نمونه‌گیری تا اشباع کامل ادامه یافت. داده‌ها در سه سطح گذگذاری شدند. در رابطه با کد نظری آسیب شناسی، کدهای محوری آسیهای روانی، اجتماعی، جسمانی، عملکردی و تربیتی همراه با 22 کد باز استخراج شدند و در رابطه با کد نظری راهبردهای مقابله با آسیبهای فضای مجازی کدهای محوری کنترل زمان ارتباطات، کنترل دسترسی‌ها، آگاه‌سازی فرزندان، مهارت و آگاهی والدین، قانون‌گذاری و تعامل موثر با نوجوانان همراه با 32 کد باز استخراج گردیدند. کدهای باز، مفهومی و نظری بر اساس مدل استراوس و کوربین با تایید شش متخصص مشاوره و روانشناسی به اعتباریابی درونی و سازه مورد بررسی قرار گرفتند. سپس مدل مفهومی تعامل دو طرفه آسیب‌ها و راهبرد‌های مقابله با آسیبها در فضای مجازی طراحی شد. نهایتا و بر اساس مدل مفهومی، برنامه آموزش فرزندپروری نوجوانان در فضای مجازی تدوین گردید. طبق مدل بدست آمده، آسیبها و راهبردهای مقابله با فضای مجازی با هم در تعامل هستند و رابطه دوطرفه دارند. لذا برنامه شش مرحله‌ای آموزش فرزندپروری والدین در فضای مجازی قادر است راهبردهای موثری در زمینه فرزندپروری با توجه به آسیبهای فضای مجازی به والدین پیشنهاد بدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codification and Validation of Adolescents Parenting Program in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Ghazal Zandkarimi 1
  • kowsar dehdast 2
  • Zahra Karbalaee Shalbaf 3
1 Psychology Department of Refahi University
2 Counseling department of Refahi university
3 MA, Psychology Group, Refahi University College
چکیده [English]

The purpose of this study was to develop and validate a program for educating adolescents in cyberspace. The present study is a qualitative theory grounded and the research data were obtained using semi-structured and in-depth interviews with parents of Tehran’s Area 13 who met the entry criteria. The study measure was in-depth interview and sampling was continued until complete saturation. Data were coded at three levels. Regarding to the theoretical code of cyberspace psychopathology, the central codes of mental, social, physical, functional and educational pathologies along with 22 open codes were extracted and in relation to the theoretical code of coping strategies for dealing with cyberspace injuries, Parental awareness, legislation and effective interaction with adolescents were extracted with 32 open codes. Open, conceptual, and theoretical codes based on the Strauss-Korbin model were validated by counselings and psychologists with validation by constructive and internal method of evaluations. Then, a conceptual model of two-way interaction of psychopathologies and coping strategies to deal with cyberspace were designed. Finally, based on the conceptual model, a program for educating adolescents in cyberspace was developed. According to the obtained model, the pathologies and strategies of dealing with cyberspace interact with each other and have a two-way relationships. Therefore, the six-stage program of parenting education in cyberspace is able to suggest effective strategies in the field of parenting with regard to the harms of cyberspace for parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adolescents
  • cyberspace
  • Educational program
  • Parenting
  • Social situation