دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1400، صفحه 1-282