نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

5 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بحث درباره عشق‌ورزی در ایران عموماً در چارچوب تحلیلی مبتنی بر پژوهش‌ها و نظریه‌پردازی‌هایی که در غرب صورت گرفته تمرکز یافته است. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق‌ورزی دانشجویان مجرد و بر مبنای نظریه زمینه‌ای و با به کارگیری روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. 32 دانشجو (18 دختر و 14 پسر)، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و داده‌ها تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری و پس از پیاده‌سازی متن مصاحبه‌ها و ورود اطلاعات به نرم افزار تحلیل داده‌های کیفی MAXQDA10، با کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. نتایج کدگذاری باز و محوری منجر به شناسایی 103 مفهوم و 16 مقوله محوری شد. همچنین، نتایج کدگذاری گزینشی نشان داد که مقوله هسته ادراک عشق‌ورزی دانشجویان است که تحت تأثیر شرایط علّی (باورداشت‌های اعتقادی و مذهبی؛ جوّ خانواده و نظارت والدینی؛ چالش‌ها و تجارب اخلاقی) و در کنار شرایط مداخله‌گر (تحولات هویتی فردی، اجتماعی و فرهنگی؛ هویت‌سازی رسانه‌های نوین ارتباطی) و شرایط زمینه‌ای (جنسیت؛ سن؛ پایگاه اجتماعی اقتصادی؛ تحصیلات دانشگاهی) بر برساخت عشق‌ورزی با جنس مخالف در دانشجویان مجرد در قالب راهبردهای اخلاق‌پیروی منطقی؛ خودپیروی عاطفی و خودپیروی ضداخلاقی تأثیر می‌گذارد که حاصل آن شکل‌گیری ازدواج‌های متناسب، پایدار و یا تصادفی و نامتناسب است. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که عشق‌ورزی در بین دانشجویان مجرد، طیفی از مکانیسم‌های خودپیروی تا اخلاق‌پیروی را در پی‌داشته که می‌تواند کنش دانشجویان را به سمت و سویی منفی یا مثبت جهت‌دهی کند. لذا شناخت این مکانیسم‌ها می‌تواند در سیاست‌گذاری دست‌اندرکاران تربیتی کشور مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a conceptual model to identify the perception of love making in single students

نویسندگان [English]

  • neda afsharian 1
  • Fariborz Dortaj 2
  • e s 3
  • ali dalavar 4
  • sadroddin shariati 5

2 School of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 a

4 allame un

5 s

چکیده [English]

The discussion of lovemaking in Iran is generally focused on an analytical framework based on research and theories conducted in the West..Present research with goal of identify the perception of love making single students based on grounded theory and technique semi- fabrication work has been done. 32 tudents (18 girls and 14 boys) , the method of review, targeted and recruited and data are to achieve theoretical saturation collected and after the implementation of interviews and data entry software to analyze data quality MAXQDA10, Were analyzed by open, axial and selective coding . The results of open and axial coding led to the identification of 103 concepts and16 axial categories . The results of coding selection showed that core category perception love making students affected by the conditions of cause (believed by faith and religious, family atmosphere and parental supervision, challenges and experiences of ethics) , along with the intervention of the (development of personal identity, social and cultural identity of media, new communication) and field conditions of (gender, age, socio-economic status, academic) on the construction of love making with the opposite sex unmarried students in ethics guidelines following the logic; Emotional autonomy and autonomy immoral influences affect the results in the form of marriage, appropriate, sustainable or is random and disproportionate. According to the results, it can be concluded that lovemaking among single students has a range of mechanisms from self-obedience to ethics that can lead students' actions in a negative or positive direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perception of love making
  • students
  • Qualitative Method
  • Grounded Theory
قرآن کریم.
اشتراوس، انسلم؛ کوربین، جولیت (1998). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینهای. ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
آرین‍فر، نیره؛ پورشهریاری، مه‍سیما (1396). مدل ساختاری پیشبینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحوارههای ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و متغیر میانجی سبکهای عشقورزی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‍درمانی، 29 (1)، 107-134.
پورمحسنی‍کلوری، فرشته (1395). تفاوتهای جنسیتی در سبکهای دل‌بستگی و ویژگیهای شخصیتی در پیشبینی سبکهای عشقورزی دانشجویان. فصلنامه پژوهش‍های علوم شناختی و رفتاری. 6 (1)، 32-17.
دهقان‍تنها، ریحانه؛ آیتی، محسن؛ شهابی زاده، فاطمه (1392). کارکرد خانواده و جهتگیری مذهبی؛ ارائه الگوهای نگرش به ارتباط پیش از ازدواج و پیامدهای آن در دانشجویان دارای ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف. روانشناسی دین، 6(3)، 95-81.
رجبی، ماهرخ؛ البرزی، صدیقه (1396). نگاهی جامعهشناختی به رابطه تماشای ماهواره و دوستی با جنس مخالف. دوفصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، 2(4)، 15-1.
علاسوند، فریبا (1392). زن در اسلام. چاپ سوم، تهران: نشر هاجر طوسی.
فراهانی شهرابی، لیلا؛ فاتحی‍زاده، مریم؛ اعتمادی، عذرا (1399). ملاکهای انتخاب همسر در معلمان دختر در آستانه ازدواج (پژوهش کیفی). فصلنامه خانواده و پژوهش، 48 (3)، 67-87.
قادرزاده، امید؛ محمدی، فردین؛ محمدی، حسین (1396). جوانان و روابط پیش از ازدواج. مطالعه کیفی زمینهها، تعاملات و پیامدهای آن. راهبرد فرهنگ، 38 (2)، 40-7.
قزوینه، ژیلا؛ ساروخانی، باقر؛ شکربیگی، عالیه (1398). پدیدارشناسی مناسک دینی خانوادگی و تأثیر آن بر مناسبات اجتماعی زوجین و خانوادهها در میان سه گونه همسرگزینی. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، سال چهاردهم، 48 (3)، 71-96.
قناعت باجگیرانی، سونه؛ قنبری هاشم‍آبادی، بهرامعلی؛ ظریف، فرزانه (1392). بررسی رابطه میان تمایزیافتگی خود و سبکهای عشقورزی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، سال چهارم، 16(4). 69-83.
کرمانی، مهدی؛ اصغرپور ماسوله، احمدرضا؛ برادران کاشانی، زهرا (1397). همسرگزینی دختران جوان: کشاکش فردیت در برابر ارزشهای سنتی. فصلنامه خانواده پژوهی. سال چهاردهم. 55 (3)، 303-326.
مطهری، مرتضی (1389). اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب. چاپ بیست و نهم، تهران: انتشارات صدرا.
نوغانی دخت‍بهمنی، محسن؛ محمدی، فردین (1395). گرایش به ارتباط با جنس مخالف: مطالعهای در باب نوجوانان پسر مشهد. فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، 7(1)، 184-163.
هاشمی، سیده فاطمه (1390). بررسی روانشناسانه بحران هویت و راه درمان آن در قرآن و روایات. پایان‌نامه کارشناسی رشته علوم قرآن مجید. دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز.
هوشنگی، حسین؛ امین‍ناجی، محمدهادی؛ جمشیدی‍راد، محمدصادق؛ موسایی‍پور، محبوبه (1393). اهمیت و جایگاه عشق بین همسران در سبک زندگی اسلامی-ایرانی. دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث، 7(2)، 143-117.
Arsenio, W.F., Gold, J., & Adams, E. (2006). Children’s conceptions and displays of moral emotions. In M. Killen & J. G. Smetana (Eds.), Handbook of moral development (pp. 581-610). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Baird, S., Chirwa, E., McIntosh, C., & Ozler, B. (2010). The short-term impacts of a schooling conditional cash transfer program on the sexual behavior of young women. Health Economics, 19(Suppl. l), 55–68.
Bauman, Z. (2003). Liquid love. Polity Press in association with Blackwell Publishing Limited, Oxford.
Bauman, Z. (2007). Consuming Life. Polity Press.
Bauman, Z., Jacobsen, M. H., & Tester, K. (2014). What use is sociology?: conversations with Michael Hviid Jacobsen and Keith Tester. John Wiley & Sons
Bruno, S., Lutwak, N., &Agin, M.A. (2009). Conceptualizations of guilt and the corresponding relationships to emotional ambivalence, self-disclosure, loneliness and alienation.Journal of Personality and Individual Differences, 47, 487–491.
Burack, Jacob A., Gurr, Erin., Stubbert, Emily., & Weva, Vanessa. (2018). Personality development among Indigenous youth in Canada: Weaving together universal and community-specific perspectives. New Ideas in Psychology. PP: 1-8.
Buunk, B. P., Dijkstra, P., Fetchenhauer, D., & Kenrick, D. T. (2002). Age and gender differences in mate selection criteria for various involvement levels. Personal Relationships, 9(3), 271-278.
Chaundy, Leslie. M. (2013). Religious Cognitive Belief, Emotional Attachment, and Behavioral Commitment and its Relationship with the Self-Regulation of Adolescents. PCOM Psychology Dissertations. Paper. Philadelphia College of Osteopathic Medicine, Department of SchoolPsychology. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Psychology.
Eriksson, Elisabet; Lindmark, Gunilla; Axemo, Pia; Haddad, Beverley & Beth Maina Ahlberg (2011). "Faith, Premarital Sex and Relationship: Are Church Messages in Accordance with the Perceived Realities of the Young? A Qualitative Study in Kwazulu Natal, South Africa", Journal of Religion and Health, Vol. 102, No. 4, pp. 581-589.
Fisher, M. L., Woth, K., Garcia, J. R., & Meredith, T. (2012). Feelings of regret following uncommitted sexual encounters in Canadian university students. Culture, Health, and Sexuality, 14, 45–57.
Fletcher, G. J., Kerr, P. S., Li, N. P., & Valentine, K. A. (2014). Predicting romantic interest and decisions in the very early stages of mate selection: Standards, accuracy, and sex differences. Personality and Social Psychology Bulletin, 40(4), 540-550.
Fowler, A.C. (2007). Love and marriage.through the lens of sociological theories. Journal of the sociology of self-knowledge,2,61-72.
Gelik, Kezban (2018). Unmarried women with closed “windows of opportunity”: Professional women's reasons for not getting married. Women's Studies International Forum 66, pp 48–55.
Ghani, S; S. Abdolla; M. Sharifah. & Nordin, S. (2014). Muslim Adulscents Moral Value and Coping Strategy among Muslim Femal Adolescent in Premarital Sex. Procedia-Social and Behaviaorial Sciences. 114: 427-433.
Giddens, A. (1992). The transformation of intimacy: Sexuality, love. And eroticism in modern societies. Stanford University Press.
Graaf, H de, Van de Schoot, A.G J, Woertman, L, Hawk, S.T., Meeus,Wim. (2011). Family Cohesion and Romantic and Sexual Initiation: A Three Wave Longitudinal Study. Journal of Youth Adolescence, 41,583-92.
 Guo, Siying. (2018). A model of religious involvement, family processes, self-control, and juvenile delinquency in two-parent families. Journal of Adolescence, Volume 63, pp 175-190.
Hatfield, E., Rapson, R. L., & Martel, L. D. (2007). Passionate love and sexual desire. In S. Kitayama & D. Cohen (Eds.), Handbook of cultural psychology. New York: Guilford Press. pp. 760-779.
Hung-Lin Tao (2020). Gender-roal ideology and height preference in mate selection. Economics & Human Biology. V39, 69-78.
Kabiru, c. W. & p., Pinas, (2009). factors associated with sexual activity among high- school students in Nairobi, Kenya. Journal of Adolescence, v 32, p. 1023–1030.
Lee, Y. M., Florez, E., Tariman, J., McCarter, S., & Riesche, L. (2015). Factors related to sexual behaviors and sexual education programs for Asian-American adolescents. Applied Nursing Research, 28(3), 222–228..
Lewis, K. (2016). Preferences in the early stages of mate choice. Social Forces, 95(1), 283-320.
Lin, JLL., Chan, M., Kwong, K., Au, L (2018). Promoting positive youth development for Asian American youth in a Teen Resource Center: Key components, outcomes, and lessons learned. Children and Youth Services Review 91, 413-423.
Maliki, A. E. (2009). Determinants of mate selection choice among university students in south-south zone of Nigeria. Edo Journal of Counseling, 2(2), 165-174.
Mattingly, B. A., Wilson, K., Clark, E. M., Bequette, A.W., & Weidler, D. J. (2010). Foggy Faithfulness: Relationship quality, religiosity, and the perceptions of dating infidelity scale in an adult sample. J FAM Issues, 31(11): 1465– 1480.
Neto, Felix (2015). Revisiting correlates of sociosexuality for men and women: The role of love relationships and psychological maladjustment. Personality and Individual Differences 83106–110.
Normi Binti, Abdul Malek (2016). Is Cohabitation an Alternative to Marriage? Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 219, 31 May 2016,  Pages 12-18.
Runcan. P. L. (2012). The time factor: does it influence the parent-child relationship? Procedia-sosial and behaviorl sciences, 33, 11-14.
Sanagoo, M. (2013). Relationship between communication patterns between men and women due to religious adherence and marital satisfaction in couples relationships. Psychology and Religion, 6(1): 91-109.
Sari, O. (2010). Tourism as a Tool for Development: The Case of Mawlana Tourism in Konya. PhD Thesis. Middle East Technical University.
Seiffge – Krenke, I., Overbeek, G., Vermulst, A. (2010). Parent-child relationship trajectories during adolescence: Longitudinal associations with romantic outcomes in emerging adulthood, Journal of Adolescence, 33, 159-171.
Sprecher, Susan. (2013). Attachment style and sexual permissiveness: The moderating role of gender. Personality and Individual Differences. 55 (2013) 428–432
Sun, W. H., Miu, H. Y. H., Wong, C. K. H., Tucker, J. D., & Wong, W. C. W. (2018). Assessing participation and effectiveness of the peer-led approach in youth sexual health education: Systematic review and meta-analysis in more developed countries. Journal of Sex Research, 55(1), 31–44.
Tangney JP, Stuewig J, Mashek DJ (2007) Moral emotions and moral behavior. Annu Rev Psychol 58:345–372
Wie, G. Z; Wn, Y. Q.& Chen, X. Z. (2012). The Timing of Sexual among Chinese Youth. International Perspective on Sexual and Reproductive Health: 196-204.
Xuanning Fu (2006). Impact of socioeconomic status on inter-racial mate selection and divorce. The Social Science Journal 43. 239–258.
Zou, J. Y., Park, D. S., Burchard, E. G., Torgerson, D. G., Pino-Yanes, M., Song, Y. S., … Zaitlen, N. (2015). Genetic and socioeconomic study of mate choice in Latinos reveals novel assortment patterns. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(44), 13621-13626.