مقاله علمی - پژوهشی
تدوین مولفه های بخشایش زوجین با رویکرد اسلامی

محمد کاویانی؛ مجتبی فرهوش؛ محمد فرهوش؛ مجتبی حافظی

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1401، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.62719.2760

چکیده
  «بخشایش زوجین» یکی از عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده می‌باشد. هدف پژوهش حاضر ارائه مؤلفه‌های بخشایش زوجین بر اساس منابع اسلامی بود. این پژوهش از جهت روش توصیفی- تحلیلی است که با جمع‌آوری، طبقه­بندی و تحلیل اطلاعات از آیات و روایات به تدوین مؤلفه‌های «بخشایش زوجین» پرداخت. در این پژوهش جامعه آماری منابع اسلامی شامل ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
طراحی مدل صلاحیت های حرفه ای مشاوران طلاق مراکز مداخله در بحران

زهرا اکبری؛ آسیه شریعتمدار؛ کیومرث فرحبخش؛ علی محمد نظری

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1401، صفحه 31-76

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.62949.2770

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای مشاوران طلاق مراکز مداخله در بحران استان سمنان بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیان (گراندد تئوری) مبتنی بر مصاحبه با متخصصان مشاوره طلاق و متقاضیان طلاق توافقی پیرو درک تجربه زیسته آنان انجام شد. بدین منظور با روش نمونه‌گیری هدفمند با 6 نفر از متخصصان حوزه مشاوره طلاق و 8 ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
طراحی الگوی مفهومی تبیین موفقیت شغلی مشاوران مدارس

سارا حق شناس؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1401، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.62017.2738

چکیده
  پژوهش‍حاضر ‍با ‍هدف ‍تدوین‍ الگوی ‍مفهومیِ‍ تبیین ‍موفقیت ‍شغلی ‍مشاوران مدارس انجام‍ شد.‍ در این پژوهش از روش آمیخته با رویکرد اکتشافی - متوالی هدایت‌شده استفاده شد. در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی توصیفی و در بخش کمی از روش توصیفی- زمینه‍یابی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش‍ دربرگیرنده خبرگان و مشاوران موفق ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
تدوین مدل مفهومی گذران اوقات فراغت با نقش واسطه گری انطباق پذیری بالای مسیر شغلی در نوجوانان

نوشین میرجهانیان میرجهانیان؛ محمد رضا عابدی؛ مسعود دیاریان

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1401، صفحه 95-130

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.62458.2748

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل مفهومی گذران اوقات فراغت نوجوانان دارای انطباق‌پذیری بالای مسیر شغلی بوده است. روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی (کلایزی) و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه عمیق بوده است. جامعه پژوهش نوجوانان 18-16 ساله و افراد شاغل دارای انطباق‌پذیری بالای مسیر شغلی بوده است. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده به این صورت ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
ارایه مدل فرسودگی تحصیلی براساس جوعاطفی خانواده، سرمایه روانشناختی، هدفگرایی، اهمال کاری و درگیری تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

جعفر ثمری صفا؛ مژگان پوردل

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1401، صفحه 131-162

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.58418.2628

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل فرسودگی تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده، سرمایه روان‌شناختی، هدف‌گرایی، اهمال‌کاری و درگیری تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد شهر اهواز بود. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانشجویان کارشناسی‌ارشد شهر اهواز که در سال 1399-1398 بودند که با ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان با غنی سازی فناوری بر شاد زیستی و نشخوار فکری کودکان دختر بی سرپرست و بدسرپرست

علی اکبر کبیری؛ مهدی واحدی

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1401، صفحه 163-192

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.59394.2658

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» با غنی‌سازی فناوری‌های دیجیتال بر شادزیستی و نشخوار فکری کودکان دختر بی‌سرپرست و بد سرپرست بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‍آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه را کودکان 12-9 ساله ساکن در مراکز بهزیستی شهرستان ازنا در بهار و ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
مدلسازی معادله ساختاری تعیین‌گرهای خردمندی بر اساس ادراک از والدگری پدر با نقش میانجی قدرت ایگو در دانشجویان

علی قره داغی

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1401، صفحه 193-218

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.61579.2723

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش‍بینی خردمندی، بر اساس ادراک از والدگری پدر با نقش میانجی قدرت ایگو در دانشجویان بود. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع مدل‍ ساختاری بود. جامعه آماری، شامل 24000 دانشجوی دانشگاه تبریز بود. حجم نمونه پژوهش 190 نفر در نظر گرفته شد و با روش نمونه‍گیری تصادفی خوشه‍ای انتخاب شدند. افراد نمونه، پرسشنامه‍های مقیاس سه بعدی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
هم سنجی اثربخشی آموزش فلسفه برای کودک و بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری بر عملکرد اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی

غلامرضا محمدی؛ ذبیح پیرانی؛ فیروزه زنگنه مطلق

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1401، صفحه 219-248

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.62236.2744

چکیده
  کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی مشکلات زیادی را در زندگی فردی و اجتماعی تجربه می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر هم سنجی اثربخشی آموزش فلسفه برای کودک و بازی‍درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری بر عملکرد اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی بود. روش پژوهش در این مطالعه؛ نیمه‍آزمایشی از نوع پیش‍آزمون و پس‍آزمون همراه با گروه ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
اثربخشی الگوی یکپارچه پیشگیری از طلاق، رویکرد مبتنی بر دلگرم سازی و رویکرد مبتنی بر شفقت و گذشت بر افزایش صمیمیت عاطفی و انطباق پذیری خانوادگی در زوجین متقاضی طلاق

فاطمه برکات؛ ناصر امینی؛ عزت دیره؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1401، صفحه 249-278

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.48694.2281

چکیده
  طلاق تأثیرات مخربی می‌تواند بر روی زوج‌ها، فرزندان و جامعه بگذارد، برای کاهش این پدیده پژوهش حاضر با هدف اثربخشی الگوی یکپارچه پیشگیری از طلاق، رویکرد مبتنی بر دلگرم سازی و رویکرد مبتنی بر شفقت و گذشت بر افزایش صمیمیت عاطفی و انطباق‌پذیری خانوادگی در زوجین متقاضی طلاق صورت گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی با گروه کنترل و طرح پیش‍آزمون-پس‍آزمون ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
در جستجوی کیفی پریشانی روانشناختی و استراتژیهای مقابله ای زنان پرستار خط مقدم کووید 19

طاهره نوری

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1401، صفحه 279-308

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.64010.2807

چکیده
  کارکنان مراقبت‌های بهداشتی به‌ویژه زنان پرستار، در طول مراقبت از بیماران کووید ۱۹، پریشانی روان‍شناختی زیادی را تجربه کردند. شناسایی مشکلات روان‍شناختی پرستاران که سلامت روانی آنان را در طول مراقبت از این بیماران بر هم می‌زنند و استراتژی‍های مقابله‌ای آنان، می‌تواند به کاهش پریشانی روان‍شناختی آن‍ها کمک کند. هدف از ...  بیشتر