تدوین مدل شکوفایی بر اساس خودکارآمدی با واسطه‌گری امید در مشاوران و روانشناسان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه الزهرا

2 هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه الزهرا (س)

3 دانشجوی دکترا دانشگاه الزهرا تهران ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی امید در رابطه خودکارآمدی و شکوفایی در میان مشاوران و روانشناسان بود. روش پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از روش‌های مدل یابی معادلات ساختاری بود. نمونه مورد مطالعه 407 نفر از مشاوران و روانشناسان بودند که به شیوه اینترنتی و از طریق شبکه‌های اجتماعی در پژوهش شرکت داشتند (319 زن، 88 مرد). ابزارهای به‌کار رفته شامل مقیاس خودکارآمدی عمومی ، مقیاس امید و مقیاس شکوفایی بود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS-24 وAMOS-24 انجام شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد مدل روابط بین خودکارآمدی، امید و شکوفایی از برازش مناسبی برخوردار است. بر‌اساس نتایج، سطوح بالاتر خودکارآمدی و امید پیش‌بینی کننده سطح بالاتری از شکوفایی است، بعلاوه نقش میانجی کامل‌ امید در رابطه خودکارآمدی و شکوفایی تایید شد. این مطالعه نشان داد که سطح بالاتر خودکارآمدی و امید باعث ارتقای سطح شکوفایی مشاوران و روانشناسان می-شود و هدف قراردادن آنها می‌تواند بهزیستی مشاوران و روانشناسان را تقویت نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a model of flourishing based on self-efficacy mediated by hope in counselors and psychologists

نویسندگان [English]

  • Fateme Asl Dehghan 1
  • Mahsima Pourshahriari 2
  • Neda Mehrandish 3
1 PhD student at Alzahra university
2 counseling faculty, Alzahra university, Tehran. Iran
3 PhD student in counseling, Alzahra university
چکیده [English]

The aim of present study was to examine the mediating role of hope in the relationship between self-efficacy and flourishing among counselors and psychologists. The research method was correlational using the structural equation modeling method. The sample consisted of 407 counselors and psychologists who were selected online through social media (Female :319, Male: 88). The instruments used were General Self-efficacy scale, Hope scale, and Flourishing scale. Data analysis was performed by statistical methods of Pearson correlation coefficient and structural equation modeling using SPSS-24 and AMOS-24 software. The result of structural equation modeling revealed that the model of relationship between self-efficacy, hope and flourishing, had a good fit. According results, high levels of self-efficacy and hope, predicted greater levels of flourishing. Also, hope emerged as a mediator in the link between self-efficacy with flourishing. This study showed that self-efficacy and hope play an important role in the rate of flourishing and targeting them can promote the well-being in counselors and psychologists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flourishing
  • self-efficacy
  • Hope
  • counselors
  • psychologists