دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 1-250 

مقاله علمی - پژوهشی

غنی سازی زندگی زناشویی بر مبنای آموزه های اسلامی: یک تحلیل محتوای کیفی

صفحه 1-46

10.22054/qccpc.2021.58891.2642

مجتبی ساتکین؛ سید ابوالقاسم مهری نژاد؛ نعمت ستوده اصل؛ حسن اسدزاده


ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق ورزی در دانشجویان مجرد

صفحه 123-160

10.22054/qccpc.2021.57677.2608

ندا افشاریان؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ سید صدر الدین شریعتی