تاثیر آموزش مبتنی بر قدردانی بر احساس مثبت نسبت به همسر و دلزدگی در زنان دارای ناسازگاری زناشویی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه لرستان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش قدردانی بر احساس مثبت نسبت به همسر و دلزدگی در زنان دارای ناسازگاری زناشویی بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل تمامی زنان دارای ناسازگاری زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره ناحیه 4 شهر کرج به تعداد 700 نفر در سال1398 بود. که با انجام فراخوانی در مرکز مشاوره از آن‌ها خواسته شد که تمایل خود را در شرکت در پژوهش اعلام کنند. در نهایت از بین تعداد اعضای داوطلب 30 نفر از این زنان به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15) و کنترل (15) جایگزین شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه دلزدگی زوجین پینز (1996) و پرسشنامه احساس‌های مثبت (1975) استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه تحت آموزش قدردانی قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکردند. به منظور تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد ) و آمار استنباطی ( تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره ) استفاده شد. تحلیل یافته‌های به دست آمده پس از تعدیل اثر گروه کنترل تاثیر مثبت و معناداری (001/0>(P این آموزش را بر روی متغیرهای پژوهش نشان داد. بر این اساس می-توان نتیجه گرفت که استفاده از رفتارهای مثبت مانند قدردانی توانسته‌ است به شکل گیری و گسترش رفتارها و هیجاناتی مانند احساس مثبت نسبت به همسر و کاهش احساسات منفی مانند دلزدگی زناشویی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of gratitude education on positive feelings towards spouse and boredom in women with marital incompatibility

نویسندگان [English]

  • masoud sadeghi 1
  • zahra khaliligeshnigani 2
  • kobra alipour 2
1 lorestan university
2 PhD Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of appreciation training on positive feelings towards spouse and boredom in women with marital incompatibility. The research design was a quasi-experimental pretest-posttest with a control group. The statistical population of the study included all women with marital incompatibility who referred to the counseling center in the 4th district of Karaj in the number of 700 people in 1398. They were called to the counseling center and asked to express their desire to participate in the research. Finally, among the number of volunteer members, 30 of these women were selected by voluntary sampling method and randomly assigned to experimental (15) and control (15) groups. The Pains Couple Boredom Questionnaire (1996) and the Positive Emotions Questionnaire (1975) were used to collect data. The experimental group received 9 sessions of appreciation training, while the control group did not receive any intervention. In order to analyze the data, descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (univariate and multivariate analysis of covariance) were used. Analysis of the findings obtained after adjusting the effect of the control group showed a positive and significant effect (P <0.001) of this training on research variables. Based on this, it can be concluded that the use of positive behaviors such as appreciation could ‌ It helps to form and spread behaviors and emotions such as positive feelings towards the spouse and reduce negative feelings such as marital boredom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appreciation training
  • positive feelings for spouse
  • boredom
  • marital incompatibility
امیدپور، آروز؛ برادران، مجید؛ رنجبر نوشری، فرزانه (1398). بررسی اثربخشی آموزش قدردانی بر همدلی و مهارت­های ارتباطی دختران نوجوان، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 6(1)، 58-48.
ایمانی، سعید؛ باغبانی نادر، مونا؛ زاده اسکونی، علی حسین؛ نوروزی دشتکی، مهین (1400). بررسی نقش واسطه­ای قدردانی در رابطه با جهت­گیری مذهبی و رضایت زناشویی، مجله رویش روان­شناسی، 10(5)، 1-12.
عطاری، بهناز؛ منیرپور، نادر؛ ضرغام حاجبی، مجید (1399). نقش قدردانی بر شادکامی با میانجی­گری پذیرش خود و بخشش در سالمندان، پژوهش­نامه روان­شناسی مثبت، 1 (31)، 82-67.
فرنام، علی؛ حمیدی، محمد (1394). اثربخشی آموزش مثبت­نگری در افزایش کیفیت زندگی با تأکید بر قرآن و آموزهای اسلامی، مجله فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 2(22)، 62-82.
قدم­پور، عزت اله؛ منصوری، لیلا؛ خلیلی گشنیگانی، زهرا؛ امرایی، فروزان (1397). تأثیر آموزش خوددلگرمی شوگانر بر احساس تنهایی و بهزیستی روان­شناختی، مجله فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 9 (35)،147-170.
مظاهری، محمدعلی؛ پور اعتماد، حمید رضا (1380). مقیاس باورهای ارتباطی، چاپ‌نشده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.
مقصودی، منیژه و محمدی، شهناز (1389). فرسودگی شغلی و دلزدگی زناشویی (مطالعه‌ی موردی: زنان متخصص جراحی زنان و زایمان زنان شاغل در بیمارستان‌های شهر تهران)، مجله زن در توسعه و سیاست، 8(3)،69-79. ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
Algoe, S. B. Fredrickson, B. L. & Gable, S. L. (2013). The social functions of the emotion of gratitude via expression. Emotion13(4), 605.
Algoe, S. B. Gable, S. L. &Maisel, N. C. (2010). It's the little things: Everyday gratitude as a booster shot for romantic relationships. Personal relationships17(2), 217-233.
Anand, P. (2016). Happiness Explained. UK. Oxford University Press Argyle, M. (2013). The psychology of happiness. New York: Routledge.
Autio, T. &Rissanen, S. (2018). Positive emotions in caring for a spouse: a literature review. Scandinavian journal of caring sciences32(1), 45-55.
 Barton, A. W. Futris, T. G. & Nielsen, R. B. (2015). Linking financial distress to marital quality: The intermediary roles of demand/withdraw and spousal gratitude expressions. Personal Relationships22(3), 536-549.
 Berger, P. Bachner-Melman, R. & Lev-Ari, L. (2019).Thankful for what? The efficacy of interventions targeting interpersonal versus no interpersonal gratitude. Canadian Journal of Behavioral Science/Revue comedienne des sciences du comportment51(1), 27.
 Chang, Y. P. & Berki, A. (2013). Living with gratitude: Spouse’s gratitude on one’s depression. Journal of Happiness Studies14(4), 1431-1442.
 Coontz, S. (2015). Revolution in intimate life and relationships. Journal of family theory & review, 7(1), 5-12.
Cregg, D. R. &Cheavens, J. S. (2020). Gratitude Interventions: Effective Self-help? A Meta-analysis of the Impact on Symptoms of Depression and Anxiety. Journal of Happiness Studies, 1-33.
Diener, E. Ng, W. Harter, J. &Arora, R. (2010). Wealth and happiness across the world: Material prosperity predicts life evaluation, whereas psychosocial prosperity predicts positive feeling. Journal of personality and social psychology99(1), 52.
 Emmons, R. A. (2008). Gratitude, subjective well-being, and the brain. In M. Eid& R. J. Larson (Eds), The Science of Subjective Well-Being. New York:Guilford Press.
 Emmons, R. A. (2008). Words of gratitude mind body & soul. Templeton Foundation Press.‏ ‏
 Emmons, R. A. & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377-389.
 Emmons, R. A. & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: an experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of personality and social psychology84(2), 377.
 Emmons, R. A. & Mishra, A. (2011). Why gratitude enhances well-being: What we know, what we need to know. In K. M. Sheldon, T. B. Kashdan, & M. F. Steger (Eds), Series in positive psychology. Designing positive psychology: Taking stock and moving forward. UK: Oxford University Press.
 Erickson, R. J. (1993). Reconceptualizing family work: The effect of emotion work on perceptions of marital quality. Journal of Marriage and the Family, 888-900.
 Eyring, J. B. Leavitt, C. E. Allsop, D. B. & Clancy, T. J. (2021). Forgiveness and gratitude: Links between couples’ mindfulness and sexual and relational satisfaction in new cisgender heterosexual marriages. Journal of Sex & Marital Therapy47(2), 147-161.
Feng, E. (2020). The impact of spiritual well-being, gratitude, and loneliness on marital satisfaction among Korean American pastors and spouses. California State University, Long Beach.
Froh, J. J.Kashdan, T. B.Ozimkowski, K. M. & Miller, N. (2010). Who Benefits the Most From a Gratitude Intervention in Chhildren and Adolescents? Examining Positive Affect as a Moderator. Journal of Positive Psychology, 4(5), 408-422.
 Garcia-Marques, T. & Mackie, D. M. (2000). The positive feeling of familiarity: Mood as an information processing regulation mechanism. The message within: The role of subjective experience in social cognition and behavior, 240-261
He, J. Zhang, H. & Lin, Z. (2021). Orthorexia nervosa is associated with positive body image and life satisfaction in Chinese elderly: Evidence for a positive psychology perspective. International Journal of Eating Disorders54(2), 212-221.‏
Höflich, J. R. &Linke, C. (2017). Mobile communication in intimate relationships: Relationship development and the multiple dialectics of couples’ media usage and communication. In Mobile Communication (pp. 117-136).
Howells, K. (2014). An exploration of the role of gratitude in enhancing teacher–student relationships. Teaching and Teacher Education, 42, 58-67.
Karimi, B. Khalatbari, J. & Reza Ostovar, J. (2018). Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral intervention with Logo therapy on marital burnout, marital satisfaction and marital intimacy. Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal3(2), 81-102.
 Kuang, C. (2020). Influence of folk-art appreciation on mental health of college students: An analysis based on cognitive psychology. Revista Argentina de Clínica Psicológica29(1), 972
Lahav, Y. Renshaw, K. D. & Solomon, Z. (2019). Domestic abuse and forgiveness among military spouses. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma28(2), 243-260.
Lambert, N. M. Graham, S. M. &Fincham, F. D. (2009). A prototype analysis of gratitude: varieties of gratitude experiences. PersSocPsychol Bull, 35(9),1193 ـ 1207 ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏.
Lingern, J. (2003). Individual differences in self-appraisals and responses to dating violence scenarios. Journal of Violence and Victims,12(3), 265-276.
Lomas, T. Waters, L. Williams, P. Oades, L. G. & Kern, M. L. (2021). Third wave positive psychology: Broadening towards complexity. The Journal of Positive Psychology16(5), 660-674.‏
Mayer, J.D. & Salovey, P. (2004), Emotional intelligence: Theory, findings, and implications, Psychological Inquiry15,197-215..
 McCullough, M. E. &Witvliet, C. V. O. (2002). The psychology of forgiveness. In Snyder, C. R. & Lopez, S. J. (Ed). Handbook of positive psychology. UK: Oxford University Press.
 Miller, R. (2016). Feeling-State Theory vs. Dysfunctional Positive Affect.
 Montesi, J. L. Fauber, R. L. Gordon, E. A. &Heimberg, R. G. (2011). The specific importance of communicating about sex to couples’ sexual and overall relationship satisfaction. Journal of Social and Personal Relationships28(5), 591-609.
 Noori, J. Nejat, H. Nameni, E. &Fariborzi, E. (2020). Comparison of the Effectiveness of the Treatment of a Monotheistic Integrated and the Objective Relationship on Self-Differentiation and Marital Intimacy. The American Journal of Family Therapy48(1), 70-86.
 Paulus, A. Rohr, M. Dotsch, R. &Wentura, D. (2016). Positive feeling, negative meaning: Visualizing the mental representations of in-group and out-group smiles. PloS one11(3).
 Pines, A. M. (1996). The relationship between career and couple burnout: Implications for career and couple counseling. Journal of employment counseling40 (2), 50-64.‏
Przepiorka, A. & Sobol-Kwapinska, M. (2021). People with positive time perspective are more grateful and happier: Gratitude mediates the relationship between time perspective and life satisfaction. Journal of Happiness Studies22(1), 113-126.
 Robinson, B. E. Carroll, J. J. & Flowers, C. (2001). Marital estrangement, positive affect, and locus of control among spouses of workaholics and spouses of nonworkaholics: A national study. American Journal of Family Therapy29(5), 397-410.
 Roland, A. D. (2009). Effects of statements of gratitude and praise and the limitation of criticism on self-reported marital satisfaction (Doctoral dissertation, Northcentral University).
 Sabrec K. (2016). Marital Adjustment among Women: A Comparative study of nuclear and joint families. The International Journal of Indian Psychology;3(5):26-32.
 Sayyadi, F. Golmakani, N. Ebrahimi, M. & Saki, A. (2018). The relationship between sexual assertiveness and positive feelings towards spouse in married women. Journal of Midwifery and Reproductive Health6(3), 1305-1310.
 Serlachius, A. S. (2020). A systematic review of gratitude interventions: effects on physical health and health behaviors. Journal of Psychosomatic Research135, 110165.
 Sharma, M. D. (2021). Nayantara Sahgal’s Storm in Chandigarh: A Tale of Interpersonal Incompatibility. International Journal of Modern Agriculture10(2), 1263-1269.‏
 Southwell, S. (2012). Gratitude: A basis for positive psychology interventions with a clinical Population. Master’s Thesis in Psychology. Deakin University.
Steele, H. & Steele, M. (2018). Handbook of attachment-based interventions. New York: Guilford Press.
 Thiess. A. & Nagy, M. E. (2010). Actor-partner effects in the associations between relationship characteristics and reactions to marital sexual intimacy. Journal of Social and Personal Relationships27(8), 1089-1109
Tur-Prats, A. (2019). Family Types and Intimate Partner Violence: A Historical Perspective. Review of Economics and Statistics101(5), 878-891.
 Wang, C. (2017). Progressive compensatory symbiosis: spouse caregiver experiences of caring for persons with dementia in Taiwan. Aging & mental health21(3), 241-252.
 Wood, A. M. Emmons, R. A. Algoe, S. B. Froh, J. J. Lambert, N. M. & Watkins, P. (2016). A Dark Side of Gratitude? Distinguishing between Beneficial Gratitude and its Harmful Impostors for the Positive Clinical Psychology of Gratitude and Well-Being. In. Alex. J. Johnson & J. Wiley (Eds), The Wiley Handbook of Positive Clinical Psychology. New York: John Wiley & Sons.
 Yoshimura, M. &Berzins, K. (2017). Grateful experiences and expressions: the role of gratitude expressions in the link between gratitude experiences and wellbeing. Review of Communication, 17(2), 106-118.
 
 
استناد به این مقاله: صادقی، مسعود.، خلیلی گشنیگانی، زهرا.، عالی‌پور، کبری. (1401). تأثیر آموزش قدردانی بر احساس مثبت نسبت به همسر و دلزدگی زنان دارای ناسازگاری زناشویی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 13(51)، 253-279.
DOI: 10.22054/QCCPC.2022.62465.2750
 Counseling Culture and Psychotherapy is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.