تدوین و آزمون مدل گستردگی حوزه‌های تعارض والد - نوجوان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه روانشناسی خانواده پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در پژوهش‌های مختلف سازه فراوانی تعارض و گستردگی مسائل تعارض‌آمیز به جای همدیگر مورد استفاده قرار می‌گرفتند و تمایزی بین آن‌ها وجود نداشت. در حالی که با گسترش مدل‌های نظری این سازه‌ها از هم متمایز شدند. با این وجود برخلاف سازه فراوانی تعارض که ابزاری برای سنجش آن وجود داشت، هنوز مدلی برای اندازه‌گیری سازه گستردگی حوزه‌های تعارض پیشنهاد نشده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف اندازه‌گیری سازه گستردگی حوزه‌های تعارض و ارزیابی نقش آن در روابط والد - نوجوان انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری است و نمونه پژوهش را ۷۰۴ نوجوان که در مدارس شهر تهران مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. برای اندازه‌گیری سازه گستردگی مسائل تعارض‌آمیز از تعریف مدل «فرایند ادراک نوجوان از تعارضات با والدین» استفاده شد و مبتنی بر این مدل نمره‌گذاری جدیدی برای چک لیست بازسازی شده مسائل تعارض‌آمیز والد - نوجوان پیشنهاد شد و سپس این مدل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی دو عامل را شناسایی کرد و تحلیل عاملی تأییدی نیز مدل های تک عاملی و دوعاملی را برای سنجش این سازه مورد تأیید قرار داد (۱۵/1 =χ2/df، 1= NNFI، ۱=CFI، 054/0 =SRMR، 02۱/0=RMSEA). نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نیز اثر این سازه را بر نارضایتی روابط نوجوان با مادر و هم با پدر در قالب یک مدل ساختاری تأیید کرد. در نتیجه پژوهشگران می‌توانند برای سنجش گستردگی مسائل تعارض‌آمیز به عنوان یک سازه مجزا از فراوانی تعارض، از مدل اندازه‌گیری پیشنهادی پژوهش حاضر استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and testing a model of the extent of parent-adolescent conflict dominations

نویسندگان [English]

  • Iraj Mokhtarnia 1
  • ali zadehmohammadi 2
  • Leili Panaghi 3
  • Mona Cheraghi 4
1 Iran, Tehran, daneshjo street, Shahid Beheshti University, Family research institute
2 Family department university of Shahid Beheshti Tehran Iran
3 Shahid Beheshti University. Tehran. Iran
4 Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Different studies used the construct of frequency of conflict and the extent of conflict issues interchangeably, and there was no distinction between them. While with the development of theoretical models, these constructs became different from each other. However, unlike the construction of frequency of conflict, which had an instrument to measure it, so far no model of assessment has been proposed to measure the construct of the extent of conflict dominations; Therefore, the present study aimed to measure the construction of the extent of conflict dominations and evaluate its role in parent-adolescent relationships. The present study is descriptive and structural equation modeling, and the research sample consisted of 704 adolescents studying in schools in Tehran. To measure the construction of the extent of conflict issues, the definition of the model "process of adolescent perception of conflict with parents" was used, and based on this model, a new scoring was proposed for the revised checklist of parent-adolescent conflict issues, and then this model was tested. The results of exploratory factor analysis identified two factors, and confirmatory factor analysis also approved one-factor and two-factor models for measuring this construction. The results of structural equation modeling also confirmed the effect of this construction on adolescent dissatisfaction with mother and father in the form of a structural model. As a result, researchers can use the proposed measurement model of the present study to measure the extent of conflict issues as a separate construct from the frequency of conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extent of parent-adolescent conflict
  • parent-adolescent
  • Dissatisfaction
  • testing