واکاوی فرآیند سلامت روان در سالمندان کاربر فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

ناراحتی‌های جسمانی، روانشناختی و محیطی که افراد در دوره سالمندی ادراک می‌کنند گرایش سالمندان را به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تسهیل می‌کند. هدف این پژوهش بررسی سلامت روان در سالمندان کاربر فضای مجازی است.روش پژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدار شناسی است. جمعیت مشارکت‌کننده در این پژوهش شامل تمامی زنان و مردان بالای 65 سالِ شهر تهران بود. روش نمونه‌گیری هدفمند و زنجیره‌ای بود که طی آن از بین جمعیت مورد مطالعه 6 زن و 6 مرد سالمند، برای مشارکت در پژوهش انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. همه مصاحبه‌ها ضبط و در نهایت با استفاده از روشِ تحلیلِ اشتراوس و کوربن (1990) تحلیل گردید.12 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. واکاوی بیانات مصاحبه‌شوندگان منجر به شناسایی 19 کد باز و پنج کد محوری (ادراک تنهایی، پوچ‌انگاری سالمندی، نگرش‌های غیرواقع‌بینانه، سرگردانی در زندگی و غوطه‌وری در هیجانات) شد.این یافته‌ها بیانگر شیوع طیفی از ناراحتی‌های روان‌شناختی در سالمندان می-باشد که ضرورت توجه به این بُعد و همچنین طراحی برنامه‌های آموزشی و درمانی را جهت کاهش این ناراحتی‌ها آشکار ساخت. همچنین بیانات مصاحبه‌شوندگان حاکی از این واقعیت بود که فضای مجازی و غرق‌بودن در آن علت بروز این ناراحتی‌ها نبوده، بلکه این گروه برای گریز از این ناراحتی‌ها به فضای مجازی پناه برده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Mental Health in Cyberspace Elderly Users

نویسندگان [English]

  • mohadeseh Moslehi 1
  • Ebrahim Naeimi 2
  • mahdi vahedi 3
1 MCs, Rehabilitation Counseling, Allameh Tabatabayi University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor Department of Counseling Faculty of Psychology & Educational Sciences Allameh Tabataba'i University
3 Assistant Professor, Department of Educational Technology, Allameh Tabatabayi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Physical, psychological and environmental disorders that people experience in old age facilitate the elderly's tendency to cyberspace and social networks. The purpose of this study is to analyze the mental health in cyberspace elderly users. The method of the present study is qualitative based on the Phenomenology. The population of the study included all men and women over 65 years from Tehran. Sampling method was purposive & chain sampling in which 6 elderly women and men were selected in order to participate in the study and interviewed as well as analyzed. All interviews were recorded and finally analyzed using Strauss and Corbin's systematic analysis method (1990). They took refuge in cyberspace to escape from these afflictions. Twelve semi-structured interviews were conducted. The analysis of the interviewees' statements resulted in identifying 19 open codes and five central codes (loneliness perception, elderly absurdity, unrealistic attitudes, wandering in life, and excitement immersion). These findings indicate the prevalence of a range of psychological disorders in the elderly, which revealed the need to pay attention to this dimension as well as the design of educational and treatment programs to reduce these disorders. The statements of the interviewees also indicated the fact that cyberspace and drowning in it were not the cause of these discomforts, but the group took refuge in cyberspace to escape from these discomforts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • cyberspace
  • Elderly
برجعلی، محمود؛ ناصری نیا، سجاد (1398). اثربخشی آموزش راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان بر سلامت روان، شفقت خود و وسوسه در معتادان. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی،10(40), 133-154.‎.‎
بهرامی، لادن؛ محمدی شاهبلاغی، فرحناز؛ ره گویی و ابوالفضل؛ بیگلریان، اکبر (1400). پیش‌بینی راهبردهای مقابله‌ای بر اساس سلامت معنوی و تاب‌آوری در سالمندان شهر تهران. روان پرستاری، ۹ (۱): ۵۶-۶۵
پاک خصال، اعظم. سیف اللهی، سیف الله. میرزایی، خلیل. (1399). بررسی رابطهی احساس تنهایی، حمایت ادراکشده و رضایت زناشویی با استفاده از شبکههای مجازی دربین زوجین تهرانی. مطالعات راهبردی زنان، 22(87)، 173-151
چوپانی، موسی و کرمی، مرتضی (1398). شیوعشناسی آسیبهای روانی _ اجتماعی مبتنی بر چرخه زندگی خانوادگی در خانوادههای شهر تهران. طرح پژوهشی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران.
حسینی قمی، طیبه و جهان بخشی، زهرا (1400). اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر استرس و سلامت روان مادران دارای فرزند کم توان ذهنی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی،12(46)، 205-228.‎
شریفی، مهدی؛ محمد‍امین‍زاده، دانا؛ سلیمانی‍صفت، عرفان؛ سودمند، نسرین و یونسی، سیدجلال (1396). "ارتباط افکار مقطعی با تنهایی و افسردگی در سالمندان". فصلنامه پیری، 12(3)، 276_287.
علی کرمی، کریم؛ ملکی، امیر؛ عبداللهیان، حمید و رضایی، مهدی (1398). تجربه زیسته تنهایی در بین زنان سالمند شهر بوکان. مطالعات راهبردی زنان، 21(83)30-7
فرزانه، سیف‍الله و فلاحتی‍شهاب‍الدینی، راضیه (1394). "بررسی فاکتورهای اجتماعی تأثیرگذار بر گرایش به شبکههای اجتماعی مجازی (موردمطالعه: دانشآموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بابل". دوفصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، 1(1)، 1_22.
مؤمنی، مرجان؛ حریری، نجلا و نوبهار، منیر (1398). "تجارب سالمندان از شبکههای اجتماعی مجازی: یک مطالعه پدیدارشناسی". فصلنامه کومش، 20(2)، 336_349.
میرزایی، محمد و دارابی، سعدالله (1396). "جمعیت سالخورده و هزینههای بهداشت روان آنها"، فصلنامه پیری، 12(2)، 156_169.
Aartolahti E, Lönnroos E, Hartikainen S, Häkkinen A. (2020). "Long-term strength and balance training in prevention of decline in muscle strength and mobility in older adults". Aging Clinical and Experimental Research 2020; 32(1): 59_66.
Aspinall R, Lang PO. (2018). "Interventions to restore appropriate immune function in the elderly". Immunity & Ageing: I & A 2018; 15(1): 5_5.
Association for Geriatric Mental Health. Journal of Geriatric Mental Health 2018; 5(2): 99_106.
Brewer G, Kerslake J. (2015). "Cyberbullying, self-esteem, empathy & loneliness". Journal of computers in human behavior 2015; 48(3): 255_260.
Chopik WJ. (2016). "The Benefits of Social Technology Use Among Older Adults Are Mediated by Reduced Loneliness". Cyber psychology Behavior Social Network 2016; 19(9): 551-556.
Drageset J, Haugan G, Tranvåg O. (2018). "Crucial aspects promoting meaning and purpose in life: perceptions of nursing home residents". BMC Geriatr 2017; 17(1): 254_254.
Fernandes L, Paúl C. (2018). "Editorial: Aging and Mental Health". Frontiers in Aging Neuroscience 2017; 9(1): 25_35.
Gerben J, Westerhof Erns T, Bohlmeijer D, McAdams P. (2018). "The Relation of Ego Integrity and Despair to Personality Traits and Mental Health", The Journals of Gerontology: Series B 2017; 72(3): 400_407.
Goldenberg H, Goldenberg I. (2015). Family Therapy an Overview. Cengage Learning, Brookscole; 2015.
Gopinath B, Kifley A, Flood VM, Mitchell P. (2018). "Physical Activity as a Determinant of Successful Aging over Ten Years". Scientific Reports 2018; 8(1): 1_10.
Grover S, Avasthi A, Sahoo S, Lakdawala B, Dan A, Nebhinani N, Suthar N. (2018). " Relationship of loneliness and social connectedness with depression in elderly". A multicentric study under the aegis of Indian
Heine C, Gong CH, Browning C. (2018). "Dual Sensory Loss, Mental Health, and Wellbeing of Older Adults Living in China". Frontiers in Public Health 2019; 7(92). doi:10.3389/fpubh.2019.00092.
 J.Adams D ,Ndanzi T, P.Rweyunga A, George J ,Mhando L , S. Ngochoa J ,B. Mboya I. (2021). Depression and associated factors among geriatric population in Moshi district council, Northern Tanzania, Aging & Mental Health 25(6), Pages 1035-104
Kirkwood, T. B. L. (2017). "Why and how are we living longer?",Experimental Physiology, 102(9): 1067_1074.
Kok RM, Reynolds CF. (2017). "Management of Depression in Older Adults: A Review". JAMA 2017; 317(20): 2114_2122
Kwak S, Kim H, Chey J, Youm Y. (2018). "Feeling How Old I Am: Subjective Age Is Associated With Estimated Brain Age". Frontiers in aging neuroscience 2018; 10(168): 1_10.
Landeiro F, Barrows P, Nuttall Musson E, Gray AM, Leal J. (2017). Reducing social isolation and loneliness in older people: a systematic review protocol. BMJ Open 2017; 7(5): 1_10.
Laurence BD, Michel L. (2017). "The fall in Older Adults: Physical and Cognitive Problems". Current Aging Science 2017; 10(3): 185_200.
Marcelino I, Laza R, Pereira A. (2016). SSN: " Senior Social Network for Improving Quality of Life". International Journal of Distributed Sensor Networks 2016; 12(7): 1_10.
Na H, Dancy BL, Park Ch. (2015). "College student engaging in cyberbullying victimization: cognitive appraisals, coping strategies, & psychological adjustments". Journal of archives of psychiatric nursing 2015; 38(1): 123_137.
Norheim KL, Hjort Bønløkke J, Samani A, Omland Ø, Madeleine P. (2017).  "The Effect of Aging on Physical Performance among Elderly Manual Workers: Protocol of a Cross-Sectional Study". JMIR research protocols 2017; 6(11): 226_ 226.
Osok J, Kigamwa P, Huang KY, Grote N, Kumar M. (2018). "Adversities & mental health needs of pregnant adolescents in Kenya: identifying interpersonal, practical, & cultural barriers to care". BMC Women's Health 2018; 18(1): 96_106.
Padayachey U, Ramlall S, Chipps J. (2017). "Depression in older adults: prevalence and risk factors in a primary health care sample". South African Family Practice 2017; 59(2): 61_66.
Paúl C, Teixeira L, Ribeiro O. (2017). "Active Aging in Very Old Age and the Relevance of Psychological Aspects". Frontiers in Medicine 2017; 4(181), doi:10.3389/fmed.2017.00181.
Pilania, M., Yadav, V., Bairwa, M., Behera, P., Gupta, S. D., Khurana, H., Poongothai, S. (2019). "Prevalence of depression among the elderly (60 years and above) population in India, 1997–2016: a systematic review and meta-analysis". BMC Public Health, 19(1), 832_842.
Ravary A, Stewart EK, Baldwin MW. (2019). "Insecurity about getting old: age-contingent self-worth, attentional bias, and well-being". Aging Mental Health 2019; 1_9.
Roustaei Z, Räisänen S, Gissler M, Heinonen S. (2019). " Fertility rates and the postponement of first births: a descriptive study with Finnish population data". BMJ Open 2019; 9(1), e026336-e026336.
Rucklidge JJ, Kaplan BJ. (2016). "Nutrition & Mental Health". Clinical Psychological Science 2016; 4(6): 1082_1084.
Santos KAdS, Cendoroglo MS, Santos FC. (2017).  "Anxiety disorder in elderly persons with chronic pain: frequency and associations". Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia 2017; 20(1): 91_98.
Sinoff G. (2017). "Thanatophobia (Death Anxiety) in the Elderly: The Problem of the Child’s Inability to Assess Their Own Parent’s Death Anxiety State". Frontiers in Medicine 2017; 4(11): 1_5.
Steptoe A, Fancourt D. (2019).  "Leading a meaningful life at older ages and its relationship with social engagement, prosperity, health, biology, and time use". Proceedings of the National Academy of Sciences 2019; 116(4): 1207_1214.
Strauss A, Corbin J. (1998).  Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. London: Sage; 1998.
Tomini F, Tomini SM, Groot W. (2016).  "Understanding the value of social networks in life satisfaction of elderly people: a comparative study of 16 European countries using SHARE data". BMC Geriatr 2016; 16(1): 203_213.
Van Leeuwen KM, van Loon MS, van Nes FA, Bosmans JE, de Vet HCW, Ket JCF, Ostelo RWJG. (2019).  "What does quality of life mean to older adults? A thematic synthesis". PloS one 2019; 14(3): 1_10.
Wagner J, Knaier R, Infanger D, Arbeev K, Briel M, Dieterle T, Schmidt-Trucksäss A. (2019).  "Functional aging in health and heart failure: the COmPLETE Study". BMC Cardiovascular Disorders 2019; 19(1): 180_190.
Weyand CM, Goronzy JJ. (2016).  "Aging of the Immune System. Mechanisms and Therapeutic Targets". Annals of the American Thoracic Society 2016; 5(5): 422_428.
Wiederhold, B. (2020). "How virtual reality is changing the reality of aging." Cyberphychology, behavior, and social networking, 23(3), 11_16.