شناسایی ویژ گی های تاثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب، از دیدگاه معلمان، دانش آموزان و اولیاء

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه درک معلمان، دانش آموزان و اولیای آنها از شناسایی ویژگی های تاثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب که می تواند در کنار نقش آموزشی معلم به کار آید، انجام گرفت. جامعه آماری شامل سه گروه(معلمان، دانش آموزان و اولیاء) بود که به شیوه نظریه زمینه ای و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با روش نمونه گیری هدفمند : 17 معلم ، 36 دانش آموز(18 نمره بالا و 18 نمره پایین) و 25 نفر از اولیاء در گروه نمونه قرار گرفتند. بر مبنای یافته ها، معلمان شرکت کننده، ویژگی های اصلی تاثیرگذار نقش مشاوره ای معلم را در 2مقوله اصلی" بهبود فنون مشاوره ای معلمان" و" بهبود مهارت های زندگی شخصی و خانوادگی معلمان"، دانش آموزان در 3 مقوله اصلی" مشاوره ی تحصیلی" مشاوره ی غیر درسی" و " مشاوره ی اخلاقی" و والدین نیز در3 مقوله اصلی " اطلاع والدین نسبت به مشکلات فرزندان خود "، "آشنایی معلمان و مدیریت مدرسه در مورد مشکلات والدین" و" آگاهی والدین از مشکلات مدرسه و مدیریت آن" مطرح کردند. نتیجه اینکه در مدارسی که دانش آموزان از وجود مشاور بی نصیبند، بسیاری از مشکلات دانش آموزان می تواند از طریق نقش مشاوره ای معلمان بر طرف شود. در اینجا معلم جای مشاور را نمی گیرد، بلکه تنها به بهبود عملکرد معلمان و ارتقای کیفیت ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره ی مدرسه کمک می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Influential Characteristics of Good Teachers' Counselling Role from the Perspective of Teachers, Students & Parents.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Golsanamlu 1
  • Sadraddin Shariati 2
  • Ebrahim Naeimi 3
  • Ali Khorsandi 4
1 Education Ministry
2 Professor of Tabatabai' University
3 Assistant Professor Department of Counseling Faculty of Psychology & Educational Sciences Allameh Tabataba'i University
4 Professor of, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The present research aims to study the understanding of teachers, students and parents from Influential characteristics of good teachers' counselling role from the perspective of teachers, students and parents that can be employed beside teachers' educational role. The statistical population consisted of teachers, students and parents which was done in the form of Grounded theory through semi structured interviews by targeted sampling:17 teachers,36 students (18 high scores and 18 low scores) and 25 parents were included in the sample group. Based on the findings, participating teachers found the main influential features of the teacher counselling role in two main categories: " improving teacher counselling techniques" and " improving teachers' personal and family life skills"," students in three main categories: " Academic counselling"," non-academic counselling" and ethical counselling" and parents in three main categories:" parents understanding about their children problems", "familiarity of teachers and school management about parents problems" and " parents awareness of school problems and its management". The result is that in schools where students are deprived of a counsellor, most of the students' problems can be solved through counselling role of good teachers. Here the teacher does not replace the counsellor, but only tries to improve the performance of teachers and quality of guidance and counselling services of the school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The counselling role of good teachers
  • its impressive features
  • students
  • Parents