نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران.

2 گروه مشاوره. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران

چکیده

تجربه‌ی گذارهای متعدد به عنوان مشخصه‌ی مسیرهای شغلی نوین، ضرورت نوآوری در زمینه‌ی مداخلات را پررنگ می‌کند. از جمله مداخلات نوین، مداخلات طراحی زندگی با هدف تغییر روایت‌های شغلی است. پژوهش حاضر با دو هدف انجام شد. هدف اول بررسی چگونگی تأثیر مداخلات روایتی شغلی مبتنی بر داستان شغلی من (MCS) و روایت‌های ترسیمی (PN) بر تغییرات زندگینامه‌ی شغلی آینده نگر (FCA)، و هدف دوم مطالعه‌‌ی چگونگی تاثیر این مداخلات بر عبور موفقیت‌آمیز گذار از طریق ایجاد تغییر در عاملیت و تأمل‌پیشگی بود. روش مطالعه در این پژوهش، کیفی و از نوع مطالعه‌ی موردی بود. این پژوهش تأثیر مداخله‌ی مبتنی بر داستان شغلی من و روایت‌های ترسیمی که در قالب 4 جلسه اجرا شد را‌ بر روی یک مورد مطالعه، به طور عمیق مورد بررسی قرار داد. شیوه‌ی جمع‌ آوری داده شامل مصاحبه‌ی عمیق، مشاهده و ثبت اسناد بود. بررسی تغییرات زندگینامه‌ی شغلی آینده نگر، با استفاده از فرم زندگینامه‌ی شغلی آینده نگر(رفوس، 2009) به صورت مقایسه‌ی پیش‌-پس مداخله صورت پذیرفت. مقایسه‌ی پیش‌-پس مداخله‌ی مورد مطالعه در یافته‌ها‌ دو تغییر موضوعی در فرم زندگینامه‌ی آینده‌نگر در موضوعات کلی به مضمون موضوعات مشخص تر و نیز بی‌اعتنایی به مضمون جهت‌گیری را گزارش کرد . نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از مداخله‌های روایتی (MCS) و (PN)در قالب یک مداخله‌ی واحد، برای گسترش روایت-های آینده‌نگرانه‌ی مسیرشغلی مورد مطالعه مفید بوده و هم‌چنین، با ایجاد تغییر در عاملیت و تأمل پیشگی به عبور موفق او در گذار دانشگاه کمک کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Changing future career autobiography (FCA) through narrative interventions based on My Career Story (MCS) and Pictorial Narrative (PN): A Case study with transition problem

نویسندگان [English]

  • Marziye Mostafayi 1
  • parisa nilforooshasn 2

1 Department of Counseling. Faculty of Education and Psychology. University of Isfahan. Isfahan. Iran.

2 Department of Counseling. Faculty of Education and Psychology. University of Isfahan. Isfahan. Iran

چکیده [English]

The experience of transitions as a feature of new career paths highlights the need for innovation in interventions. Among the new interventions, life design interventions with the aim of changing career narratives can be stated. the present study was conducted for 2 purposes. The first goal was to examine the impact of career narrative interventions based on my career story (MCS) and pictorial narratives (PN) on future career autobiography (FCA), and the second goal was to study how these interventions affect the successful transition through making a change in agency and reflexivity. The research method used in this study was qualitative and it was a case study. This study deeply examined the impact of interventions based on my career story and pictorial narratives on a case study that took place in 4 sessions. Data collection methods included in-depth interviews, observation, and document recording. The changes made in the future career autobiography were studied using the future career autobiography form (Rehfuss,2009) as a pre-post intervention comparison. Comparing the pre-post intervention in the case under study, reported that 2 kinds of changes have happened: thematic changes in the future career autobiography form in General Interests to More Specification and Disregard to Direction Theme. The results of the study show that the use of narrative interventions (MCS) and (PN) in the form of a single intervention is useful for the development of the studied futuristic career narratives. Also, making changes in agency and thinking has helped him with transition through college successfully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrative interventions
  • My Career Story
  • pictorial narrative
  • agency
  • Reflexivity
اکبرزاده، مهدی؛ عابدی، محمدرضا و باغبان، ایران (1398). نقش میانجی انطباق‌پذیری مسیر شغلی در رابطه باهوش هیجانی با مشکلات تصمیم‌گیری شغلی، پژوهش‌های مشاوره، 18 (72) ، 94-66.
بختیاری، صادق (1385). تحلیلی از وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ‌التحصیلان نظام آموزش عالی کشور، مجموعه مقالات اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
حسینیان، سیمین؛ پردلان، نوشین؛ عابدی، محمدرضا؛ نیلفروشان؛ پریسا و حیدری، محمد (1393). پیش­بینی خودکارآمدی کاریابی و تصمیم­گیری شغلی بر اساس سبک­های دلبستگی، فصل­نامه­ی فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 5 (18) ، 85-69.
زندگینامه­ شخصی مسیر شغلی آینده دانش آموزان دختر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی. دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
ساویکاس، مارک (1947). مشاوره مسیر شغلی. ترجمه­: نیلفروشان، پریسا. چاپ اول. اصفهان. انتشارات دانشگاه اصفهان، 1398.
سخائی، شیوا؛ شفیع‌آبادی، عبدالله و فرحبخش، کیومرث. (بی‌تا). بررسی رضایت شغلی و بهره‌وری شغلی کارکنان دور کار و غیردورکار، برحسب نوع عضویت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، فصلنامه­ی فرهنگ مشاوره و روان­درمانی، 5 (20) ، 94-81.
شیانی، ملیحه؛ موسوی، میرطاهر و مدنی قهفرخی، سعید (1388). سرمایه اجتماعی جوانان در ایران، مجله جامعه‌شناسی ایران، 10 (20) ، 84-57.
عبدالحسینی، حمیده؛ نیلفروشان، پریسا؛ عابدی، محمدرضا و حسینیان، سیمین (1395). مقایسه­ی تأثیر روش­های مشاوره­ی مسیرشغلی مبتنی بر نظریه­ی شناختی-اجتماعی، سازه­گرایی و انگیزشی و اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان، فصلنامه­ی فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 7 (26) ، 154-133.
کریمی، فهیمه؛ حیدرنیا، احمد و عباسی، هادی (1397). بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر طراحی زندگی بر کاهش هویت شغلی مغشوش، فصلنامه مشاوره کاربردی، 8 (1) ، 78-63.
گاترمن، جفری. تی (2006). هنر مشاوره راه حل مدار. ترجمه: فاتحی‌زاده، مریم و میرنیام، لیلا. چاپ اول. اصفهان. انتنشارات نهفت، ‏‫۱۳۹۰.
مقدس، سپیده و نیلفروشان، پریسا (1399). رابطه مسیرشغلی بی مرز و استخدام پذیری: نقش صلاحیت­های مسیرشغلی، فصلنامه­ی شغلی سازمانی، 12 (42) ، 138-121.
موسوی جروکانی، فاطمه (1396). بررسی تأثیر مشاوره برساختگرای مسیرشغلی بر خویشتن کاری آینده.
Barner, R. W. (2011). Applying visual metaphors to career transitions. Journal of Career Development, 38 (1) , 89-106.
Bucci, O., Creed, A., & Di Fabio, A. (2018). Career Interestl; Profile (CIP) as a Life Design Counseling Intervention: A Case Study on an Italian PhD Student Using Both FCA and LAQuA as Qualitative Evaluation Tools. In Narrative Interventions in Post-modern Guidance and Career Counseling (pp. 143-158). Springer, Cham
Cardoso, P. M., Savickas, M. L., & Gonçalves, M. M. (2020). Facilitating Narrative Change in Career Construction Counseling. Journal of Career Development, 0894845319898872.
Hartung, P. J., & Santilli, S. (2018). My Career Story: Description and initial validity evidence. Journal of Career Assessment, 26 (2) , 308-321.
Hartung, P. J., & Vess, L. (2016). Critical moments in career construction counseling. Journal of Vocational Behavior, 97, 31-39.
Lengelle, R., Meijers, F., & Hughes, D. (2016). Creative writing for life design: Reflexivity, metaphor and change processes through narrative. Journal of Vocational Behavior, 97, 60-67.
Maree, J. G. (2014). Career construction with a gay client: A case a. study. British Journal of Guidance & Counselling, 42 (4) , 436-449.
Maree, J. G. (2015). Career construction counseling: A thematic analysis of outcomes for four clients. Journal of Vocational Behavior, 86, 1-9.
Maree, J. G. (2016). How career construction counseling promotes reflection and reflexivity: Two case studies. Journal of Vocational Behavior, 97, 22-30
Maree, J. G. (2020). Innovative career construction counselling for a creative adolescent. British Journal of Guidance & Counselling, 48 (1) , 98-113.
McMahon, M., & Patton, W. (2006). Working with storytellers: a metaphor for career counselling In Career Counselling (pp. 30-43). Routledge.
McMahon, M., & Patton, W. (2018). Systemic thinking in career development theory: contributions of the Systems Theory Framework. British Journal of Guidance & Counselling, 46 (2) , 229240.
McMahon, M., Watson, M., & Abkhezr, P. (2019). People with Refugee Backgrounds: Innovating Career Research and Practice Through Systems and Narrative Approaches. In Handbook of Innovative Career Counselling (pp. 375-389). Springer, Cham.
McMahon. (Ed.). (2017). Career counseling: Constructivist approaches (2nd ed.). New York, NY: Routledge a transition to adulthood. Journal of Vocational Behavior,61 (3) , 439-465.
Muijen, H., Lengelle, R., Meijers, F., & Wardekker, W. (2018). The role of imagination in emergent career agency. Australian Journal of Career Development, 27 (2) , 88-98.
Ortony, A., & Andrew, O. (Eds.). (1993). Metaphor and thought. Cambridge University Press.
Peavy, R. V. (1997). SocioDynamic counselling. Victoria, BC. Trafford.
Rehfuss, M. C. (2009). The future career autobiography: A narrative measure of career intervention effectiveness. The Career Development Quarterly, 58 (1) , 82-90.
Rehfuss, M. C. (2015). The Future Career Autobiography in Career assessment. M. McMahan & M. Watson (eds) : Qualitative approaches, 153160. Springer.
Rehfuss, M. C., & Di Fabio, A. (2012). Validating the future career autobiography as a measure of narrative change. Journal of Career Assessment, 20 (4) , 452-462.
Savickas, M. (2011). Career counseling (Vol. 74). Washington, DC: American Psychological Association. E. Export PDF
Savickas, M. (2015). Life-design counseling manual (p. 88). Mark L. Savickas.
Savickas, M. L. (1993). Career counseling in the postmodern era. Journal of Cognitive Psychotherapy, 7 (3) , 205.
Savickas, M. L. (1999). The transition from school to work: A developmental perspective. The career development quarterly, 47 (4) , 326-336.
Savickas, M. L. (2004). Meaning and mattering in career construction: The case of Elaine. In meeting of the National Career Development Association, San Francisco, CA. Career Narratives.
Savickas, M. L. (2012). Life design: A paradigm for career intervention in the 21st century. Journal of Counseling & Development, 90 (1) , 13-19.
Savickas, M. L. (2015). Life-design counseling manual (p. 88). Mark L. Savickas.
Schoon, I., & Heckhausen, J. (2019). Conceptualizing Individual Agency in the Transition from School to Work: A Social-Ecological Developmental Perspective. Adolescent Research Review, 4 (2) , 135148.
Seibert, S. E., Kraimer, M. L., & Crant, J. M. (2001). What do proactive people do? A longitudinal model linking proactive personality and career success. Personnel psychology, 54 (4) , 845-874.
Taber, B. J., Hartung, P. J., Briddick, H., Briddick, W. C., & Rehfuss, M. C. (2011). Career style interview: A contextualized approach to career counseling. The Career Development Quarterly, 59 (3) , 274-287.
Taylor, J. M., & Savickas, S. (2016). Narrative career counseling: My career story and pictorial narratives. Journal of Vocational Behavior, 97, 68-77.