منابع معنای زندگی در دانشجویان رشته مشاوره: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبائی(نویسنده مسئول).

چکیده

زندگی انسان بیانگر تلاشی مادام العمر برای جستجو و ساخت معناست. این بُعد اساسی هستی، همه روزه در فرایند کار با افراد در حرفه‌های یاورانه حضور یافته و درمانگران را به چالش می‌طلبد تا به معنای زندگی خود به شکلی جدی بیندیشند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌ها و منابع معنای زندگی دانشجویان رشته مشاوره انجام شد. این پژوهش کیفی با روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. جمعیت پژوهش شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره در دانشگاه علامه طباطبایی در زمستان 1399 بودند. مشارکت‌کنندگان با منطق نمونه گیر ی هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب و نمونه گیری تا حد اشباع اطلاعات ادامه یافت.نهایتا 14 نفر (11 دختر و 3 پسر) از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون 6 مرحله‌ای "ون منن" انجام شد. از تحلیل داده‌ها 36 مضمون فرعی، 7 مضمون اصلی و یک مضمون هسته‌ای به دست آمد. در سطح شخصی مضامینی مانند «تجارب معنوی، رشد شخصی، فراروی از خود (روابط) و هدف گزینی» و در سطح حرفه‌ای و شغلی نظام ارزشی باثبات» شد. عوامل محیطی، در قالب مضمون «تعیین‌ک بین عوامل فردی – بافتی در معنابخشی به زندگی بود. براساس یافته‌ها، معنای زندگی دربرگیرنده مولفه‌ها و منابع متعددی در دانشجویان رشته مشاوره است کهگاها متناقض از قبیل فقدان نظام ارزشی باثبات و نگاه جبری به محیط در معنابخشی به زندگی، نشان‌دهنده در حال تکوین، سیّال و پویا بودن معنای زندگی در این گروه بوده که تکلیفی رشدی در سرتاسر زندگی کاری آنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resources of the meaning of life in counseling students: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Mojtaba haghani zemydani 1
  • fatemeh zameiri 2
  • fatemeh ghasemi niaei 1
  • samaneh Khazaei 3
  • farinaz emadi 4
1 PhD Candidate, Department of Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Master of family counselling , Department of Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology. Birjand University, Birjand, Iran
4 Master of family counselling , Department of Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Human life represents a lifelong endeavor to seek and construct meaning. This basic dimension of existence is present every day in the process of working with people in auxiliary professions and challenges therapists to think seriously about the meaning of their lives. Accordingly, the present study was conducted with the aim of identifying the components and sources of meaning of life in counseling students. This qualitative research was performed by interpretive phenomenological method. The study population included all postgraduate counseling students at Allameh Tabatabai University in the winter of 1399. Participants were selected using purposive sampling logic and snowball method and sampling was continued until information saturation. Finally, 14 subjects (11 girls and 3 boys) were studied through semi-structured interviews. Data analysis was performed using Van Mann's 6-step content analysis method. From the data analysis, 36 sub-themes, 7 main themes and one core theme were obtained. At the a sense of meaning in the lives of the participants. Also, some of them did not achieve significant coherence in the meaningful elements of life, which led to the emergeironmental factors in the context of "environmental determinants" expressedfe. According to the findings, the meaning of life includes many components and resources in counseling students, in which their helping profession has a lot of intervention. Also, sometimes contradictory concepts such as the lack of a stable value system and ing of life, indicate the evolving, fluid and dynamic meaning of life in this group, which is a growth task throughout their working life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • students
  • Counseling
  • Meaning of life
  • Sources of meaning
  • Phenomenology