تجربه زیسته زنان متاهل دارای ازدواج بدون رضایت والدین: یک مطالعه پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
چکیده
زمینه: ازدواج به عنوان مسیری جهت کسب آرامش و تامین نیازهای انسان همواره پیش روی او بوده است و افراد همیشه سعی می‌کنند بهترین انتخاب را برای شریک زندگی خود داشته باشند تا زندگی سرشار از رضایت داشته باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته در زنانی است که بدون رضایت والدین ازدواج کرده‌اند. روش‌: پژوهش با رویکرد کیفی و الگوی پدیدارشناسی انجام شد. جامعه مورد مطالعه 15 نفر از زنانی که بدون رضایت خانواده خود ازدواج کرده‌ و به همین دلیل با خانواده مبداء خود ارتباط ندارند، با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه‌گیری تا زمان اشباع داده‌ها و عدم دستیابی به داده‌های جدید ادامه یافت. روش تحقیق کیفی مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. تمام مصاحبه‌ها ضبط و کلمه به کلمه پیاده شد و با استفاده از روش کولیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه 4 درون‌مایه اصلی و چندین درون مایه فرعی بررسی و استخراج شد. درون مایه‌های اصلی که شامل: رضایت زناشویی، احساس تنهایی، تحمل پریشانی و حمایت متقابل بود. نتیجه‌گیری: با توجه به فرهنگ ایرانی و تاثیر عمیق خانواده، مسئله رضایت خانواده و والدین موردی هست که زوجین در حین انتخاب و تصمیم خود برای ازدواج، باید مورد توجه ویژه قرار دهند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از رضایت زناشویی پایین، احساس تنهایی بالا، و حمایت متقابل پایین در زنان مورد پژوهش بود. همچنین تحمل پریشانی به نسبت بالا از نتایج به دست آمده است.
کلیدواژگان: تجربه زیسته، زنان، ازدواج، بدون رضایت والدین، مطالعه پدیدارشناسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lived experience of married women with marriage without parental consent: A phenomenological study

نویسندگان [English]

  • زهرا moradi 1
  • esmail Sadri Damirchi 2
  • Hossein keshavarz afshar 3
  • shahriar dargahi 4
1 Department of Counseling , Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 Psychology and Education, University of Tehran
4 university kharazmi
چکیده [English]

Abstract
Introduction and purpose: Marriage as a way to attain peace and human needs has always been front him and people always try to make the best choice for their partner to have a life full of satisfaction. Therefore, the present study seeks to investigate the lived experience in women who married without parental consent.
Method: The research was carried out with a qualitative approach and phenomenological model.
The statistical population of the study included 15 women who married without family consent and therefore have no relationship with their original family, were selected by purposive sampling method and sampling continued until data saturation and lack of access to new data.
The qualitative research method used was semi-structured interview. All interviews were recorded and transcripted verbatim and analyzed using the Coliseum method.
Findings: In this study, 4 main subjects and several minor subjects were extracted. The main subjects included: marital satisfaction, feeling lonely, distress tolerance and mutual support.
Conclusion: According to Iranian culture and the deep influence of the family, the issue of family and parental satisfaction is a case that couples should pay special attention to when choosing and deciding to get married. The results of the present study showed low marital satisfaction, high loneliness, and low mutual support in the women. Also, relatively high distress tolerance has been obtained from the results.
Keywords: lived experience, women, marriage without family permission, phenomenological study

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: lived experience
  • women
  • marriage without family permission
  • phenomenological study