شناسایی تهدیدها و فرصت‎های موجود و پیش‌رو در رویارویی با گسترش پاندمی کروناویروس با تأکید بر سلامت روان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف شناسایی فرصت ها و تهدیدها موجود و پیش‎روی افراد جامعه در ابعاد گوناگون در ارتباط با سلامت روان در رویارویی با پاندمی کروناویروس به انجام رسید؛ تا بتوان چشم‎اندازهای مثبت و تهدیدکننده این پدیده را ترسیم نمود. این پژوهش کیفی بر اساس روش پژوهش دلفی در چند مرحله تحلیل راهبردی انجام گردید. برای جمع‎آوری داده‎ها از مطالعه پیشینه نظری و پرسشنامه محقق‎ساخته برای دریافت نظرات متخصصان استفاده شد. نمونه آماری مشتمل بر 17 نفر از اساتید رشته های روان شناسی، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی و حقوق بود که به صورت هدفمند انتخاب شد. یافته ها نشان داد که متخصصان باورند داشتند که فرصت‎های اساسی در رویارویی با بحران گسترش پاندمی کروناویروس در حوزه‌های آموزش و پرورش، اقتصادی، فردی، اجتماعی، خانوادگی، درمانی و حقوقی قابل طبقه بندی و تهدیدهای ناشی از گسترش کروناویروس نیز در حوزه روانی، جامعه‎شناختی، اقتصادی، خانوادگی و فرهنگی ملموس بوده و این حوزه‌ها توانایی اثرگذاری بر سلانمت روان افراد را دارا هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که در وهله نخست، عموم مردم، جوامع گوناگون، سازمان ها و دولت مردان باید ضمن توجه به مخاطرات اساسی ناشی از گسترش پاندمی کروناویروس، توجه داشته باشند که بحران کنونی به نوعی می تواند پدیدآورنده فرصت هایی باشد که در آن، در یک دگرگونی اساسی با انجام سازگاری های ریشه ای، خود را برای زندگی در جهان پرتلاطم کنونی آماده سازند و این مهم تنها در صورتی محقق می گردد که بحران کنونی به عنوان یک فرصت تصور شود؛ نه تهدید صرف.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify existing and forthcoming threats and opportunities in the face of coronavirus pandemic with an emphasis on mental health

نویسنده [English]

  • kamran sheivandi
عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده [English]

The goal of this study was identifying of existing and future opportunities and threats in various dimensions in relation with mental health in the face of coronavirus; to be able to draw positive perspectives and threatening issues. This qualitative research was conducted based on the Delphi research method by holding several sessions and three stages of strategic analysis. To collect of the data, theoretical and research background review and researcher-made questionnaire were used to obtain the opinions of experts. The statistical sample consisted of 17 experts in the fields of psychology, sociology, educational sciences and law who were purposefully selected. The findings show that experts believe that the basic available and forthcoming opportunities in the face of the crisis of coronavirus pandemic can be classified in the education, economic, personal, social, family, medical and legal fields and threats of coronavirus is observed in the psychological, sociological, economic, familial and cultural domains And these areas have the ability to affect the mental health of individuals. The results of this study showed that at first, the peoples, various societies, organizations and governments should not only pay attention to the basic dangers of the spread of the coronavirus pandemic, also perceive the current crisis can create opportunities in which both individuals and various organizations by making radical adaptations in a fundamental transformation, prepare themselves for life in the current turbulent world, and this will only be achieved if the current crisis be conceived as an opportunity; Not a mere threat

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • Threats
  • Opportunities
  • Mental Health
برجعلی، محمود و ناصری‎نیا، سجاد (1398). «اثربخشی آموزش راهبردهای نظمجویی فرایندی هیجان بر سلامت روان، شفقت خود و وسوسه در معتادان». فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‎درمانی دانشگاه علامه طباطبائی، 10 (40)، ص 154 - 133.
دهقان‎نژاد، مرتضی و کثیری، مسعود (1389). «مروری بر تاریخچه مشکلات ایجاد قرنطینه در ایران در دوره ناصرالدینشاه». پژوهش‎های تاریخی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)، 46 (4)، 13 – 1.
سلیمی، هادی؛ حاجیعلیزاده، کبری؛ عامری سیاهویی، مجتبی و بهدوست، مجتبی (1400). «نقش میانجی استرس کرونا در رابطه بین اعتیاد به اینترنت با تعارضات و خشونت زناشویی و خانوادگی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‎درمانی دانشگاه علامه طباطبائی، 12 (45)، ص 112 – 95.
شادمهر، مرضیه؛ رامک، ناهید و سنگانی، علیرضا (1399). «بررسی نقش میزان فشار روانی ادراک شده در سلامت افراد مشکوک به بیماری کووید 19». مجله طب نظامی. 22 (2)، ص 121 – 115.
شاهدحق‎قدم، هاله؛ فتحی آشتیانی، علی؛ راه نجات، امیرمحسن؛ احمدی طهور سلطانی، محسن؛ تقوا، ارسیا؛ ابراهیمی، محمدرضا؛ دنیوی، وحید و جهانداری، پیمان (1399). «پیامدها و مداخلات روان‌شناختی در پاندمی کووید 19». مجله طب دریا. 2 (1)، ص 11 – 1.
شیوندی، کامران و حسنوند، فضل­الله (1399). «تدوین مدل پیامدهای روان‌شناختی اضطراب ناشی از اپیدمی کروناویروس و بررسی نقش میانجیگری سلامت معنوی». فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‎درمانی دانشگاه علامه طباطبائی. 11 (42)، ص 36 – 1.
عسگری، محمد؛ چوبداری، عسگر و اسکندری، حسین (1400). واکاوی تجارب زیسته افراد مبتلا به بیماری کرونا در روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی و راهکارهای پیشگیری و کنترل آسیب‌های روانی ناشی از آن». فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‎درمانی دانشگاه علامه طباطبائی، 12 (45)، ص 52 – 33.
علی‎رحمی، محمدمهدی؛ امیرخانی، امیرحسین و رسولی، رضا (1396). «طراحی مدل کاهش ترک خدمت سازمانی». فصل‎نامه­ی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. 9 (34)، 124- 94.
عینی، ساناز؛ عبادی، متینه و ترابی، نغمه (1399). تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشجویان براساس حس انسجام و تابآوری: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراکشده. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‎درمانی دانشگاه علامه طباطبائی. 11 (43)، ص 33 – 1.
قره­داغی، علی و معصومی علاء، سپیده. (1400). «بررسی کیفی تجارب زیسته خانواده­های گسسته و درهم­تنیده درکنارآمدن با قرنطینه در دوره شیوع کووید 19». فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‎درمانی دانشگاه علامه طباطبائی. 12 (45)، ص 94 – 53.
محمدصالحی، نرگس؛ هلاکویی‎نایینی، کوروش؛ عشرتی، بابک؛ محمدبیگی، ابوالفضل؛ احمدنژاد، الهام؛ ارسنگ‎جنگ، الهام (1397). «بررسی روند زمانی پنجاه سال اخیر بیماری وبا در ایران و مدل‌سازی تأثیر دما و بارش سالیانه بر بروز طغیانهای جدید بیماری طی سالهای 1384 تا 1393». مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران. 14 (1)، ص 8-1.
منچری، حمیده؛ حیدری، محمد؛ قدوسی بروجنی، منصوره (1393). «ارتباط مشکلات روانی- اجتماعی با درک از حمایت اجتماعی در خانواده‌های معتادین». مجله روان پرستاری، 1 (3)، ص 9 – 1.
مهرگان، نادر؛ قاسمی‎فر، ثمینه؛ سهرابی، حسین و رشید، خسرو (1395). «تأثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی روی سلامت روانی در استانهای ایران». مجله مجلس و راهبرد، 23 (85)، ص 105 – 85.
میرصالحیان، اکبر و دالوند، مصیب (1397). «تاریخچه بیماریهای عفونی باکتریایی شایع در ایران. مجله میکروبشناسی پزشکی ایران». 12 (4)، 290 – 279.
Auener, S; Kroon, D; Wackers, E; VanDulmen, S; Jeurissen, P (2020). COVID-19: A window of opportunity for positive healthcare reforms. International Journal of Health Policy Management, 9 (10), 419 – 422.
Brooks, S. K; Webster, R. K; Smith, L.E; Woodland, L; Wessely, S; Greenberg, N; & Rubin, G. J (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Rapid Review. 395, 912 – 920.
Chen, W; Wu, S; Ling, L; Renzaho, A. M. (2019) Impacts of social integration and loneliness on mental health of humanitarian migrants in Australia: Evidence from a longitudinal study. Australian Public Health, 43, 46–55.
Cherif, A; Barley, K; Hurtado, M. (2016). Homo-psychological: reactionary behavioral aspects of epidemics. Epidemics, 14, 45–53.
Cullen, W; Gulati, G; & Kelly, B. D (2020). Mental health in the COVID-19 pandemic. An International Journal of Medicine, 113 (5), 311–312.
Froese, F. J; Sutherland, D; Lee, J. Y; Liu, Y; & Pan, Y (2019). Challenges for foreign companies in China: Implications for research and practice. Asian Business & Management journal, 18 (4), 249–262.
Gibson, C (2020). Guidepost from ‘social distancing ‘to ‘care in connecting’: An emerging organizational research agenda for turbulent times. Academy of Management Discoveries. 6 (2), 48 – 65.
Holt-Lunstad, J; Smith, T.B; Baker, M; Harris, T; Stephenson, D. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: A meta-analytic review. Perspective psychology science. 10, 227–237.
Huang, Y; & Zhao, N (2020). Mental health burden for the public affected by the COVID-19 outbreak in China: who will be the high-risk group? Psychological Health Medication. 26 (1), 23-34.
Jiang, X; Denga, L; Zhu, Y; Jia, H; Taoc, L; Liua, L; Yanga, D; Jia, W (2020). Psychological crisis intervention during the outbreak period of new coronavirus pneumonia from experience in Shanghai. Psychiatry Research, 286, 112 – 116.
Kano, L; Tsang, E. W; & Yeung, H. W (2020). Global value chains: A review of the multi-disciplinary literature. Journal of International Business Studies. 51, 577 – 622.
Kwame, A; Petrucka, P. M. Communication in nurse-patient interaction in healthcare settings in sub-Saharan Africa: A scoping review. International Journal of Africa Nursing Sciences, 12, 100 - 118.
Liu, Y; Cooper, C. L; & Tarba, S. Y (2019). Resilience, wellbeing and HRM: A multidisciplinary perspective. International Journal of Human Resource Management, 30 (8), 1227–1238.
Liu, Y; Lee, J. M; & Lee, C (2020). The challenges and opportunities of a global health crisis: the management and business implications of COVID19 from an Asian perspective. Asian Business & Management, 19, 277 – 297.
Makwana, N (2019). Disaster and its impact on mental health: A narrative review. Psychiatry Research. 289, 113 – 143.
Maliszewska, M; Mattoo, A; & Van Der Mensbrugghe, D (2020). The potential impact of COVID 19 on GDP and trade: A preliminary assessment, Policy Research Working Paper, 9211, The World Bank.
Pappas, G; Kiriaze, J; Giannakis P; & Falagas, M. E (2009). Psychosocial consequences of infectious diseases. Clinical Microbiology and Infection, 15 (8), 289 – 295.
Pereira, V; Temouri, Y; Patnaik, S; & Mellahi, K (2020). Managing and preparing for emerging infectious diseases: Avoiding a catastrophe. Academy of Management Perspectives. In – press.
Rajkumar, R. P (2020). COVID-19 and mental health: a review of the existing literature. Asian Journal of Psychiatry.52, (in print).
Renzaho, A. M (2020). The Need for the Right Socio-Economic and Cultural Fit in the COVID-19 Response in Sub-Saharan Africa: Examining Demographic, Economic Political, Health and Socio-Cultural Deferential in COVID-19 Morbidity and Mortality. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17 (34), 2 – 14.
Schafer, S. K; Sopp, M. R; Schanz, C. G; Staginnus, M; Goritz, A. S; & Michael. T (2020). Impact of COVID-19 on Public Mental Health and the Buffering Effect of a Sense of Coherence. Psychother Psychosom, 89, 386–392.
Sood, S (2020). Psychological effects of the Coronavirus disease-2019 pandemic. Rhime (perspective), 7, 23-26.
Tsamakis, K; Rizos, E; Manolis, A. J; Chaidou, S; Kympouropoulos, S; Spartalis, E; Spandidos, D. A; Tsiptsios, D; Triantafyllis, A. S (2020). COVID-19 pandemic and its impact on mental health of healthcare professionals. Experimental Therapy Medical. 19 (6), 3451–3453.
Tsipursky, G (2020). Resilience: Adapt and Plan for the New Abnormal of the COVID-19 Coronavirus Pandemic. John Hunt Publishing Ltd, Alresford, Hampshire, first edition.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2020). Socio – economic and cultural impacts of COVID-19 on Africa. UNESCO Responses. from UNESCO Director-General.
Vindegaard, N; Benros, M. E (2020). COVID-19 pandemic and mental health consequences: systematic review of the current evidence. Brain Behaviour Immunity. 89, 531-542.
Wang, C; Pan, R; Wan, X; Tan, Y; Xu, L; Ho, C. S, et al (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environment Research Public Health. 17 (5), 17 - 29.
Wang, Y; & Fattore, G (2020). The impact of the great economic crisis on mental health care in Italy. The European Journal of Health Economics, 21, 1259–1272.
Xing, Y; Liu, Y; & Lattemann, C (2018). Institutional logics and social enterprises: Entry mode choices of foreign hospitals in China. Journal of World Business. 55 (50, 56 – 67.
Xing, Y; Liu, Y; Boojihawon, D. K; & Tarba, S (2020). Entrepreneurial team and strategic agility: A conceptual framework and research agenda. Human Resource Management Review, 30 (1), 100 – 116.
Zhang, J; Wu, W. Zhao, X; Zhang, W (2020). Recommended psychological crisis intervention response to the 2019 novel coronavirus pneumonia outbreak in China: a model of West China Hospital. Precision Clinical Medicine, 3 (1), 3 – 8.