نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه الزهرا

2 هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه الزهرا (س)

3 دانشجوی دکترا دانشگاه الزهرا تهران ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی امید در رابطه خودکارآمدی و شکوفایی در میان مشاوران و روانشناسان بود. روش پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از روش‌های مدل یابی معادلات ساختاری بود. نمونه مورد مطالعه 407 نفر از مشاوران و روانشناسان بودند که به شیوه اینترنتی و از طریق شبکه‌های اجتماعی در پژوهش شرکت داشتند (319 زن، 88 مرد). ابزارهای به‌کار رفته شامل مقیاس خودکارآمدی عمومی ، مقیاس امید و مقیاس شکوفایی بود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS-24 وAMOS-24 انجام شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد مدل روابط بین خودکارآمدی، امید و شکوفایی از برازش مناسبی برخوردار است. بر‌اساس نتایج، سطوح بالاتر خودکارآمدی و امید پیش‌بینی کننده سطح بالاتری از شکوفایی است، بعلاوه نقش میانجی کامل‌ امید در رابطه خودکارآمدی و شکوفایی تایید شد. این مطالعه نشان داد که سطح بالاتر خودکارآمدی و امید باعث ارتقای سطح شکوفایی مشاوران و روانشناسان می-شود و هدف قراردادن آنها می‌تواند بهزیستی مشاوران و روانشناسان را تقویت نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Develop a model of flourishing based on self-efficacy mediated by hope in counselors and psychologists

نویسندگان [English]

  • Fateme Asl Dehghan 1
  • Mahsima Pourshahriari 2
  • Neda Mehrandish 3

1 PhD student at Alzahra university

2 counseling faculty, Alzahra university, Tehran. Iran

3 PhD student in counseling, Alzahra university

چکیده [English]

The aim of present study was to examine the mediating role of hope in the relationship between self-efficacy and flourishing among counselors and psychologists. The research method was correlational using the structural equation modeling method. The sample consisted of 407 counselors and psychologists who were selected online through social media (Female :319, Male: 88). The instruments used were General Self-efficacy scale, Hope scale, and Flourishing scale. Data analysis was performed by statistical methods of Pearson correlation coefficient and structural equation modeling using SPSS-24 and AMOS-24 software. The result of structural equation modeling revealed that the model of relationship between self-efficacy, hope and flourishing, had a good fit. According results, high levels of self-efficacy and hope, predicted greater levels of flourishing. Also, hope emerged as a mediator in the link between self-efficacy with flourishing. This study showed that self-efficacy and hope play an important role in the rate of flourishing and targeting them can promote the well-being in counselors and psychologists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flourishing
  • self-efficacy
  • Hope
  • counselors
  • psychologists
اسپنانی، مرتضی؛ عابدی، محمدرضا؛ نیلفروشان، پریسا (1399). تحلیل چگونگی بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل مطالعه موردی: دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر اصفهان. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 11(43):267-303.
اصغری سلیمانی، معصومه؛ خان محمدی، ارسلان؛ عباسی اسفجیر، علی­اصغر؛ صادقی، جمال (1399). اثربخشی آموزش شکوفایی بر اضطراب، استرس و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1398. سلامت جامعه، 14(3):65-75.
ایری، یحیی؛ فخری، محمد کاظم؛ حسن­زاده، رمضان (1397). مدل­یابی رابطه ساختاری شادکامی براساس بهزیستی روان‌شناختی با واسطه­گری خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. سلامت اجتماعی،5 (3)، 281-273.
حسنی، محمد؛ شهودی، مریم و میرقاسمی، سیدجمال (1395). بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و خودکارآمدی با بهزیستی روان‌شناختی در میان فرزندان شهید، جانباز و ایثارگر دانشگاه ارومیه. مجله اخلاق زیستی، 6(19)،180-155.
حسنی، مژگان؛ نادی خوراسگانی، محمدعلی (1395). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریابی مقیاس شکوفایی در دانش‌آموزان دختر پایه سوم دبیرستان. پژوهش‌نامه روانشناسی مثبت، 2(1)، 74-63.
خانزاده، مصطفی؛ امینی منش، سجاد؛ هادیان، سیدعلی؛ علی عسگری، رسول (1398). تأثیر منبع کنترل بر احساس شادکامی دانشجویان با واسطه‌گری خوش‌بینی و امیدواری. پژوهش نامه روانشناسی مثبت، 5(3):29-38.
دلاور، علی؛ نجفی، محمود (1392). خصوصیات روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی در کارکنان دانشگاه. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 3(12)، 104-87.
رهنمائی، سمیه؛ آقایی، اصغر (1399). اثربخشی درمان گروهی تکنیک حیرت زدایی (با تأکید بر سوگ ناشی از فقدان معنا) بر شادی و تاب‌آوری. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 11(44):235-52.
علوی، موسی (1392). معادلات ساختاری در پژوهش‌های مرتبط با آموزش علوم سلامت: معرفی روش و کاربرد آن. مجله آموزش در علوم پزشکی. 6(13)، 530-519.
قنبری طلب، محمد؛ شیخ‌الاسلامی، راضیه؛ فولاد چنگ، محبوبه و حسین چاری، مسعود (1397). رابطه باورهای هوشی و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای امید. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری،6 (11)، 95-115.
کرمانی، زهرا؛ خداپناهی، محمدکریم و حیدری، محمود (1390). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس امید اسنایدر. روان‌شناسی کاربردی، 5(3 (پیاپی 19)، 23-7.
محمدجانی هیوا، رضایی علی محمد، محمدی فر علی، هژبریان هانیه (1399). پیش‌بینی شکوفایی معلمان بر اساس مؤلفه‌های الگوی روان‌شناختی شکوفایی انسان. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روان‌شناختی، ۱۹ (۹۵): ۱۴۳۹-۱۴۵۲.
Bandura, A. & Schunk, D. H (1981). Cultivating competence, self-efficacy, and intrinsic interest through proximal self-motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 41(3), 586-598. doi:10.1037/0022-3514.41.3.586
Bartholomew, T. T. Gundel, B. E. Scheel, M. J. Kang, E. Joy, E. E. & Li, H. (2020). Development and Initial Validation of the Therapist Hope for Clients Scale. The Counseling Psychologist, 48(2), 191-222.
Burckhardt, R. Manicavasagar, V. Batterham, P. J. & Hadzi-Pavlovic, D (2016). A randomized controlled trial of strong minds: A school-based mental health program combining acceptance and commitment therapy and positive psychology. Journal of School Psychology, 57, 41-52.
Butler, J. & Kern, M. L (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. International Journal of Wellbeing, 6(3).
Byrne, B. M (2010). Structural equation modeling with AMOS: basic concepts, applications, and programming (multivariate applications series). New York: Taylor & Francis Group, 396, 7384.
Diener, E. Suh, E. M. Lucas, R. E. & Smith, H. L (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological bulletin, 125(2), 276.
Diener, E. Wirtz, D. Biswas-Diener, R. Tov, W. Kim-Prieto, C. Choi, D.w. & Oishi, S (2009). New measures of well-being. In Assessing well-being (pp. 247-266): Springer.
Diener, E. Wirtz, D. Tov, W. Kim-Prieto, C. Choi, D.w. Oishi, S. & Biswas-Diener, R (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social indicators research, 97(2), 143-156.
Duggleby, W. Cooper, D. & Penz, K (2009). Hope, self‐efficacy, spiritual well‐being and job satisfaction. Journal of Advanced Nursing, 65(11), 2376-2385.
Elayan MB, Shamout M. D (2020). Measuring Gen Y’s Attitude toward Perceived Happiness at Workplace from Undergraduates Perspective in North Cyprus Universities. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(7s), 2261-2274.
Farnia, V. Asadi, R. Abdoli, N. Radmehr, F. Alikhani, M. Khodamoradi, M. Salemi, S (2020). Psychometric properties of the Persian version of General Self-Efficacy Scale (GSES) among substance abusers the year 2019–2020 in Kermanshah city. Clinical Epidemiology and Global Health, 8(3), 949-953.
Fritzell, S. Weitoft, G. R. Fritzell, J. & Burström, B (2007). From macro to micro: the health of Swedish lone mothers during changing economic and social circumstances. Social science & medicine, 65(12), 2474-2488.
Green, Z. A (2020). The mediating effect of well-being between generalized self-efficacy and vocational identity development. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 20(2), 215-241.
Griggs, S. & Crawford, S. L (2017). Hope, core self-evaluations, emotional well-being, health-risk behaviors, and academic performance in university freshmen. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 55(9), 33-42.
Griggs, S. & Crawford, S. L (2019). Differences in hope, core self‐evaluations, emotional well‐being, and health risk behaviors in freshman university students. Paper presented at the Nursing forum.
Hooper, D. Coughlan, J. & Mullen, M (2008). Equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
Huppert, F. A. & So, T. T (2013). Flourishing across Europe: Application of a new conceptual framework for defining well-being. Social indicators research, 110(3), 837-861.
Kato, T. & Snyder, C (2005). The relationship between hope and subjective well-being: Reliability and validity of the dispositional hope scale, Japanese version. Japanese Journal of Psychology.
Kern, M. L. Williams, P. Spong, C. Colla, R. Sharma, K. Downie, A. Oades, L. G (2020). Systems informed positive psychology. The Journal of Positive Psychology, 15(6), 705-715.
Keyes, C. L (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of health and social behavior, 207-222.
Keyes, C. L (2007). Promoting and protecting mental health as flourishing: A complementary strategy for improving national mental health. American Psychologist, 62(2), 95.
Liu, R. Zeng, P. & Quan, P (2018). The Role of Hope and Self-efficacy on Nurses’ Subjective Well-being. Asian Social Science, 14(4), 18-22.
Luo, J. & Yu, Y (2020). The Relation of Self-efficacy and Well-Being of Primary Managers: The Mediating Role of Hope. Paper presented at the International Conference on Application of Intelligent Systems in Multi-modal Information Analytics.
MacCallum, R. C. Widaman, K. F. Zhang, S. & Hong, S (1999). Sample size in factor analysis. Psychological methods, 4(1), 84.
Magaletta, P. R. & Oliver, J (1999). The hope construct, will, and ways: Their relations with self‐efficacy, optimism, and general well‐being. Journal of Clinical Psychology, 55(5), 539-551.
Marrero, R.J. Carballeira, M. Martín, S. Mejias, M. & Hernandez, J.A (2016). Effectiveness of a positive psychology intervention combined with cognitive behavioral therapy in university students. anales de psicología, 32(3), 728-740.
Nur Jannah Bali Mahomed, K. S. K. J. & Mohd Izwan, M (2020). The Relationship between Counselling Self-Efficacy and Psychological Well-Being among School Counsellors. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(6s), 2900 - 2906.
O’Sullivan, G (2011). The relationship between hope, eustress, self-efficacy, and life satisfaction among undergraduates. Social indicators research, 101(1), 155-172.
Öztekin, H. R. & Bayraktar, F (2019). How Decisiveness, Self-Efficacy, Curiosity and Independent and Interdependent Self-Construals Are Related to Future Hopefulness among Senior Students. Behavioral Sciences, 9(12), 154.
Redlich‐Amirav, D. Ansell, L. J. Harrison, M. Norrena, K. L. & Armijo‐Olivo, S (2018). Psychometric properties of Hope Scales: A systematic review. International journal of clinical practice, 72(7), e13213.
Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and psychosomatics, 83(1), 10-28.
Salavera, C. Usán, P. Teruel, P. & Antoñanzas, J. L (2020). Eudaimonic Well-Being in Adolescents: The Role of Trait Emotional Intelligence and Personality. Sustainability, 12(7), 2742.
Santos, M. C. J. Magramo Jr, C. S. Oguan Jr, F. & Paat, J. J (2014). Establishing the relationship between general self-efficacy and subjective well-being among college students. Asian journal of management sciences & education, 3(1), 1-12.
Seligman, M. E (2012). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being: Simon and Schuster.
Siddiqui, S (2015). Impact of self-efficacy on psychological well-being among undergraduate students. The International Journal of Indian Psychology, 2(3), 5-16.
Silva, A. J. & Caetano, A 2013) Validation of the flourishing scale and scale of positive and negative experience in Portugal. Social indicators research, 110(2), 469-478.
Singh, K. Junnarkar, M. & Jaswal, S (2016). Validating the flourishing scale and the scale of positive and negative experience in India. Mental Health, Religion & Culture, 19(8), 943-954.
Snyder, C. R (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological inquiry, 13(4), 249-275.
Snyder, C. R. Harris, C. Anderson, J. R. Holleran, S. A. Irving, L. M. Sigmon, S. T. Harney, P (1991). The will and the ways: development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 570.
Snyder, C. R. Shorey, H. S. Cheavens, J. Pulvers, K. M. Adams III, V. H. & Wiklund, C (2002). Hope and academic success in college. Journal of Educational Psychology, 94(4), 820.
Sumargo, B. & Novalia, T (2018). Structural Equation Modelling for Determining Subjective Well-Being Factors of the Poor Children in Bad Environment. Procedia Computer Science, 135, 113-119.
Sumi, K (2014). Reliability and validity of Japanese versions of the Flourishing Scale and the Scale of Positive and Negative Experience. Social indicators research, 118(2), 601-615.
Ummet, D (2017). Structural relationships among counselling self-efficacy, general self-efficacy and positive-negative affect in psychological counsellor candidates. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(6).
Yüksel, M. Okan, N. Eminoglu, Z. & Akça-Koca, D (2019). The Mediating Role of Self-Efficacy and Hope on Primary School Students' Social-Emotional Learning and Primary Mental Abilities. Universal Journal of Educational Research, 7(3), 729-738.