دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، دی 1400، صفحه 1-330 

مقاله علمی - پژوهشی

تدوین الگوی مفهومی خودآگاهی مبتنی بر اندیشه‎های شهید مطهری(ره)

صفحه 1-24

10.22054/qccpc.2021.60185.2677

نرگس جعفری؛ احمد سلحشوری؛ ایراندخت فیاض؛ محمد عسگری


"ما ازدواج کرده ایم، اما زیر یک سقف زندگی نمی کنیم": تجارب زیسته افراد متاهل در دوران عقدبستگی

صفحه 55-100

10.22054/qccpc.2021.60370.2683

مریم فلاحت پیشه بابلی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ لیلی پناغی؛ محمود حیدری