نقش خودشناسی، عشق و هوش هیجانی در پیش بینی تعارضات زناشویی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

این پژوهش با هدف سلامتی خانواده و کاهش تعارضات زناشویی به بررسی عوامل کاهنده ی آن از جمله خودشناسی، عشق و هوش هیجانی پرداخت که بوسیله نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی از مراجعین زوج مراکز مشاوره شهر تهران، 248نفر نمونه (115 زن و 133 مرد) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه تعاارضات زناشویی ثنایی و همکارن (1396)، پرسشنامه خودشناسی قربانی و همکاران (2008)، پرسشنامه عشق استرنبرگ (1986)، پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (1380) بودند. داده‌های پیمایش پس از گردآوری با استفاده از رگرسیون گام به گام بررسی شدند. یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای خودشناسی، عشق و هوش هیجانی جمعا 54 درصد از واریانس تعارضات زناشویی را تبیین می کند و اثر متغیر عشق، خودشناسی و هوش هیجانی بر کاهش تعارضات زناشویی به ترتیب بیشتر است. با توجه به نتایج این مطالعه تدوین یک پروتکل آموزشی – درمانی دقیق برای زوجین با هدف کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت جامعه پیشنهاد می شود. نتایج نشان داد که خودشناسی، عشق و هوش هیجانی در پیش بینی کاهش تعارضات زناشویی نقش معنی دار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of self-knowledge, love and emotional intelligence in predicting marital conflicts

نویسندگان [English]

  • iran sadeghi 1
  • Afshin Salahyan 2
  • Mahdieh Salehy 3
1 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Central Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of General Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

This study aimed to reduce family factors such as self-knowledge, love and emotional intelligence with the aim of family health and reducing marital conflicts. So that by cluster sampling, 248 samples (115 females and 133 males) were randomly selected from a couple of clients in Tehran counseling centers. The instruments used to collect information were Sanaei et al, Marital Conflict Questionnaire (2017), Ghorbani et al, Self-Knowledge Questionnaire (2008), Sternberg Love Questionnaire (1986), and Schering Emotional Intelligence Questionnaire (2001). Survey data were analyzed using stepwise regression. Findings indicate that the variables of self-knowledge, love and emotional intelligence explain a total of 54% of the variance of marital conflicts and the effect of love, self-knowledge and emotional intelligence on reducing marital conflict is greater, respectively. According to the results of this study, it is recommended to develop an accurate educational-therapeutic protocol for couples with the aim of reducing marital conflicts and increasing community health. The results showed that self-knowledge, love and emotional intelligence have a significant role in predicting the reduction of marital conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital conflicts
  • self-knowledge
  • love
  • emotional intelligence