پیش بینی سبک زندگی بر اساس هوش معنوی و هوش اخلاقی در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

مفهوم سبک زندگی دامنهی وسیعی از امور عینی و ذهنی، از جمله الگوهای روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف، مد و پوشش، نگرشها، ارزشها و جهانبینی فرد را شامل میشود. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سبک زندگی بر اساس هوش معنوی و هوش اخلاقی در دانش‌آموزان بود. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهر یزد بودند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 246 نفر تعیین و به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)، 70 سوالی با خرده‌مقیاس‌های سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت روانشناختی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، اجتناب از داروها ، مواد مخدر و الکل، پیشگیری از حوادث و سلامت محیطی بود. پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و لیل (MCI) ۴۰ عبارتی شامل 10 شاخص بود و پرسشنامه هوش معنوی استیونز شامل ۴۲ گویه ۵گزینه‌ای بود. یافته‌های این پژوهش نشان داد متغیرهای هوش معنوی و هوش اخلاقی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر سبک زندگی دارند (001/0>P). تأثیر هوش معنوی بر سبک زندگی قوی‌تر از هوش اخلاقی بوده است. متغیرهای هوش اخلاقی و هوش معنوی، در مجموع، 34 درصد از واریانس سبک زندگی را تبیین می‌کنند. شاخص‌های برازش نیز حکایت از مطلوبیت برازش مدل معادله ساختاری داشت. نتیجه اینکه سبک زندگی بر اساس هوش معنوی و اخلاقی پیش‌بینی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting lifestyle based on spiritual intelligence and moral intelligence in students

نویسندگان [English]

  • SeyedAlireza Afshani 1
  • azade abooei 2
1 Social Welfare Department, Social Sciences Faculty, Yazd University, Yazd, Iran
2 counseling department, humanity faculty, Science and Arts University. Yazd, Iran
چکیده [English]

Abstract
The concept of lifestyle encompasses a wide range of objective and subjective matters, including patterns of social relations, entertainment, consumption, fashion and clothing, attitudes, values, and worldview. This study aimed to predict lifestyle based on spiritual intelligence and moral intelligence in students. The method used in this research was a descriptive correlation of structural equations. The statistical population of this study was all 246 first-grade high school students in Yazd who were randomly selected. The instruments used in this study were the Lifestyle Questionnaire (LSQ), 70 questions with subscales of physical health, exercise and health, weight control and nutrition, disease prevention, mental health, spiritual health, social health, drug avoidance, drugs, and alcohol, Was accident prevention and environmental health. The 40-item Moral Intelligence Questionnaire (MCI) consisted of 10 indicators. The last questionnaire of the Stevens Spiritual Intelligence Questionnaire consists of 42 items of 5 options, moral intelligence has a positive and significant effect on lifestyle (P <0.001). The effect of spiritual intelligence on lifestyle has been stronger than moral intelligence. The variables of moral intelligence and spiritual intelligence, in total, explain 34% of the variance of lifestyle. Fitting indices also indicated the desirability of the structural equation model. The result is that lifestyle is predicted based on spiritual and moral intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • students
  • moral intelligence
  • spiritual intelligence