نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

طلاق آسیب های فراوانی را با خود به همراه دارد. جدایی زوجین و فروپاشی ازدواج همراه با احساس ناکامی، پریشانی، غم و غصه، ابهام و سردرگمی در زندگی، تغییر سبک زندگی و به احتمال زیاد ابتلا به اختلالات روانشناختی می باشد. زنان نقش محوری و پررنگی در جامعه ایفا می کنند. زمانی که زنی از همسر خود جدا می شود آسیب های روانی و اجتماعی فراوانی معطوف او و فرزندانشان می باشد. در پژوهش حاضر نگرش زنان مطلقه نسبت به فرآیند جدایی، زندگی خود و فرزندانشان و آینده ایشان به طور کیفی و به شیوه پدیدار شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه مورد مطالعه شامل 15 نفر از زنانی بود که فرزند داشته و از همسر خود جدا شده بودند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده و از روش تحلیل تماتیک( مضمون) برای تحلیل اطلاعات به دست آمده از پژوهش استفاده شد. پس از کدگذاری و تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه با شرکت کنندگان چهار مضمون اصلی،12 مضمون فرعی به همراه 97 مفهوم از تحلیل اطلاعات به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که مشکلات قبل و حین ازدواج مهم ترین عوامل زمینه ساز جدایی بوده و مشکلات مالی و مسأله دیدار با پدر از دیگر مشکلات پس از جدایی مادر از همسر می باشد. از جمله اطلاعات دیگر به دست آمده از پژوهش حاضر این است که استفاده از توصیه های مشاوران برای کاهش آسیب های پس از طلاق برای مادر و فرزند نیز مفید می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lived experience of women from their life and their children's life after divorce

نویسنده [English]

  • mahya yarigarravesh

alzahra university

چکیده [English]

Divorce brings many harms. Separation of couples and the breakdown of marriage are accompanied by feelings of failure, distress, sadness, ambiguity and confusion in life, lifestyle changes and, most likely, psychological disorders. Women play a pivotal role in society. When a woman separates from her husband, many psychological and social harms are inflicted on her and their children. In the present study, the attitudes of divorced women toward the separation process, their lives and those of their children, and their future were studied qualitatively and phenomenologically. The study sample consisted of 15 women who had children and were separated from their husbands. The research tool was a semi-structured interview and thematic analysis method was used to analyze the information obtained from the research. After coding and analyzing the information obtained from the interviews with the participants of the four main themes, 12 sub-themes along with 97 concepts of information analysis were obtained. The results showed that problems before and during marriage are the most important factors in the separation and financial problems and the issue of meeting the father are among the other problems after the mother separates from the wife. Other information obtained from the present study is that using the advice of counselors to reduce post-divorce injuries is also beneficial for mother and child.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce
  • Life
  • Child
  • Spouse
ابوالمعالی، خدیجه (1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. چاپ اول، تهران: نشر علم.
اسکندری نژاد، خدیجه و فتحی آشتیانی، علی (1400). بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در دهه اخیر (مرور سیستماتیک). مطالعات اسلامی زنان و خانواده8(14), 53-86.‎
تقوی دینانی، پرستو، باقری، فریبرز و خلعتبری، جواد (1399). "مطالعه کیفی تجارب مردان و زنان طلاق گرفته از عوامل روان‌شناختی مؤثر در طلاق". فصلنامه علمی پژوهشی علوم روان‌شناختی19(86), 213-228.‎
حاجی‌حسنی، مهرداد؛ فرح‌بخش، کیومرث؛ فلسفی نژاد، محمدرضا و کلانتر کوشه، محمد (1394). "شناسایی واکنش‌های روان‌شناختی پسران به طلاق والدین: یک مطالعه کیفی". نشریه تحقیقات کیفی در علوم سلامت4(3), 314-325.‎
حامد، محبوبه و ذکائی، محمد سعید (1399). "تجربه‌زیسته فرزندان طلاق در شهر تهران". فصلنامه رفاه اجتماعی20(76), 167-206.‎
حسینی، محمدرضا؛ خزایی سارا و غلامی، فاطمه (1398). " تجربه زیسته زنان مطلقه از احساس ناامنی در زندگی روزمره". پژوهش‌نامه زنان10(30), 25-52.‎
خجسته مهر، رضا؛ فلاحی خشکناب، مسعود؛ حجاری، سارا و سودانی، منصور (1396). "فرزندپروری پس از طلاق: یک پژوهش کیفی". تحقیقات علوم رفتاری15(2), 239-245.‎
خلج آبادی فراهانی، فریده؛ تنها، فاطمه و ابوترابی زارچی، فاطمه (1396). "تجربه زیسته زنان مطلقه شهر ساوه در حوزه روابط خانوادگی و اجتماعی".‎ زن در توسعه و سیاست، دوره 15، شماره 2 و 223-240.
خیراللهی، محمد؛ جعفری قمری، محمد و باباخانی، وحیده (1398). طراحی مدل پیش‌بینی انعطاف‌پذیری شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه زندگی در زوجین متقاضی طلاق. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی10(39), 157-180.‎
رادمهر، مریم؛ صادقی، منصوره سادات و موتابی، فرشته (1400)." مقایسه ابعاد رضایت زناشویی در متأهلین با و بدون سابقه طلاق والدین". مجموعه مقالات نهمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 320-317.
روغنچی، محمود؛ جزایری، رضوان السادات؛ اعتمادی، عذری (1396). واکاوی آسیب‌های خانواده‌های مادر سرپرست: یک پژوهش کیفی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی8(31), 53-78.‎
زارعی، فاطمه؛ مرقاتی، خویی، عفت السادات؛ تقدیسی، محمدحسین؛ رجعتی، فاطمه؛ صلحی، مهناز؛ نجات، سحرناز؛ شجاعی زاده، داوود و رحمانی، اعظم (1392). " طلاق از دیدگاه زن مطلقه: پژوهش کیفی، نشریه تحقیقات کیفی در علوم سلامت", 2(3), 234-247.‎
صادقی فسایی، سهیلا و ایثاری، مریم (1399). "تحلیل جنسیتی از زندگی پس از طلاق: مطالعه کیفی. زن در توسعه و سیاست", 10(3), 5-30.‎
غلامی، افسانه؛ رشید، خسرو و یار محمدی واصل، مسیب (1398). "تدوین پروتکل آموزشی رفتار با کودکان طلاق به مادرانشان و اثر آن بر رفتار مادران". دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی20(3), 44-54.‎
کاویان، مینا؛ خجسته کاشانی، امیر و تهامی، الهام (1395). "کمک‌های اولیه روان‌شناختی برای کودکان طلاق: یک مطالعه مروری". نشریه علمی رویش روان‌شناسی5(3), 185-202.‎
همتی، رضا و کریمی، معصومه (1397). " زنان مطلقه و تجربه سرپرستی خانوار: یک پژوهش کیفی (نمونه موردی زنان مطلقه سرپرست خانوار شهر فارسان) ". پژوهش‌نامه زنان9(24), 181-211.‎
یاریگرروش، محیا؛ عامری، فریده؛ فرح بیجاری، اعظم و دهشیری، غلامرضا (1398). "رابطه استفاده آسیب‌زای مادران از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مشکلات رفتاری کودکان. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان", 17(1), 193-218.‎
Arkes, J. (2015). " The temporal effects of divorces and separations on children's academic achievement and problem behavior". J Divorce Remarriage, 56(1): 25-42.
Colleen, M, Carr Sharlene, A. (2015). " Marital Status, Divorce, and Child Development". International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition).
Du Plooy K, Van Rensburg E. (2015). "Young adults’ perception of coping with parental divorce: a retrospective study". Journal of Divorce and Remarriage, 56(6): 490-512.
Haimi, M & Lerner, A. (2016). "The Impact of parental separation and divorce on the health status of children, and the ways to improve it". J Clin Med Genomics, 4: 137.
Jam, F. G. Maarefvand, M. Hosseinzadeh, S. & Khubchandani, J. (2021). The effectiveness of a co-parenting intervention on parenting stress among divorced Iranian adults. Children and Youth Services Review130, 106265.
Jeremy, A. (2015). " The temporal effects of divorces and separations on
children's academic achievement and problem behavior". Journal of Divorce and Remarriage, 56.
Laird, J.) 2015). "effect of divorce on children's outcomes" [Online]. Availablefrom:URL: http://www.econ.ku.dk/Kalender/seminarerepru /21052015/
Lloyd GM, Sailor JL, Carney W. (2014). "A phenomenological study of post-divorce adjustment in midlife". J Divorce Remarriage, 55(6): 441-50.
Mohi G. (2015). " Positive outcomes of divorce: A multi-method study on the effects of parental divorce on children". The University of Central Florida Undergraduate Research Journal, 7(2): 49-62.
Parker, G. Durante, K. M. Hill, S. E. & Haselton, M. G. (2021). Why women choose divorce: An evolutionary perspective. Current opinion in psychology.
Sun, Ang, Zhao, Yaohui. (2016). Divorce, abortion, and the child sex ratio:" The impact of divorce reform in China". Journal of Development Economics, Volume 120.
Tamborini CR, Couch KA & Reznik GL. (2015). "Long-term impact of divorce on women's earnings across multiple divorce windows: A life course perspective". Adv Life Course Res, 26: 44-59.
Yahyazadeh, H. & Hamed, mahboube. (2015). "Children of Divorce Issues in Iran and Related Interventions: A Meta-Analysis of Existing Articles". Bi-Quarterly Journal of Women and Family Studies. Al-Zahra University Women’s Research Institute, Volume 3, Number, Pages 91- 120.
 
استناد به این مقاله: یاریگرروش، محیا. (1401). تجربه زیسته زنان از زندگی خود و فرزندانشان پس از طلاق، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 13(50)، 253-274.
DOI: 10.22054/QCCPC.2022.62748.2761
 Counseling Culture and Psychotherapy is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...