نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، بوشهر، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بوشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، بوشهر، ایران

4 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه ازاداسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

یکی از بزرگترین مشکلات جوامع انسانی معضل وابستگی به مواد است که سلامت جامعه، خانواد و فرد را به خطر می‌اندازد و باعث از دست رفتن کارکردهای فردی، شغلی، خانوادگی و اجتماعی می‌شود. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی نقش میانجی انزوای اجتماعی در رابطه بین سیستم‌های مغزی-رفتاری و ویژگی‌های شخصیتی هگزاکو با تحمل پریشانی در افراد وابسته به مواد مخدر بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مردان وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تهران در سال 1399 بودند. حجم نمونه 400 نفر از این‏ افراد بر اساس دیدگاه کلاین(2015) و به شیوه نمونه‏گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب‌ و به مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر، مقیاس سیستم‌های مغزی/رفتاری کارور و وایت، سیاهه ویژگی‏های شخصیتی هگزاکو اشتون و لی و مقیاس انزوای اجتماعی راسل پاسخ دادند. پس از کنار گذاشتن 63 پرسشنامه داده پرت، 337 نفر با ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق مدل معادلات ساختاری با استفاده از SPSS و AMOS نسخه 24 تحلیل شد. نتایج نشان داد بیشتر مسیرهای مستقیم معنادار شدند. همچنین اثرات غیرمستقیم ویژگی‏های شخصیتی هگزاکو(صداقت-فروتنی، برون‌گرایی و توافق) از طریق انزاوی اجتماعی بر تحمل پریشانی معنادار بود، اما اثرات غیرمستقیم سیستم‌های مغزی-رفتاری از طریق انزاوی اجتماعی بر تحمل پریشانی معنادار نبودند. مدل ساختاری اصلاح شده پژوهش برازش مطلوب و قابل قبول با داده‌های پژوهشی داشت و این گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر تحمل پریشانی در افراد وابسته به مواد مخدر می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role mediating social isolation in relationships between brain-behavioral systems and HEXACO personality characteristics with distress tolerance in people with substance dependence

نویسندگان [English]

  • nahid karami 1
  • Naser Amini 2
  • Mohamad Behrouzi 3
  • Gholamreza Jafarinia 4

1 Ph.D Student, Department of Psychology, Busher Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

2 Assistant Professor Department of Psychology, Busher Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

3 Assistant Professor Department of Educational Sciences, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

4 Assistant Professor Department of Sociology, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

چکیده [English]

One of the biggest problems of human societies is the substance dependence problem, which endangers the health of the community, family and the individual, causing loss of personal, occupational, family and social functions. Therefore, purpose of this study was to role mediating social isolation in relationships between brain-behavioral systems and HEXACO personality characteristics with distress tolerance in people with substance dependence. The descriptive- correlation method was used. The statistical population consists of all men with substance dependence referring to addiction treatment centers in Tehran city in year 2020. In this study, according to convenience sampling method, 400 people with substance dependence by formula Kline (2015) were selected as samples and they were asked to distress tolerance scale of Simons and Gaher, brain-behavioral systems scale of Carver and White, HEXACO Personality Inventory of Ashton and Lee and social isolation scale of Russell. After exclusion of 63 outlier data was finally, 337 people were analyzed with using SPSS and AMOS-24 software was investigated. The results showed that most direct paths were significant. The indirect relationship HEXACO personality characteristics (honesty- humility, extraversion and agreeableness) with distress tolerance through moderating role social isolation was significant in people with substance dependence, also indirect relationship brain-behavioral systems with distress tolerance through moderating role social isolation was not significant. The structural model of research was fit and satisfactory with research data and is an important step in identifying the factors that are effective in social isolation in people with substance dependence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distress Tolerance
  • brain-behavioral systems
  • HEXACO personality characteristics
  • Social isolation
  • substance dependence
اسماعیلی نسب، مریم؛ اندامی خشک، علیرضا؛ آزرمی، هاله و مررخی، امیر (1393). نقش پیش‌بینی‌کنندگی دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در اعتیاد پذیری دانشجویان. فصلنامه اعتیادپژوهی، 8(29)، 63-49.
اعظمی، ادریس و کاکابرایی، کیوان (1395). پیش‌بینی تحمل آشفتگی براساس سیستمهای مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی: برازش یک مدل. مجله بیهق، 21(4)، 37-29.
افشاری، علی و رضایی، رسول (1397). پیش‌بینی احساس انزوای اجتماعی بر اساس طرح‌واره‌های هیجانی، سبک‌های هویت و طرح‌واره‌های ناسازگاراولیه در دانشجویان. فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 19(1)، 69-61.
آقایوسفی، علیرضا؛ جوانمرد، غلامحسین و محمدی قره قوزلو، رقیه (1397). سیستم‌های مغزی بازداری و فعال‌سازی رفتاریو برتری نیمکره‌ای در افراد با و بدون آلکسی‌تیمیا. نشریه علمی روا‌‌ن‌شناسی بالینی و شخصیت، 16(1)، 149-141.
پالاهنگ، حسن؛ و نشاط دوست، حمیدطاهر و مولوی، حسین (1388). هنجاریابی پرسشنامه 6 عاملی شخصیت در دانشجویان ایرانی. پژوهشهای نوین روانشناختی، 4(16)، 61-43.
حاتمی، محمد؛ فرمانی، فردین؛ صفوی، ساحره؛ نجفی زاده، عاطفه و اسدی قلعه رشیدی، مهدی (1394). اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد نظریه انتخاب بر کاهش احساس تنهایی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس). فصلنامه روانشناسی سلامت، 4(16)، 120-109.
خسروی، نازنین؛ کوشکی، شیرین؛ اورکی، محمد و نعمت طاووسی، محترم (1398). الگوی ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و تنظیم شناختی هیجانی با تحمل پریشانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان: نقش واسطه‌ای راهبرد‌های مقابله. پرستار و پزشک در رزم، 7(24)، 81-72.
دریکوندی، زهرا؛ دریکوندی، ناهید؛ گشتیل، خدیجه و باقری، محسن (1396). بررسی رابطه احساس تنهایی، انزوای اجتماعی و عملکرد تحصیلی با میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در بین دانشجویان. مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 3(2)، 60-48.
رحمانی ملک آباد، مهدی؛ فرخی، نورعلی و آقابیگی، جلال (1394). هنجاریابی و کفایت شاخصهای روان‌سنجی سیاهه 6 عاملی شخصیت هگزاکو در دانشجویان ایرانی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 11(38)، 85-67.
شاه‍محمدی، معصومه؛ و تقی‍لو، صادق. (1398). پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس سیستمهای فعالساز بازدارنده رفتاری و بیشفعالی بزرگ‌سالی در مردان دچار سوءمصرف مواد. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 13(1)، 49-29.
صفی نژاد، عباسعلی و عبدالهی، عباس (1398). رابطه بین ناگویی خلقی و بدتنظیمی هیجانی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان. فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 6(21)، 112-97.
عطادخت، اکبر؛ عینی، ساناز و تقوی، رامین (1397). رابطه‌ سیستم‌های فعال‌سازی و بازداری رفتاری با اجتناب تجربی و تکانشگری جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه. نشریه علمی طب جانباز، 10(2)، 74-69.
علی‍آبادی، خدیجه؛ فلاحی، مریم کماسی، مهدی (1397). رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی و تحمل پریشانی دانشجویان. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(4)، 16-9.
غیوروحدت، بهمن و فراهانی؛ محمدنقی (1397). رابطه صفات شخصیتی در مدل شش عاملی شخصیت (هگزاکو) با نگرش سیاسی شهروندان شهر تهران. پژوهش‌های روا‌ن‌شناسی اجتماعی، 8(29)، 76-59.
فراوانی، رضا؛ امینی، ناصر؛ دیره، عزت و شفیع‍‍آبادی، عبدالله (1398). مدل‌یابی معادلات ساختاری پیش‌بینی اعتیادپذیری بر اساس طرحواره وابستگی/بی‌کفایتی و تحمل پریشانی با نقش میانجی‌گری سیستم‌های مغزی/رفتاری در دانش‌آموزان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 10(38)، 57-31.
فروزانفر، آزاده؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ و شعاع کاظمی، مهرانگیز. (1396). اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و حساسیت اضطرابی زنان وابسته به سوءمصرف مواد. فصلنامه اعتیادپژوهی، 11(44)، 154-135.
محمودپور، عبدالباسط؛ شیری، طاهره؛ فرحبخش، کیومرث و ذوالفقاری، شادی (1399). پیش‌بینی گرایش به طلاق بر اساس دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی با میانجیگری احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 11(42)، 141-121.
مسلمان، مهسا؛ حسینی، عاطفه و صادق‍پور، مریم (1397). پیشبینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم مغزی بازداری فعال‌سازی رفتاری و تواناییهای شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل. مجله علوم مراقبتی سیستمی، 2(16)، 155-146.
مصباحی، الهام؛ امیری مجد، مجتبی؛ قمری، محمد و بزازیان، سعیده (1398). تدوین مدلی برای پیش‌بینی نشانگان ضربه عشقی در دانشجویان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 25(1)، 55-42.
هاشمی، زهره، عینی، ساناز و تقوی، رامین (1399). بررسی نقش تعدیل‌کننده هوش معنوی در رابطه بین ابعاد شخصیتی هگزاکو و تنیدگی تحصیلی دانشآموزان. مجله علوم روان‌شناختی، 19(88)، 461-451.
ویسی، سعید و دلقندی، علیرضا (1398). نقش ممیزی ویژگی‌های شخصیتی در تشخیص دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت (آزمون سه مدل شخصیتی کاستا-مک کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-کلمن). پیشرفت‏های نوین در علوم رفتاری، 4(38)، 3-1.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Arnaudova, I., & Amaro, H. (2020). Acting with Awareness and Distress Tolerance Relate to PTSD Symptoms Among Women with Substance Use Disorder. Mindfulness, 1-9.
Ashton, M. C., & Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure. Personality and social psychology review, 11(2), 150-166.
Ashton, M. C., & Lee, K. (2009). The HEXACO–60: A short measure of the major dimensions of personality. Journal of personality assessment, 91(4), 340-345.
Ashton, M. C., & Lee, K. (2019). Religiousness and the HEXACO personality factors and facets in a large online sample. Journal of personality, 87(6), 1103-1118.
Ashton, M. C., Lee, K., & De Vries, R. E. (2014). The HEXACO Honesty-Humility, Agreeableness, and Emotionality factors: A review of research and theory. Personality and Social Psychology Review, 18(2), 139-152.
Ashton, M. C., Lee, K., Visser, B. A., & Pozzebon, J. A. (2008). Phobic tendency within the Five-Factor and HEXACO models of personality structure. Journal of Research in Personality, 42(3), 734-746.
Ashton, M. C., Xia, X., & Lee, K. (2020). Is there a G in HEXACO? Testing for a general factor in personality self-reports under different conditions of responding. Personality and Individual Differences, 156, 109750.
Ausín, B., Muñoz, M., Martín, T., Pérez-Santos, E., & Castellanos, M. Á. (2018). Confirmatory factor analysis of the Revised UCLA Loneliness Scale (UCLA LS-R) in individuals over 65. Aging & mental health, 1-7.
Bacon, A. M., Corr, P. J., & Satchell, L. P. (2018). A reinforcement sensitivity theory explanation of antisocial behaviour. Personality and Individual Differences, 123, 87-93.
Barbosa-Camacho, F. J., Miranda-Ackerman, R. C., Vázquez-Reyna, I., Jimenez-Ley, V. B., Barrera-López, F. J., Contreras-Cordero, V. S., & Cortes-Flores, A. O. (2020). Association between HEXACO personality traits and medical specialty preferences in Mexican medical students: a cross-sectional survey. BMC psychology, 8(1), 1-9.
Buecker, S., Maes, M., Denissen, J. J., & Luhmann, M. (2020). Loneliness and the Big Five Personality Traits: A Meta‐analysis. European Journal of Personality, 34(1), 8-28.
Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: the BIS/BAS scales. Journal of personality and social psychology, 67(2), 319.
Ciobanu, I., Di Patrizio, P., Baumann, C., Schwan, R., Vlamynck, G., Bédès, A., & Bourion-Bédès, S. (2020). Relationships between coping, anxiety, depression and health-related quality of life in outpatients with substance use disorders: results of the SUBUSQOL study. Psychology, Health & Medicine, 25(2), 179-189.
Corr, P. J., & Cooper, A. J. (2016). The Reinforcement Sensitivity Theory of Personality Questionnaire: Development and validation. Psychological assessment, 28(11), 1427.
Cudjoe, T. K., Roth, D. L., Szanton, S. L., Wolff, J. L., Boyd, C. M., & Thorpe Jr, R. J. (2020). The epidemiology of social isolation: National health and aging trends study. The Journals of Gerontology: Series B, 75(1), 107-113.
Dare, J., Wilkinson, C., Donovan, R., Lo, J., McDermott, M. L., O’Sullivan, H., & Marquis, R. (2019). Guidance for Research on Social Isolation, Loneliness, and Participation Among Older People: Lessons From a Mixed Methods Study. International Journal of Qualitative Methods, 18(1), 1-9.
De Pascalis, V., Vecchio, A., & Cirillo, G. (2020). Resting anxiety increases EEG delta–beta correlation: Relationships with the Reinforcement Sensitivity Theory Personality traits. Personality and Individual Differences, 156, 109796.
De Vries, R. E., Pronk, J., Olthof, T., & Goossens, F. A. (2020). Getting Along and/or Getting Ahead: Differential HEXACO Personality Correlates of Likeability and Popularity among Adolescents. European Journal of Personality. 34(1), 245-261.
Dourado, D. M., Rolim, J. A., Machado, N., de Souza Ahnerth, N. M. G., & Batista, E. C. (2020). Anxiety and Depression in the Caregiver of the Family Member with Mental Disorder1. Anxiety, 3(1).
Erdle, S., & Rushton, J. P. (2010). The general factor of personality, BIS–BAS, expectancies of reward and punishment, self-esteem, and positive and negative affect. Personality and Individual Differences, 48(6), 762-766.
Eriksson, L. J., Jansson, B., & Sundin, Ö. (2019). Psychometric properties of a Swedish version of the reinforcement sensitivity theory of personality questionnaire. Nordic Psychology, 71(2), 134-145.
Gomez, R., Watson, S., & Stavropoulos, V. (2020). Associations of behavioral inhibition system with negatively biased social cognitions: Moderation by the behavioral approach system. Personality and Individual Differences, 166, 110164.
Harnett, P. H., Reid, N., Loxton, N. J., & Lee, N. (2016). The relationship between trait mindfulness, personality and psychological distress: A revised reinforcement sensitivity theory perspective. Personality and Individual Differences, 99, 100-105.
Hovrud, L., Simons, R., & Simons, J. (2020). Cognitive Schemas and Eating Disorder Risk: the Role of Distress Tolerance. International Journal of Cognitive Therapy, 13(1), 54-66.
Katz, B. A., Matanky, K., Aviram, G., & Yovel, I. (2020). Reinforcement sensitivity, depression and anxiety: A meta-analysis and meta-analytic structural equation model. Clinical Psychology Review, 101842.
Kelly, M. E., Guillot, C. R., Quinn, E. N., Lucke, H. R., Bello, M. S., Pang, R. D., & Leventhal, A. M. (2020). Anxiety sensitivity in relation to cigarette smoking and other substance use in African American smokers. Psychology of Addictive Behaviors.
Keough, M. E., Riccardi, C. J., Timpano, K. R., Mitchell, M. A., & Schmidt, N. B. (2010). Anxiety Symptomatology: The Association with Distress Tolerance and Anxiety Sensitivity. Behavior Therapy, 41(1), 567–574.
Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th Ed.), New York: The Guilford Press.
Lee, K., & Ashton, M. C. (2020 a). HEXACO Model of Personality Structure, The. Encyclopedia of Personality and Individual Differences, 1932-1936.
Lee, Y. J., Anteraper, S. A., Hubbard, N., Yendiki, A., Pizzagalli, D., Auerbach, R., & Whitfield-Gabrieli, S. (2019). Intrinsic Brain Network Implicated in the Behavioral Inhibition System of Adolescents With Depression/Anxiety. In Biological Psychiatry, 85(10), 224-224.
MacInnis, C. C., Boss, H. C., & Bourdage, J. S. (2020). More evidence of participant misrepresentation on Mturk and investigating who misrepresents. Personality and Individual Differences, 152, 109603.
Mathew, A. R., & Zhou, M. (2020). Distress tolerance in relation to cessation history and smoking characteristics among adult daily smokers. Addictive behaviors, 100, 106124.
McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (2020). Understanding persons: From Stern's personalistics to Five-Factor Theory. Personality and Individual Differences, 109816.
McCrae, R. R., & Costa, P. T. (2004). A contemplated revision of the NEO Five-Factor Inventory. Personality and individual differences, 36 (3), 587-596.
McNaughton, N., & Corr, P. J. (2008). The neuropsychology of fear and anxiety: A foundation for Reinforcement Sensitivity Theory, pp: 1-557.
Mitsonis, C. I., Zervas, I. M., Mitropoulos, P. A., Dimopoulos, N. P., Soldatos, C. R., Potagas, C. M., & Sfagos, C. A. (2008). The impact of stressful life events on risk of relapse in women with multiple sclerosis: a prospective study. European Psychiatry, 23(7), 497-504.
Parcet, M. A., Adrián-Ventura, J., Costumero, V., & Ávila, C. (2020). Individual differences in hippocampal volume as a function of BMI and reward sensitivity. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 14.
Potter, C. M., Vujanovic, A. A., Marshall-Berenz, E. C., Bernstein, A., & Bonn-Miller, M. O. (2011). Posttraumatic stress and marijuana use coping motives: The mediating role of distress tolerance. Journal of anxiety disorders, 25(3), 437-443.
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior research methods, instruments, & computers, 36(4), 717-731.
Reese, E. D., Conway, C. C., Anand, D., Bauer, D. J., & Daughters, S. B. (2019). Distress tolerance trajectories following substance use treatment. Journal of consulting and clinical psychology, 87(7), 645.
Robinson, M., Ross, J., Fletcher, S., Burns, C. R., Lagdon, S., & Armour, C. (2019). The mediating role of distress tolerance in the relationship between childhood maltreatment and mental health outcomes among university students. Journal of interpersonal violence, 1(1), 1-36.
Ruchkin, V., Koposov, R., Oreland, L., Klinteberg, B., & Grigorenko, E. L. (2020). Dopamine-related receptors, substance dependence, behavioral problems and personality among juvenile delinquents. Personality and Individual Differences, 109849.
Russell, D. W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. Journal of personality assessment, 66(1), 20-40.
Russell, D. W., & Pang, Y. C. (2020). Loneliness. Encyclopedia of Personality and Individual Differences, 2674-2677.
Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8 (2), 23-74.
Schermer, J. A., & Martin, N. G. (2019). A behavior genetic analysis of personality and loneliness. Journal of Research in Personality, 78, 133-137.
Schlam, T. R., Baker, T. B., Smith, S. S., Cook, J. W., & Piper, M. E. (2020). Anxiety sensitivity and distress tolerance in smokers: relations with tobacco dependence, withdrawal, and quitting success. Nicotine and Tobacco Research, 22(1), 58-65.
Simons, J. S., & Gaher, R. M. (2005). The Distress Tolerance Scale: Development and validation of a self-report measure. Motivation and Emotion, 29(2), 83-102.
Sovereign, G., & Walker, B. R. (2020). Mind, body and wellbeing: Reinforcement sensitivity theory and self-cultivation systems as wellbeing influencers. Journal of Happiness Studies, 1-20.
Thiel, A. M., Kilwein, T. M., De Young, K. P., & Looby, A. (2019). Differentiating motives for nonmedical prescription stimulant use by personality characteristics. Addictive behaviors, 88, 187-193.
Tull, M. T., Edmonds, K. A., Forbes, C. N., Richmond, J. R., Rose, J. P., Anestis, M. D., & Gratz, K. L. (2020). Examining Relationships between Gender, Opioid Dependence, and Distress Tolerance among Patients in Substance Use Disorder Treatment. Substance Use & Misuse, 55(8), 1327-1334.
Uba, I., Yaacob, S. N., Juhari, R., & Talib, M. A. (2020). Does Self-Esteem Mediate the Relationship between Loneliness and Depression among Malaysian Teenagers?. Editorial Board, 179.
Vaughan-Johnston, T. I., MacGregor, K. E., Fabrigar, L. R., Evraire, L. E., & Wasylkiw, L. (2020). Extraversion as a Moderator of the Efficacy of Self-Esteem Maintenance Strategies. Personality and Social Psychology Bulletin, 0146167220921713.
Veilleux, J. C., Pollert, G. A., Zielinski, M. J., Shaver, J. A., & Hill, M. A. (2019). Behavioral assessment of the negative emotion aspect of distress tolerance: Tolerance to emotional images. Assessment, 26(3), 386-403.
Volk, A. A., Provenzano, D. A., Farrell, A. H., Dane, A. V., & Shulman, E. P. (2019). Personality and bullying: Pathways to adolescent social dominance. Current Psychology, 1-12.
Vujanovic, A. A., Smith, L. J., Green, C., Lane, S. D., & Schmitz, J. M. (2020). Mindfulness as a predictor of cognitive-behavioral therapy outcomes in inner-city adults with posttraumatic stress and substance dependence. Addictive Behaviors, 104, 106283.
Wojciechowski, T. W. (2020). Early Life Poly-Victimization and Differential Development of Anxiety as Risk Factors for the Continuity of Substance Dependence in Adulthood. Substance Use & Misuse, 55(8), 1347-1355.
Yildirim, M., & Belen, H. (2018). Fear of happiness predicts subjective and psychological well-being above the Behavioral Inhibition System (BIS) and Behavioral Activation System (BAS) model of personality. Journal of Positive School Psychology, 2(1), 92-111.
Zegel, M., Rogers, A. H., Vujanovic, A. A., & Zvolensky, M. J. (2020). Alcohol use problems and opioid misuse and dependence among adults with chronic pain: The role of distress tolerance. Psychology of Addictive Behaviors.
Zvolensky, M. J., Rogers, A. H., Garey, L., Ditre, J. W., Shepherd, J. M., Viana, A. G., ... & Businelle, M. (2020). The Role of Anxiety Sensitivity in the Relation Between Pain Intensity with Substance Use and Anxiety and Depressive Symptoms Among Smokers with Chronic Pain. International Journal of Behavioral Medicine, 1-9.