اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت‌ بر سلامت عمومی و سازگاری زناشویی مادران دارای فرزندمبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان اشتثنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار گروه روانشناسی استثنایی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیار گروه تربیت و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سلامت عمومی و سازگاری زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی بود. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی مادران دارای دانش آموزان ۷ تا 11 ساله با اختلال نقص توجه/بیش فعالی (بیش فعالی غالب) در سال تحصیلی 1400-1401 شهر تهران بود. حجم نمونه شامل 30 نفر بود که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایدهی شدند. برای گروه آزمایشی، برنامه آموزش فرزندپروری مثبت‌نگر اجرا شد در حالیکه گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل مقیاس سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلر، 1972) و مقیاس سازگاری زناشویی (اسپانیر، 1976) بود. نتایج نشان داد که برنامه فرزندپروری مثبت‌ باعث بهبود سلامت عمومی و سازگاری زناشویی شده است. یافته‌های این پژوهش اطلاعات مفیدی را در ارتباط با برنامه آموزشی فرزندپروری مثبت‌ فراهم می‌کند و مشاوران و روانشناسان می‌توانند برای بهبود سلامت عمومی و سازگاری زناشویی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی از این مداخله استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of a Positive Parenting Program on general Health and Marital Adjustment of Mothers of Children with ADHD

نویسندگان [English]

  • Atieh hajbabay ravandi 1
  • Parisa Tajali 2
  • Afsane Ghanaripanah 3
  • Mansooreh Shahriari Ahmadi 2
1 Ph.D. student of Psychology and Exceptional Children, Islamic Azad University of Central Tehran, Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of General Exceptional Psychology, Faculty of Psychology and Education, Islamic Azad University of Central Tehran, Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant professor, Department of Education and Counseling, Faculty of Psychology and Education, Islamic Azad University of Central Tehran, Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of a positive parenting program on general health and marital adjustment of mothers of children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). The quasi-experimental research design was pretest-posttest and follow-up with the control group. The statistical population of this study included all mothers of students aged 7 to 11 years with ADHD (dominant hyperactivity) in the academic year 1401-1400 in Tehran. The sample size consisted of 30 people who were selected by available sampling method and placed in two experimental and control groups. A positive parenting program was implemented for the experiment group, while the control group did not receive any training. The research tool included the General Health Questionnaire (Goldberg & Hillier, 1972) and Dyadic Adjustment Scale (Spanier, 1976). The results indicated that a positive parenting program improved the general health and marital adjustment. The findings of this study provide a beneficial information about positive parenting program. Counselors and psychologists might practice these interventions to improve the general health and marital adjustment of mothers of children diagnosed with ADHD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Parenting Program
  • general health
  • marital adjustment
  • mothers
  • ADHD