تبیین شیوع کوئید -۱۹ بر اساس نظریه بازی‌ها و پیش‌بینی عدم واکسیناسیون به‌عنوان رفتار سواری رایگان از طریق صفات تاریک شخصیت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش‌های متعددی نشان داده‌اند که نظریه بازی‌ها و به‌طور خاص دیدگاه کالاهای عمومی به درک بهتر رفتار افراد در یک پاندمی جهانی کمک می‌کند. هدف پژوهش حاضر این است که ضمن تبیین برنامه واکسیناسیون علیه ویروس کوئید- ۱۹ بر اساس نظریه بازی‌ کالای عمومی، عدم شرکت در واکسیناسیون را به‌عنوان رفتار سواری رایگان از طریق صفات تاریک شخصیت پیش‌بینی کند. 176 شرکت‌کننده اینترنتی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به سؤالات جمعیت شناختی و پرسشنامه صفات تاریک شخصیت پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. از رگرسیون لجستیک دوحالتی برای پیش‌بینی متغیر مشارکت در واکسیناسیون استفاده شد. نتایج آزمون هومسر- لمشو نشان داد که مدل به‌صورت مناسبی با داده‌ها برازش دارد (249/12 x2=، 05/0< P) و قادر به پیش‌بینی متغیر ملاک (شرکت/ عدم شرکت در برنامه واکسیناسیون) بود (914/63 x2= کلی‌نگر، 001/0> P). درکل مدل قادر بود 9/86 درصد همه موارد را به‌درستی پیش‌بینی کند. از بین سه متغیر پیش‌بین خودشیفتگی، ماکیاولیسم و سایکوپاتی در سطح خطای 05/0 تنها ضریب شیب تفکیکی برای متغیر سایکوپاتی معنادار بود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت افزایش در نمرات سایکوپاتی با کاهش احتمال یا شانس شرکت در واکسیناسیون ارتباط دارد (179/0OR=). این پژوهش با به‌کارگیری مفاهیمی از علم اقتصاد (نظریه بازی‌ها) تبیین جدیدی از مشارکت گروهی افراد در برنامه واکسیناسیون ارائه می‌کند؛ همچنین نتایج این پژوهش به درک بهتر چگونگی عملکرد افراد با صفات تاریک شخصیت در واکسیناسیون علیه کوئید-19 کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Prevalence of COVID-19 Based on Games Theory and Predicting Non-vaccination as a Free Riding Behavior through Dark Personality Traits

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Sara Shakeri 1
  • roshanak khodabakhsh pirkalani 2
1 PhD Student, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Numerous studies have shown that game theory, and in particular the public goods perspective, helps to better understand the behavior of individuals in a global pandemic. The aim of the present study is to explain the vaccination program against COVID-19 virus based on game theory of public goods, to predict non-participation in vaccination as a free riding behavior through dark personality traits. 176 Internet participants were selected by convenience sampling method and answered demographic questions and dark personality traits questionnaire. Data were analyzed using SPSS software. Two-way logistic regression was used to predict the variable of participation in vaccination. The results of Homers-Lemshou test showed that the model fits the data well (x2 = 12.249, P <0.05) and was able to predict the criterion variable (participation / non-participation in the vaccination program) (x2 = 63.914 holistic, P <0.001). Overall, the model was able to predict 86.9% of all cases correctly. Among the three predictor variables of narcissism, Machiavellianism and psychopathy at the error level of 0.05, only the discriminant slope coefficient was significant for the psychopathy variable. Therefore, it can be concluded that the increase in psychopathy scores is associated with a decrease in the probability or chance of participating in vaccination (OR = 0.179). This research uses a concept of economics (game theory) to provide a new explanation of group participation in the vaccination program; The results of this study also help to better understand how people with dark personality traits function in vaccination against COVID-19.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • Dark personality traits
  • Free riding behavior
  • Games theory
  • Vaccination