نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی. دانشکده ادبیات. دانشگاه ارومیه. ارومیه. ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد، گروه زبان‌های خارجی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان فراشناخت بر روی انگیزش تحصیلی، اجتناب و فشار اجتماعی دانش‌آموزان دارای اضطراب یادگیری زبان خارجی انجام پذیرفت. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان مدارس متوسطه اول دولتی شهر ارومیه در سال 99-1398 بود. برای گزینش نمونه از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شد، و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های اضطراب کلاس زبان، انگیزش تحصیلی و اجتناب و فشار اجتماعی جمع‌آوری شدند. افراد انتخاب شده به ‌طور تصادفی که تعداد هر گروه 20 نفر بود به گروه آزمایشی ( گروه آموزش فراشناخت) و گروه کنترل تقسیم شدند. برای گروه آزمایشی درمان فراشناخت برگزار شد و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین انگیزش درونی و بیرونی در گروه آزمایش، پس از مداخله درمان فراشناخت در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری افزایش و میانگین بی‌انگیزشی، اجتناب و فشار اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بر اساس نتایج توصیه می گردد تا مشاوران و درمانگران از درمان فراشناخت در کنار سایر رو‌ش‌های درمانی برای بهبود انگیزش تحصیلی و کاهش علائم اجتناب و فشار اجتماعی دانش‌آموزان دارای اضطراب یادگیری زبان خارجی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Meta-Cognitive Therapy on academic motivation and Social Avoidance and Distress of Students with Language Learning Anxiety

نویسندگان [English]

  • khoshdavi ebrahimzade 1
  • esmaiel soleymany 2
  • Karim Karim 3

1 Department of Psychology, Urmia University, Urmia, Iran.

2 Associate Professor , Department of Psychology, Urmia University, Urmia, Iran.

3 Professor , Department of Foreign Languages, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of metacognitive Therapy on academic motivation and social avoidance and distress of students with foreign language anxiety (FLA). The research design was semi-experimental and the population of the study was all students of public primary schools in Urmia, Iran. 40 students were selected following a multi-step random sampling procedure and were randomly assigned into two groups (N = 20 each). The experimental group received metacognitive Therapy and the control group received no training. Both groups completed Foreign Language Classroom Anxiety Scale, academic motivation Scale and social avoidance and distress Scale as pre-test, posttest and delayed post-test. Descriptive statistics and multivariate covariance method were used to analyses the data. The results of this study showed that the mean of internal and external motivation in the experimental group, after the intervention of metacognitive therapy in comparison with the control group significantly increased and the mean of unmotivated and social avoidance and distress decreased. The study implies that counselors and therapists use metacognitive Therapy along with other therapies to improve academic motivation and reduce social avoidance and distress of students with FLA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language learning anxiety
  • metacognition Therapy
  • Academic motivation
  • social avoidance and distress
جلیل‌زاده، حکیمه و زارعی، حیدرعلی (1397). اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر انگیزش تحصیلی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان. نشریه علمی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)، 11(42)، 36-13.
خامدی، سیما؛ انتصار فومنی، غلامحسین؛ حجازی، مسعود و امیری مجد، مجتبی (1399). اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش انگیزش یادگیری دانشجویان. پژوهش پرستاری، ۱۵ (۱): ۷۶-۶۹.
رشادت، سهیلا؛ مروتی، فرامرز؛ زکی یی، علی و رجبی گیلان، نادر (1398). پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مؤلفه‌های ذهن آگاهی، اجتناب تجربه‌ای و باورهای فراشناخت درمیان نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(176): 104-92.
سالاری فر، محمد حسین و پور اعتماد، حمیدرضا (1390). باورها و حالت فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل‌کننده خودتنظیمی تحصیلی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 2(7)،48-31.
سلیمانی، اسماعیل؛ سرخوش، مهدی؛ نوری پورلیاولی، رقیه؛ دهقان، بهناز و حسینیان، سیمین (1398). بررسی نقش توضیحی پریشانی و اجتناب اجتماعی، انگیزه و خودکارآمدی تحصیلی در تبیین اضطراب کلاس زبان خارجی. تدریس پژوهی، 7 (۴)،254-238.
شمس اسفند آباد، حسن و امامی پور، سوزان (1380). مطالعه تأثیر اضطراب زبان خارجی بر یادگیری زبان خارجی در دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبیرستان شهر تهران. فصلنامه پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، (5)، 78-69.
عراقی، یحیی؛ بزازیان، سعیده؛ امیری مجد، مجتبی و قمری، محمد (1399). مقایسه اثربخشی آموزش گروهی به شیوه فراشناخت و رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش ناامیدی زوجین متقاضی طلاق. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 11(43)، 266-237.
غیورکاظمی، فاطمه؛ سپهری شاملو، زهره؛ مشهدی، علی و غنائی چمن آباد، علی (1394). مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بر کاهش علائم اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی. روان­شناسی بالینی، 7(3)، 36-21.
نیسی، عبدالکاظم؛ شهنی ییلاق، منیجه و فراشبندی، افسانه (1384). بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت‌نفس، اضطراب عمومی، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و سرسختی روان‌شناختی با اضطراب اجتماعی دختران دانشآموز پایه اول دبیرستانهای شهرستان آبادان. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 12(13)،152-137.
Abdelrahman, R. M. (2020). Metacognitive awareness and academic motivation and their impact on academic achievement of Ajman University students. Heliyon, 6(9), e04192.
Ahmetović, E., Bećirović, S., & Dubravac. (2020). Motivation, Anxiety and Students’ Performance. European Journal of Contemporary Education, 2020, 271-289.
Alcı, B., & Yüksel, G. (2012). An examination into self-efficacy, metacognition and academic performance of pre-service ELT students: Prediction and difference. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2(1), 143-165.
Alhamami, M. (2020). Learners’ beliefs and communities around them: the social pressure to learn language. SAGE Open, 10(1), 2158244019898842.
Aragão, R. (2011). Beliefs and emotions in foreign language learning. System, 39(3), 302-313.
Aurah, M. C. (2013). The effects of self-efficacy beliefs and metacognition on academic performance: a mixed method study. American Journal of Educational Research. 1, 8, 334-343.
Aydın, S. (2015). An analysis of the relationship between high school students' self-efficacy, metacognitive strategy use and their academic motivation for learn biology. Journal of Education and Training Studies, 4(2), 53-59.
Boekaerts, M., Corno, L. (2005). Self-regulation in the classroom: a perspective on assessment and intervention. Appl. Psychol. 54 (2), 199–231.
Castillejo, S. P. (2019). The role of foreign language anxiety on L2 utterance fluency during a final exam. Lang. Test. 36, 327–345.
Dewaele, J. M. (2007). The effect of multilingualism, sociobiographical, and situational factors on communicative anxiety and foreign language anxiety of mature language learners. International Journal of Bilingualism, 11(4), 391-409.
Dewaele, J. M., Petrides, K. V., & Furnham, A. (2008). Effects of trait emotional intelligence and sociobiographical variables on communicative anxiety and foreign language anxiety among adult multilinguals: A review and empirical investigation. Language learning, 58(4), 911-960.
Dörnyei, Z. (2003). Attitudes, orientations, and motivations in language learning: Advances in theory, research, and applications. Language learning, 53(S1), 3-32.
Dörnyei, Z. (2014). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Routledge.
Dumford, A. D., & Miller, A. L. (2018). Online learning in higher education: exploring advantages and disadvantages for engagement. Journal of Computing in Higher Education, 30(3), 452-465.
Efklides, A. (2011). Interactions of metacognition with motivation and affect in self-regulated learning: The MASRL model. Educational psychologist, 46(1), 6-25.
Fachtmann, R., Fountaine, S., Grove, R., Hoshino, B., Jensen, D., Kiak, L. S., ... & Matsuda, S. (2001). Personality, motivation, anxiety, strategies, and language proficiency of Japanese students. Motivation and second language acquisition, 23, 361.
Faija, C. L., Reeves, D., Heal, C., Capobianco, L., Anderson, R., & Wells, A. (2019). Measuring the cognitive attentional syndrome in cardiac patients with anxiety and depression symptoms: Psychometric properties of the CAS-1R. Frontiers in Psychology, 10, 2109.
Gavric D, Moscovitch DA, Rowa K, McCabe RE. (2017). Post-event processing in social anxiety disorder: Examining the mediating roles of positive metacognitive beliefs and perceptions of performance. Behav Res Ther; 91: 1-2.
Gbollie, C., & Keamu, H. P. (2017). Student academic performance: The role of motivation, strategies, and perceived factors hindering Liberian junior and senior high school students learning. Education Research International, 1789084.
Goradia, T., & Bugarcic, A. (2017). A social cognitive view of self-regulated learning within online environment. Advances in Integrative Medicine., 4(1), 5–6.
Horwitz, E. (2014). Becoming a language teacher: A practical guide to second language learning and teaching. The CATESOL Journal, 25(1), 163-192.
Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern language journal, 70(2), 125-132.
Ibrahim, M., Baharun, H., Harun, H., & Othman, N. (2017). Antecedents of Intrinsic Motivation, Metacognition and Their Effects on Students' Academic Performance in Fundamental Knowledge for Matriculation Courses. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 14(2), 211-246.
Jaleniauskiené, E. (2016). Revitalizing foreign language learning in higher education using a PBL Curriculum. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 232, 265-275.
Kayaoğlu, M. N., & Sağlamel, H. (2013). Students’ perceptions of language anxiety in speaking classes. Journal of History Culture and Art Research, 2(2), 142-160.
Kruk, M. (2018). Changes in foreign language anxiety: A classroom perspective. International Journal of Applied Linguistics, 28(1), 31-57.
Lakshmi, J., Sudhir, P. M., Sharma, M. P., & Math, S. B. (2016). Effectiveness of metacognitive therapy in patients with social anxiety disorder: A pilot investigation. Indian journal of psychological medicine, 38(5), 466.
Lavasani, M. G., Weisani, M., & Shariati, F. (2014). The role of achievement goals, academic motivation in statistics anxiety: Testing a causal model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 933-938.
Liu, H. J., & Chen, C. W. (2015). A Comparative Study of Foreign Language Anxiety and Motivation of Academic-and Vocational-Track High School Students. English Language Teaching, 8(3), 193-204.
Lyndon, M. P., Henning, M. A., Alyami, H., Krishna, S., Zeng, I., Yu, T. C., & Hill, A. G. (2017). Burnout, quality of life, motivation, and academic achievement among medical students: A person-oriented approach. Perspectives on medical education, 6(2), 108-114.
Masgoret, A. M., Bernaus, M., & Gardner, R. C. (2001). Examining the role of attitudes and motivation outside of the formal classroom: A test of the mini-AMTB for children. Motivation and second language acquisition, 12, 281-295.
Matsuda, S., & Gobel, P. (2002). Quiet apprehension: Reading and classroom anxieties. Jalt Journal, 23(2), 227-247.
Mokhtari, M., Hassanzadeh, R., & Mirzaeeyan, B. (2019). The Effectiveness of Meta-cognitive Skills Training on the Motivational Structure and Academic Performance of Drop-out Students. International Clinical Neuroscience Journal, 7(1), 46-51.
Nordahl, H., & Wells, A. (2018). Metacognitive therapy for social anxiety disorder: An A–B replication series across social anxiety subtypes. Frontiers in psychology, 9, 540.
Oz, H. (2016). Metacognitive awareness and academic motivation: A cross-sectional study in teacher education context of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 232, 109-121.
Pekrun, R., Goetz, T., Frenzel, A. C., Barchfeld, P., & Perry, R. P. (2011). Measuring emotions in students’ learning and performance: The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). Contemporary educational psychology, 36(1), 36-48.
Pintrich, P. R., Roeser, R. W., & De Groot, E. A. (1994). Classroom and individual differences in early adolescents' motivation and self-regulated learning. The Journal of Early Adolescence, 14(2), 139-161.
Rao, P. S. (2019). The Role of English as a Global Language _. Research Journal of English (RJOE), 4(1).
Rosiak, K. (2018). Polish new speakers of Welsh: Motivations and learner trajectories. Language, Culture and Curriculum, 31(2), 168-181.
Russell, V. (2020). Language anxiety and the online learner. Foreign Language Annals, 53(2), 338-352.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68.
Stanton, J. D., Sebesta, A. J., & Dunlosky, J. (2021). Fostering Metacognition to Support Student Learning and Performance. CBE—Life Sciences Education, 20(2), fe3.
Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., & Vallieres, E. F. (1992). The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and psychological measurement, 52(4), 1003-1017.
Veenman, M. V., Van Hout-Wolters, B. H., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition and learning, 1(1), 3-14.
Verga, L., & Kotz, S. A. (2013). How relevant is social interaction in second language learning?. Frontiers in human neuroscience, 7, 550.
Watson, D. & Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33, 448-457.
Wells, A. (2002). Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. John Wiley & Sons.13-85.
Wells, A. (2007). Cognition about cognition: Metacognitive therapy and change in generalized anxiety disorder and social phobia. Cognitive and Behavioral Practice, 14(1), 18-25.
Wells, A. (2011). Metacognitive therapy for anxiety and depression. Guilford press.