مقاله علمی - پژوهشی
1. بررسی و تحلیل اثربخشیِ کاربستِ اصول و ضوابط اخلاقی در فرایند مشاوره

علی احمد پناهی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.57567.2605

چکیده
  آگاهی از اهمیت و فواید کاربستِ اصول و ضوابط اخلاقی در رابطه یاورانه، باعث افزایش کاربستِ این اصول و ضوابط در مشاوره می شود.در همین راستا،پژوهش پیش رو با هدف تبیین و تحلیل اثربخشی کاربستِ اصول و ضوابط اخلاقی در فرایند مشاوره و رابطه یاورانه است.سوال اساسی این است که رعایت و کاربستِ اصول و ضوابط اخلاقی در فرایند مشاوره چه فواید و آثاری ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
2. تدوین الگوی چهار وجهی مشاوره پیش از ازدواج «آگاه» با نگاه بومی و فرهنگی، و بررسی اثربخشی آن بر آگاهی، پذیرش، مسئولیت پذیری و سازگاری زناشویی زوجین

محمد سید حسن طهرانی؛ کیوان کاکابرایی؛ حسن امیری

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 23-52

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.44313.2481

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی بومی «مشاوره پیش از ازدواج» و بررسی اثربخشی آن بر آگاهی نسبت به خود و همسر، پذیرش و مسئولیت پذیری نسبت به همسر و نیز سازگاری زناشویی است. طرح پژوهشی از لحاظ هدف، از نوع «کاربردی» و از نظر شیوه اجرا، در مرحله تدوین الگو(بخش کیفی پژوهش) از نوع «نظریه زمینه ای»، «تحلیل مضمونی» و «تجربه زیسته افراد خبره»، و ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
3. شناسایی تهدیدها و فرصت‎های موجود و پیش‌رو در رویارویی با گسترش پاندمی کروناویروس با تأکید بر سلامت روان

کامران شیوندی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 53-80

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.57122.2585

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف شناسایی فرصت ها و تهدیدها موجود و پیش‎روی افراد جامعه در ابعاد گوناگون در ارتباط با سلامت روان در رویارویی با پاندمی کروناویروس به انجام رسید؛ تا بتوان چشم‎اندازهای مثبت و تهدیدکننده این پدیده را ترسیم نمود. این پژوهش کیفی بر اساس روش پژوهش دلفی در چند مرحله تحلیل راهبردی انجام گردید. برای جمع‎آوری داده‎ها ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
4. تدوین مدل شکوفایی بر اساس خودکارآمدی با واسطه‌گری امید در مشاوران و روانشناسان

فاطمه اصل دهقان؛ مه سیما پور شهریاری؛ ندا مهراندیش

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 81-108

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.57419.2603

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی امید در رابطه خودکارآمدی و شکوفایی در میان مشاوران و روانشناسان بود. روش پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از روش‌های مدل یابی معادلات ساختاری بود. نمونه مورد مطالعه 407 نفر از مشاوران و روانشناسان بودند که به شیوه اینترنتی و از طریق شبکه‌های اجتماعی در پژوهش شرکت داشتند (319 زن، 88 مرد). ابزارهای به‌کار ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
5. مطالعه دغدغه‌ها، نگرش‌ها و تغییرات رفتاری افراد متاهل دردوره بحران کرونا

آسیه شریعتمدار؛ سمیه فکریان آرانی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 109-134

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.55454.2542

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه دغدغه ها، نگرش و تغییرات رفتاری افراد متاهل در دوره بحران کرونا بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی و بر اساس تجارب زیسته 19 زن و مرد متاهل انجام شد. برای نمونه‌گیری از روش هدفمند استفاده شد. روش گرد آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و به صورت مجازی در فروردین1399صورت گرفت. از کدگذاری اطلاعات ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
6. مقایسه سوگیری توجه نسبت به تهدید در کودکان دارای نشانه‌های اختلالات درونی‌سازی و برونی‌سازی شده

فاطمه باقری؛ زینب خانجانی؛ تورج هاشمی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 135-170

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.53669.2470

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای سوگیری توجه نسبت به تهدید بین اختلالات درونی‌سازی شده و برونی‌سازی شده بود. ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای، به والدین 700 نفر از کودکان پسر رده سنی 12-11 سال مقطع ابتدایی در شهرستان تبریز پرسشنامه سی بی سی آل ارائه شد و از بین این تعداد 80 کودک که مبتلا به اختلالات افسردگی، اضطراب، ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
7. اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر استعاره های مثنوی معنوی بر ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان دختر افسرده

فاطمه اصلاحی فرشمی؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ جواد خلعتبری

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 171-204

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.55376.2539

چکیده
  ‌پژوهش‌حاضر با هدف تعیین اثر‌بخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی براستعاره‌های مثنوی معنوی بر بهبود ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان افسرده دختر صورت گرفت. ابتدا جهت استخراج استعاره های مثنوی معنوی، از تحلیل محتوای کیفی جهت دار (رهنمودی) و تحلیل محتوای کمی با نرم افزار MAXQDA استفاده شد. کدهای شناسایی شده به روش پایایی کدگزاران توسط ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
8. اثربخشی آموزش تاب آوری بر استرس و سلامت روان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

طاهره حسینی قمی؛ زهرا جهان بخشی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 205-228

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50262.2327

چکیده
  مقدمه : استرس و مشکلات در زمینه سازگاری بخشی از مسائل خاتواده های دارای فرزند کم توان می باشد. یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سلامت روان تاب آوری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر استرس و سلامت روان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی بوده است. روش : روش پژوهش طرح نیمه آزمایشی ، شامل پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
9. تغییرات زندگینامه شغلی آینده نگر از طریق مداخلات روایتی مبتنی بر داستان زندگی من و روایت های ترسیمی : مطالعه موردی با مشکل گذار

مرضیه مصطفایی؛ پریسا نیلفروشان

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 229-258

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.54011.2485

چکیده
  تجربه‌ی گذارهای متعدد به عنوان مشخصه‌ی مسیرهای شغلی نوین، ضرورت نوآوری در زمینه‌ی مداخلات را پررنگ می‌کند. از جمله مداخلات نوین، مداخلات طراحی زندگی با هدف تغییر روایت‌های شغلی است. پژوهش حاضر با دو هدف انجام شد. هدف اول بررسی چگونگی تأثیر مداخلات روایتی شغلی مبتنی بر داستان شغلی من (MCS) و روایت‌های ترسیمی (PN) بر تغییرات زندگینامه‌ی ...  بیشتر

مقاله علمی - پژوهشی
10. اثربخشی آموزش مفاهیم رویکرد وحدت مدار بر کاهش علائم افسردگی و افزایش بهزیستی معنوی مادران داغدیده

زهرا سوادی؛ بهمن بهمنی؛ علی زاده محمدی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 259-280

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.47787.2240

چکیده
  مرگ فرزند یکی از دردناک ترین بحران هایی است که والدین تجربه می کنند. آن ها در پی این فقدان، با آسیب های متعددی روبه رو می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم رویکرد وحدت مدار بر کاهش علائم افسردگی و افزایش بهزیستی معنوی مادران داغدیده بود. در این پژوهش از طرح مطالعه تجربی تک موردی از نوع چند خط پایه ای بهره گرفته شد. جمعیت ...  بیشتر