شناسایی تهدیدها و فرصت‎های موجود و پیش‌رو در رویارویی با گسترش پاندمی کروناویروس با تأکید بر سلامت روان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف شناسایی فرصت ها و تهدیدها موجود و پیش‎روی افراد جامعه در ابعاد گوناگون در ارتباط با سلامت روان در رویارویی با پاندمی کروناویروس به انجام رسید؛ تا بتوان چشم‎اندازهای مثبت و تهدیدکننده این پدیده را ترسیم نمود. این پژوهش کیفی بر اساس روش پژوهش دلفی در چند مرحله تحلیل راهبردی انجام گردید. برای جمع‎آوری داده‎ها از مطالعه پیشینه نظری و پرسشنامه محقق‎ساخته برای دریافت نظرات متخصصان استفاده شد. نمونه آماری مشتمل بر 17 نفر از اساتید رشته های روان شناسی، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی و حقوق بود که به صورت هدفمند انتخاب شد. یافته ها نشان داد که متخصصان باورند داشتند که فرصت‎های اساسی در رویارویی با بحران گسترش پاندمی کروناویروس در حوزه‌های آموزش و پرورش، اقتصادی، فردی، اجتماعی، خانوادگی، درمانی و حقوقی قابل طبقه بندی و تهدیدهای ناشی از گسترش کروناویروس نیز در حوزه روانی، جامعه‎شناختی، اقتصادی، خانوادگی و فرهنگی ملموس بوده و این حوزه‌ها توانایی اثرگذاری بر سلانمت روان افراد را دارا هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که در وهله نخست، عموم مردم، جوامع گوناگون، سازمان ها و دولت مردان باید ضمن توجه به مخاطرات اساسی ناشی از گسترش پاندمی کروناویروس، توجه داشته باشند که بحران کنونی به نوعی می تواند پدیدآورنده فرصت هایی باشد که در آن، در یک دگرگونی اساسی با انجام سازگاری های ریشه ای، خود را برای زندگی در جهان پرتلاطم کنونی آماده سازند و این مهم تنها در صورتی محقق می گردد که بحران کنونی به عنوان یک فرصت تصور شود؛ نه تهدید صرف.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify existing and forthcoming threats and opportunities in the face of coronavirus pandemic with an emphasis on mental health

نویسنده [English]

  • kamran sheivandi
عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده [English]

The goal of this study was identifying of existing and future opportunities and threats in various dimensions in relation with mental health in the face of coronavirus; to be able to draw positive perspectives and threatening issues. This qualitative research was conducted based on the Delphi research method by holding several sessions and three stages of strategic analysis. To collect of the data, theoretical and research background review and researcher-made questionnaire were used to obtain the opinions of experts. The statistical sample consisted of 17 experts in the fields of psychology, sociology, educational sciences and law who were purposefully selected. The findings show that experts believe that the basic available and forthcoming opportunities in the face of the crisis of coronavirus pandemic can be classified in the education, economic, personal, social, family, medical and legal fields and threats of coronavirus is observed in the psychological, sociological, economic, familial and cultural domains And these areas have the ability to affect the mental health of individuals. The results of this study showed that at first, the peoples, various societies, organizations and governments should not only pay attention to the basic dangers of the spread of the coronavirus pandemic, also perceive the current crisis can create opportunities in which both individuals and various organizations by making radical adaptations in a fundamental transformation, prepare themselves for life in the current turbulent world, and this will only be achieved if the current crisis be conceived as an opportunity; Not a mere threat

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • Threats
  • Opportunities
  • Mental Health